Pravidla používání sítě LFPnet

Pravidla ve formátu PDF Pravidla LFPnet ve formátu PDF

Univerzita Karlova v Praze – Lékařská Fakulta v Plzni

1. Základní ustanovení

1.   Tento dokument definuje závazná pravidla používání LFPnetu - akademické počítačové sítě Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni (dále jen LFP).

2.   Pod pojmem síť se v tomto dokumentu rozumí souhrn technického a programového vybavení výpočetních systémů spravovaných Střediskem informačních technologií LFP (dále jen SIT), k nim připojených výpočetních prostředků spravovaných jinými pracovišti Lékařské fakulty v Plzni a všech prostředků pro vzájemné propojení těchto systémů.

3.   Administrátorem se v tomto dokumentu rozumí osoba, která je vedením fakulty pověřena k výkonu činností souvisejících se systémovou údržbou svěřeného systému.

4.   Uživatelem se v tomto dokumentu rozumí zaměstnanec nebo student Lékařské fakulty v Plzni, který má administrátorem zřízené uživatelské konto na některém z počítačů sítě LFPnet anebo pracuje na počítači připojeném k této síti.

2. Povinnosti uživatelů

1.   Každý uživatel je povinen se předem seznámit se způsobem používání počítačové sítě a pří­slušných služeb.

2.   Při práci v laboratořích či učebnách připojených do sítě LFPnet je uživatel povinen navíc dodržovat provozní řád příslušné laboratoře (učebny).

3.   Každý uživatel smí používat prostředky sítě jen v rámci své pracovní náplně ve studijní, vědecko-výzkumné, administrativní nebo hospodářské činnosti v rámci LFP. Je zakázáno zpří­stupňovat služby Internetu (např. aktivní přístup, vystavení WWW stránek) cizím subjektům.

4.   Každý uživatel je povinen zachovávat v tajnosti své heslo a zabránit zneužití svého konta jinou osobou. Není dovoleno zapůjčovat svá uživatelská práva jiným osobám a zprostředkovávat tak služby LFPnetu neoprávněným osobám. Uživatel zodpovídá za škody vzniklé v důsledku takového zneužití jeho konta, které zavinil nedbalou manipulací či nedodržováním základních zásad bezpečnosti.

5.   Přístup do vyšších počítačových sítí, který je zprostředkován prostřednictvím LFPnetu (např. do Internetu) je povolen pouze pro studijní, pedagogické, vědecko-výzkumné a administrativní účely. Při přístupu k informačním zdrojům je nutno striktně dodržovat pravidla chování platná na systému, kde jsou umístěna příslušná data nebo který je zprostředkovává.

6.   Při práci v síti je především zakázáno:

·    připojovat do sítě další počítače a komunikační prostředky nebo je přemisťovat bez předchozí dohody s administrátorem SIT;

·    neautorizované kopírování a šíření jakékoli (i části) programového vybavení nebo dat, k nimž vykonává LFP vlastnická práva, resp. práva užívání;

·    instalovat programové vybavení a data, k nimž uživatel nemá vlastnická nebo užívací práva;

·    šířit programové vybavení a data, k nimž uživatel nemá autorská práva nebo právo na jejich šíření;

·    instalovat a provozovat bez schválení administrátorů sítě takové programové vybavení, které by neúměrně zvyšovalo zatížení sítě a serverů;

·    bez svolení SIT provádět takové změny konfigurace počítače, které by měly vliv na provoz a bezpečnost sítě;

·    vypínat nebo jinak obcházet antivirovou ochranu (podezření na její nefunkčnost či ne­aktuál­nost je uživatel povinen neprodleně ohlásit zodpovědnému pracovníkovi);

·    pokoušet se o získání takových přístupových práv, která uživateli nebyla přidělena administrátorem (pokud uživatel získá taková práva chybou programového či technického vybavení, je povinen na tuto skutečnost neprodleně upozornit administrátora);

·    zneužívání nedbalosti jiných uživatelů (např. opomenutí odhlášení, nevhodná ochrana souborů) k přístupu pod cizí identitou, resp. k cizím datům;

·    používání takových programových prostředků, které mohou vést k získání cizí identity, a používání programových prostředků s cílem získání neodůvodnitelné anonymity (např. posílání anonymní pošty apod.);

·    využívání služeb sítě pro šíření obchodních informací, pro reklamní účely, pro politickou nebo náboženskou agitaci a pro šíření materiálů, které jsou v rozporu se zákonem, obecnými etickými a morálními normami nebo mohou poškodit jméno LFP;

·    obtěžování ostatních uživatelů hromadnými zprávami včetně řetězových zpráv či dopisů na náhodně vybrané adresy v síti.

3. Závěrečná ustanovení

1.   Tato pravidla nabývají účinnosti dnem zveřejnění a nahrazují předchozí verzi z 1.1.1996.

2.   K plnění těchto pravidel se uživatelé zavazují podpisem na Evidenční kartě uživatele sítě LFPnet, popř. volbou Souhlasím v elektronickém formuláři Počáteční nastavení hesla, čímž:

·    Berou na vědomí možnost monitorování své činnosti na síti administrátorem sítě v případě potřeby kontroly oprávněnosti přístupu ke zdrojům sítě nebo jiného porušování Pravidel používání sítě.

·    Berou na vědomí postihy, které vyplývají z nedodržování těchto Pravidel. Každé zjištěné nedodržování těchto pravidel má za následek dočasné nebo stálé omezení uživatelských práv uživatele, který pravidla porušil. Administrátor může rozhodnout o omezení uživatelských práv na dobu nejvýše jednoho měsíce. Při závažném překročení těchto zásad studentem bude tato skutečnost považována za disciplinární přestupek ve smyslu §64 zákona č. 111 / 1998 o vysokých školách. Tato skutečnost bude oznámena vedoucímu SIT a děkanovi fakulty spolu s návrhem na zavedení kárného řízení. Při závažném porušení těchto zásad pracovníkem LFP bude toto porušení považováno za porušováni pracovní kázně ve smyslu §46 Zákoníku práce, z něhož lze vyvodit příslušné pracovně-právní důsledky.

V Plzni 1.června 2005

Provozuje Centrum informačních technologií
(C) 2010 Lékařská fakulta UK v Plzni