PLZEŇSKÝ
LÉKAŘSKÝ
SBORNÍK

Archivní svazek

Svazek 62

Rok 1995

OBSAH

M.Hayawi-Hamash: K neuroektodermálnímu původu adenohypofýzy 5
P.Hošek, F.Stožický, P.Brejchová: Naše zkušenosti s šestiměsíčním kondičním programem pro děti s rizikem ischemické choroby srdeční 7
M.Přibil: Zdravotní obtíže v oblasti podpůrně-pohybového ústrojí 13
P.Sobotka, J.Trnka, L.Škarvanová, A.Motáňová: Vliv kofeinu na podmíněnou reakci vyhnutí 19
H.Zavázalová, G.Károlyi, V.Zaremba, S.Vožehová, K.Zikmundová: Zdravotní a sociální situace v souborech osob vysokého věku v České republice a v Maďarsku 25
V.Zaremba, H.Zavázalová, S.Vožehová: Zdravotní a sociální situace osob nad šedesát let věku 33
K.Zikmundová, H.Zavázalová, S.Vožehová, V.Zaremba: Vliv rodinného zázemí na udržení a rozvoj aktivit ve stáří 41
K.Zikmundová, H.Zavázalová, S.Vožehová, A.Neklanová: Sociální charakteristiky obyvatel domova důchodců 47
R.Říčařová, P.Těšínský: Cyclosporin A u rizikových keratoplastik 53
M.Novák, J.Tomanová, V.Resl: Metoda objektivního hodnocení postupu hojení bércových vředů 57
P.Sobotka: Etika práce s laboratorními zvířaty 61
J.Heřt: Scientia, scientismus a antiscientismus 71
K.Stuchlová, V.Prokopová, P.Křižanovský, J.Kočová, H.Kvapilová: Fatální plicní embolie 79
P.Elhotová, L.Štěpánková: Využití nádorových markerů u plicnírakoviny 83
9. západočeské dny 91
B.Jílková, H.Korbová: Péče o dětské diabetiky v praxi 93
O.Matoušková: Laser v očním lékařství 97
A.Jedličková: Léčba infekčních komplikací u diabetiků 101
E.Dvořáková: Polyglandulární autoimunní endokrinní syndrom (PAES) 105
J.Motáň, V.Brožková, F.Lošan, J.Klabochová, J.Březinová: Hypothyreóza u dvojčat 109
V.Časta, V.Baarová, S.Náměstek: Punkční biopsie štítné žlázy v regionu NsP Klatovy v r. 1993 115
V.Štruncová, D.Sedláček: Meningokoková invazivní onemocnění 119
F.Lošan, M.Pešek, L.Papoutsidesová: Využití tkáňových kultur k diagnóze a testování citlivosti cytostatik 125
J.Majer: Georgius Agricola (1494-1555), život a dílo 131
J.Kohout: Pracovní lékařství v dílech Georgia Agricoly 137
F.Hůzl: Sondy do novodobé historie silikózy a uhlokopské pneumokoniózy v západních Čechách 141
J.Kohout, A.Motáňová, F.Šefrna: Karcinom plic u nemocných s pneumokoniózou 147
Z.Ouda, J.Kohout, M.Hora: Rizikové faktory Grawitzova nádoru 151
A.Křiváček, T.Pantoflíček: Malformace hlavových struktur a jejich geneze 155
M.Beranová: Příspěvek k problematice neuro-endokrino-imunitních vztahů 159
Ze života fakulty
Činnost fakulty 1992, 1993, 1994163
Nadace prof.MUDr. Eugena Vencovského,DrSc.173
In memoriam prof.MUDr. et RNDr. Otto Slabého,DrSc.176
In memoriam prof.MUDr.Františka Vanička178
In memoriam doc.MUDr.Jaroslava Vlka,CSc.180
70 let prof.MUDr. Karla Opatrného, DrSc.181
65 let prof.MUDr. Jaroslava Šimona,DrSc.183
60 let prof.MUDr.Jana Kiliana,DrSc.185
Životní jubileum PhDr.Mileny Mudruňkové187
50 let doc.MUDr.Josefa Reischiga,CSc.189
B.Horáková:193
© 2012, UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM
ISSN 0551-1038