PLZEŇSKÝ
LÉKAŘSKÝ
SBORNÍK

Archivní svazek

Svazek 66

Rok 1999

OBSAH

Tabakismus a riziko chorob, předmluva 5
R. Masironi: The role of health professionals 7
O. Akerberg: Strategies for tobacco preventive measures in dental practice 13
J. Kříž: Společenské a politické aspekty prevence kuřáctví 19
D. Hrubá: Nekouřící studenti - edukační model, užívaný na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně 23
Z Zloch: Toxikologické interakce cigaretového kouře a jiných chemických škodlivin 31
Z. Dienstbier, E. Hrubá, J. Pradáčová, K. Bernard: Aktivity Ligy proti rakovině Praha v protikuřácké prevenci a jejich ohlas 35
E. Kružej, R. Nosková, H. Nosková: Tabakismus, index kvality života a prevence aterosklerózy 39
D. Hrubá: Znalosti o nikotinu v praxi lékaře 43
J. Kříž, H. Sovinová: Podpora nekuřáctví a Státní zdravotní ústav 47
V. Srb: Ke genotoxickým účinkům kouření cigaret 53
D. Müllerová: Obezita a silné kuřácké návyky vzhledem k aterogenezi 57
D. Müllerová, D. Matějková: Kouření a tělesná hmotnost 61
Z. Zloch: Historický vývoj cigaret z hlediska ovlivňování jejich zdravotní škodlivosti 65
A. Fingerland: Cigarety se u nás staly nejčastější příčinou nemocí a smrti 69
J. Čelakovský: Kouření a jeho vliv na zdraví 73
J. Filipovský: Kouření a kardiovaskulární nemoci 77
J. Kohout: Současné poznatky o rizikovosti aktivního a pasivního kouření z hlediska chorob z povolání 81
J. Bouda: Žena a kouření 85
F. Stožický: Nepříznivý vliv kouření na zdravotní stav dětí a adolescentů 89
P. Sobotka: Neurochemická korelace epileptogenního účinku acetylcholinu 95
V. Zaremba, H. Zavázalová, S. Vožehová, K. Zikmundová: Zdravotní situace osob starších devadesáti let 99
V. Zeman: Chladová adaptace u lidí - možnosti a hranice 105
M. Štork, K. Blaško: Kardiospirox-W a Konsil-W systém a program pro automatizovaná spiroergometrická vyšetření 109
M. Štork, J. Stráník: Vyhodnocení anaerobního prahu programem KONSIL 113
Z. Vilikus: Interaktivní hodnocení sportovní aktivity pomocí softwarové aplikace v tabulkovém procesoru Excel 117
P. Zelenka: Nepochopení významu vhodné pohybové aktivity v prevenci i léčení civilizačních chorob 119
J. Sýkora, F. Stožický, J. Varvařovská, J. Kuntscherová: Diagnostické možnosti infekce Helicobacter pylori a jejich klinická aplikace u dětí 123
J. Kohout, M. Nakládalová: Profesionální rinitidy v západočeském a severomoravském regionu 127
A. Barnáš, H. Jirková, O. Slach, F. Vožeh: Metody intracekální aplikace látek u laboratorního potkana a jejich využití ke studiu etiologie kolorektálního karcinomu 135
M. Parmová: Posouzení funkčního stavu transplantátu ledvin duplexní sonografií - korelace s biochemickými a histologickými nálezy 139
Z. Tonar: Mikroskopická anatomie šestého prenatálního stadia norníka rudého 143
J. Kohout, E. Brtáňová: Zdravotnická problematika v díle sv. Ignáce z Loyoly a Gabriela Hevenesiho 149
P. Žolková, Z. Rušavý, J. Klimeš: Modely inzulínové rezistence u zvířat 153
Ze života fakulty
Činnost fakulty v r. 1998165
Prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc., pětašedesátníkem169
K životnímu jubileu prof. MUDr. Jaroslavy Hladíkové, CSc.171
70 let prof. MUDr. Jiřího Šolce, CSc.173
Prof. MUDr. Jindřich Šebor, CSc., sedmdesátníkem175
Prof. MUDr. Jaromír Bouda, CSc., sedmdesátníkem176
65. let Mgr. Jiřího Boháče178
Bibliografie vědeckých prací ústavů a klinik Lékařské fakulty UK v Plzni za rok 1998179
© 2012, UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM
ISSN 0551-1038