PLZEŇSKÝ
LÉKAŘSKÝ
SBORNÍK

Archivní svazek

Svazek 68

Rok 2001

OBSAH

P. Sobotka: Arytmogenní účinky kofeinu 5
J. Kotyza: Proteasy a antiproteasy ve zdraví a nemoci - review II: Serinové proteinasy a jejich inhibitory 11
J. Hatina: Genetická analýza původu člověka 33
A. Barnáš, H. Jirková, O. Slach, F. Vožeh, V. Hejda: Využití trinitrobenzensulfonové kyseliny k indukci některých chorob jater a pankreatu u laboratorního potkana 41
A. Barnáš, H. Jirková, O. Slach, F. Vožeh, V. Hejda: Vztah mezi ulcerózní kolitidou a primární sklerózující cholangitidou na experimentálním modelu potkanů 47
A. Barnáš, O. Slach, F. Vožeh, V. Hejda: Metodika aplikace farmak selektivně do koronárního řečiště laboratorního potkana 51
Z. Jankovec, Z. Rušavý, D. Čechurová, S. Lacigová, M. Žourek: Stanovení sekrece inzulínu: využití 7-bodového orálního glukózového tolerančního testu 57
V. Zaremba, H. Zavázalová, S. Vožehová, K. Zikmundová: Prevalence chronických chorob u osob ve věku 50 - 59 let 63
D. Hrubá: Nikotin je tvrdá droga 73
E. Kružej, P. Vaněk, J. Kolesová: Tabakismus z hlediska kardiopsychologie 77
K. Dohnal, V. Benešová: Antioxidační kapacita u kuřáků, studentů Univerzity Karlovy, 2. LF UK v Praze 81
S. Vožehová, H. Zavázalová, K. Zikmundová, F. Lavička: Problematika kouření a požívání alkoholických nápojů u vzorku studentů středních škol 87
V. Bukvová, M. Šteklová, I. Rejtharová: Výzkum pasivního kuřáctví žáků 4. a 5. tříd plzeňských ZŠ 93
Z. Zloch: Interakce paralelního kouření a abusu alkoholu ve vztahu k výživě 97
A. Aujezdská: Vláknina potravy - komplexní sacharidy, důležitá součást výživy kuřáků 101
K. Zikmundová, H. Zavázalová, S. Vožehová, F. Lavička: Možnosti prevence kuřáckých návyků 105
J. Čelakovský: Kuřácké návyky ve zdravotnictví - úloha lékařů v prevenci negativních dopadů kouření 113
A. Tomšíková: Méně obvyklé zdroje phaeohyphomykózy 117
P. Chaloupka, Z. Novotný: Laparoskopická kolposuspenze 129
L. Baborová, J. Kašperek, M. Beranová: Studium role leukemického inhibičního faktoru v komunikaci blastocysty a endometria 131
M. Tamášová, M. Pešek, M. Lisá: Navelbine a cisplatina v adjuvantnej liečbe nemalobunkového karcinomu pľúc 135
M. Tamášová, M. Pešek, R. Redhammer, M. Lisá: Bronchioalveolámy karcinóm 141
M. Hora, O. Hes, Z. Ouda, M. Michal: Histologické nálezy u nádorů ledvin 145
M. Hora, D. Mrázová: „Mužský přechod" neboli PADAM (částečná androgenní nedostatečnost stárnoucích mužů) 153
Ze života fakulty
Činnost fakulty v r. 2000157
75 let prof. MUDr. Františka Hůzla, DrSc.162
K životnímu jubileu doc. MUDr. Anny Aujezdské, CSc.164
65 let doc. MUDr. Zdeňka Oudy, CSc.166
65 let doc. MUDr. Josefa Kohouta, CSc.168
K životnímu jubileu prof. MUDr. Františka Fakana, CSc.170
60 let prof. MUDr. Vladimíra Resla, CSc.172
60 let doc. MUDr. Františka Stožického, DrSc.174
50 let prof. MUDr. Jaroslava Racka, DrSc.176
Bibliografie vědeckých prací ústavů a klinik Lékařské fakulty UK v Plzni za rok 2000177
© 2012, UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM
ISSN 0551-1038