PLZEŇSKÝ
LÉKAŘSKÝ
SBORNÍK

Archivní svazek

Svazek 69

Rok 2002

OBSAH

F. Stožický, O. Topolčan: Eliminace rizikových faktorů ischemické choroby srdeční u dětí rodičů s časným infarktem myokardu 5
P. Sobotka: Lokální aplikace epileptogenních substancí na mozkovou kůru 11
Z. Tonar, J. Beran: Množství informací jako problém ve výuce teoretických předmětů na lékařské fakultě 27
F. Vožeh, M. Beranová, P. Šíma, P. Manďáková, V. Štenglová, M. Virtová: Neuro-endokrino-imunitní konsekvence neurodegenerace u animálního modelu 33
K. Opatrný jr., K. Opatrný snr.: Vývoj náhrady funkce ledvin dialýzou v České republice a na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni 41
J. Mudra, Z. Rušavý: Alkohol a diabetes 51
V. Zaremba, H. Zavázalová, K Zikmundová: Využívání zdravotnických služeb ve věku 50-59 let 69
J. Sýkora, K. Válečková, V. Hejda, F. Stožický: Diagnostika infekce Helicobacter pylori v dětském věku, nové možnosti přesného neinvazivního stanovení antigenu ve stolici a přínos pro klinickou praxi 75
K. Koudela, V. Holeček, J. Racek, M. Kučera, L. Trefil: Vliv výživy a antioxidantů na reaktivní formy kyslíku v ortopedii 81
Z. Zloch: Aktuální poznatky o rizikovosti pasivního kuřáckého prostředí 89
J. Kohout, K. Buňatová, M. Nakládalová: Kouření jako faktor zhoršující prognózu profesionálních onemocnění dýchacích cest, plic a pohrudnice 93
P. Holub, J. Holubová: Kouření dětí a mládeže očima pedagoga 97
M. Vohlídková, J. Pešta, E. Chvojková: Vyšetřování sluchu metodou otoakustických emisí 101
J. Hrabák: Izolace mikroorganismů z roztoče Varroa destructor s patologickými útvary v divertikulech střeva a průkaz patogenity bakterie Enterobacter cloacae 107
Ze života fakulty
Činnost fakulty v r. 2001115
Zemřel doc. MUDr. Milan Přibil, CSc119
70 let prof. MUDr. Pavla Těšínského, DrSc121
70 let prof. MUDr. Vladislava Eybla, DrSc123
60 let doc. MUDr. Zdeňka Rokyty, CSc.126
Životní jubileum doc. MUDr. Jitky Kočové, CSc.128
Životní jubileum doc. MUDr. Heleny Kvapilové130
50 let doc. MUDr. Jaroslava Slípky, CSc132
Bibliografie vědeckých prací ústavů a klinik Lékařské fakulty UK v Plzni za rok 2001134
© 2012, UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM
ISSN 0551-1038