PLZEŇSKÝ
LÉKAŘSKÝ
SBORNÍK

Archivní svazek

Svazek 71

Rok 2004

OBSAH

P. Pučelík, J. Švíglerová, L. Nalos, T. Hájek: Farmakologické alteraceryanodinového receptoru a lusitropní funkce savčího myokardu 5
F. Vožeh, P. Šíma, M. Virtová: Experimentální studie neuro-imunitních vztahů u neurodefektních myší Lurcher odvozených od dvou kmenů 29
J. Cendelín, J. Barcal, V. Štenglová, V. Žalud: Vliv vysokofrekvenčního elektromagnetického pole na mozek 41
B. Schmidtmayerová, J. Cendelín, F. Vožeh: Regenerace centrálního nervového systému a neurotransplantace 49
V. Zaremba, H. Zavázalová, K. Zikmundová: Vybrané charakteristiky primární zdravotní péče o starší občany 57
P. Sobotka: Smrt mozku 65
V. Štenglová, J. Barcal: Oxid dusnatý a jeho detekce v mozku laboratorních zvířat 73
P. Šafránek, S. Lacigová, Z. Rusavý: Autonomní neuropatie u diabetu 81
D. Hrubá: Současné medicínské názory na nikotin 91
K. Dohnal: Vývoj prevalence a postojů ke kouření u studentů UK v Praze,2. lékařské fakulty 97
Z. Zloch: Zdravotní rizika paralelního kouření a nadužívání alkoholu 101
H. Rosolová: Kouření z pohledu kardiologa 105
E. Kružej, P. Vaněk, J. Polívka: Tabakismus z hlediska preventivní kardiopsychologie 109
K. Zikmundová, A. Aujezdská, H. Zavázalová, V. Zaremba: Nikotinismus ve skupině seniorů 113
P. Vaněk, E. Kružej: Terapie a prevence nikotinismu v souboru lázeňských pacientů 123
D. Müllerová, P. Sucharda, D. Matějková: Kouření a obezita 127
J. Čelakovský: Naše mládež a kouření 131
V. Eret: Interakce mezi silnými a dlouhodobými kuřáckými návykya psychosomatickými rizikovými faktory aterosklerózy 135
J. Kohout: 110 let od narození doc. MUDr. Jaroslava Jerie 139
J. Kohout: MUDr. Jan Zoul plzeňský lékař - lidumil 141
A. Tomšíková, M. Otčenášek, D. Nováčková: Taxonomický a nozologický přehled kvasinkových a vláknitých hub uplatňujících se v mykopatologii 145
Ze života fakulty
Činnost fakulty v r. 2003211
60 let doc. MUDr. Františka Vožeha, CSc216
Životní jubileum doc. MUDr. Jany Slavíkové, CSc218
50 let MUDr. Jiřího Beneše, Ph.D220
Bibliografie vědeckých prací ústavů a klinik Lékařské fakulty UK v Plzni za rok 2003223
© 2012, UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM
ISSN 0551-1038