PLZEŇSKÝ
LÉKAŘSKÝ
SBORNÍK

Archivní svazek

Svazek 73

Rok 2007

OBSAH

P. Pučelík: Postextrasystolická potenciace je závislá na funkčnosti sarkoplasmatického retikula 5
V. Žalud, J. Barcal, J. Vrba: Problematika měření absorpce elektromagnetického záření biologickým objektem 15
V. Zeman, M. Štork, P. Bláha, J. Novák: Metodika pro predikci tělesné výšky v dospělosti a vytvoření počítačového programu 27
M. Valešová, V. Zeman: Rozvoj svalových dysbalancí u sportujících dětí 35
J. Langmajerová, M. Bursová, J. Čelakovský: Kompenzace nadměrné statické zátěže dětí ve škole 41
V. Zaremba, H. Zavázalová, K. Zikmundová, J. Kotrba, F. Lavička: Subjektivní zdraví, jeho vybrané determinanty a spotřeba zdravotní péče u pacientů ve věku 50-59 let 47
D. Kacerovská, K. Pizinger, C. Englerová, M. Švecová: Buněčné kultury: kultivace melanocytů 57
J. Kohout, K. Buňatová, M. Nakládalová: Nikotinismus v pracovním a rodinném prostředí 61
M. Huťan, E. Ondriaš: Myelolipóm nadobličky: kazuistika a literárny prehĺad 65
D. Sedláček, D. Matoušková, V. Štruncová, S. Amiramini: Rozbor úmrtnosti HlV-pozitivních osob v AIDS centru FN Plzeň 73
J. Mraček, M. Choc, V. Runt: Pozdně rozpoznané subarachnoidální krvácení - příčina fatálních konců 79
J. Čelakovský: Kardioprotektivní potenciál omega-3 polyenových mastných kyselin a kalorické restrikce 85
L. Šusterová, J. Dort, A. Mocková, M. Blažková, A. Hudec: Mukokolpos u novorozence 93
M. Matas, P. Huml, J. Dort, Z. Černá: Hyperbilirubinemie jako projev hemolytické anémie způsobené vrozeným deficitem pyruvátkinázy 99
P. Huml, M. Matas, V. Vacek, J. Bierhanzlová, P. Mukenšnábl: Perzistující embryonální struktury v pupečníku - naše zkušenosti 103
M. Kytarová: Lymfedém - etiopatogeneze, diferenciální diagnóza a léčba 107
M. Novák: Profesionální dermatózy v Plzeňském kraji - současná situace (2004-2006) 111
P. Chaloupka: Hyperaktivní měchýř 113
J. Žán: Mistr Jan Rokycana očima lékaře 117
J. Novák: 200 let od narození Karla Slavoje Amerlinga 123
J. Kohout, E. Zahradníková: Medicína v životě a díle Karla Havlíčka Borovského 133
Ze života fakulty
70. narozeniny doc. Ing. Zdeňka Zlocha, CSc139
65 let doc. MUDr. Jiřího Motáně, CSc142
Životní jubileum doc. MUDr. Jitky Kočové, CSc.144
Životní jubileum doc. MUDr. Heleny Kvapilové, CSc146
Životní jubileum PhDr. Dagmar Kozlíkové147
Životní jubileum prof. MUDr. Vladislava Třesky, DrSc150
Bibliografie vědeckých prací ústavů a klinik Lékařské fakulty UK v Plzni za rok 2006152
© 2012, UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM
ISSN 0551-1038