PLZEŇSKÝ
LÉKAŘSKÝ
SBORNÍK

Archivní svazek

Svazek 76

Rok 2010

OBSAH

P. Sobotka, P. Sobotka jr: Interakce 3-aminopropansulfonové kyseliny se strychninovým epileptogenním ložiskem 5
P. Pučelík: Efekt mikromolárních koncentrací ryanodinu na postextrasystolickou kontrakci pravokomorových papilárních svalů dospělých králíků 9
M. Chottová Dvořáková, M. Smetanová, E. Mistrová, J. Slavíková, S. Hynie, P. Šída, V. Klenerová: Účinek dvou typů stresu na expresi cholinacetyltransferázy a muskarinových M2 receptorů v srdečních síních potkanů s odlišnou aktivitou HPA osy 19
M. Smetanová, M. Chottová Dvořáková, E. Mistrová, J. Slavíková, S. Hynie, P. Šída, V. Klenerová: Exprese cholinacetyltransferázy a muskarinových M2 receptorů v srdečních síních potkanů kmene Sprague-Dawley a Lewis 25
E. Mistrová, M. Chottová Dvořáková, J. Nosek, J. Slavíková: Exprese CRLR v srdci potkana v průběhu postnatálního vývoje a její ovlivnění senzorickou a sympatickou denervací 29
Z. Houdek, J. Cendelín, V Kulda, F. Vožeh, V. Babuška, J. Hatina, L. Hájková, M. Králíčková, N. Zech, J. Pacherník, P. Uher: Neurální diferenciace myších embryonálních karcinomových a embryonálních kmenových buněk pomocí kyseliny retinové - pilotní studie 37
F. Vožeh, A. Zumrová: Animální modely mozečkových dysfunkcí 41
V. Zaremba, H. Zavázalová, K. Zikmundová, J. Kotrba: Světlé a stinné stránky v životě mladších seniorů (65-74 let), jejich radosti a starosti 51
K. Koudela jr., K. Koudela sr., J. Koudelová, M. Kunešová: Neobvyklé lokalizace tofózní dny 57
J. Šafránek, V. Špidlen, J. Klečka, J. Vodička, V. Šimánek: První plicní metastázektomie 67
J. Mraček, P. Vacek, I. Holečková, M. Choc: Současné možnosti neurochirurgie v terapii mozkových gliomů 71
M. Choc, V. Runt, J. Mraček, I. Holečková, P. Lavička: Naše zkušenosti s diagnostikou a léčbou schwannomů n. VIII 77
L. Galek: Projekty řešené s ústavem OVAVT 87
Ze života fakulty
Osmdesátiny prof. MUDr. Zdeňka Mračka93
70 let prof. MUDr. Václava Zemana, CSc97
70 let doc. MUDr. Jaromíra Kotyzy, CSc99
65 let prof. MUDr. Karla Koudely, CSc101
60 let doc. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc103
60 let doc. MUDr. Antonína Zichy, CSc105
Životní jubileum PhDr. Dany Zdeňkové107
Bibliografie vědeckých prací ústavů a klinik Lékařské fakulty UK v Plzni za rok 2009109
© 2012, UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM
ISSN 0551-1038