PLZEŇSKÝ
LÉKAŘSKÝ
SBORNÍK

Archivní svazek

Svazek 77

Rok 2011

OBSAH

J. Kotyza, B. Werle: Variantní forma želatinasy B/MMP-9 v pohrudničním výpotku pacienta s plicní rakovinou 9
J. Novák, H. Kvapilová, V. Zeman: Abnormální koronární řečiště jako jedna z možných příčin vedoucích k náhlé smrti při jízdě na kole 13
E. Mistrová, J. Slavíková, M. Chottová-Dvořáková: Postnatální vývoj exprese NPY v srdečních síních potkana - vliv sympatické denervace 17
J. Slípka: Všichni jsme žáci Jana Evangelisty Purkyně 23
Z. Roček: O jednom zajímavém jevu v morfogenezi fosilních obojživelníků, jako příkladu styčných bodů mezi paleontologií a vývojovou histologií 35
P. Šíma: Proč imunolog potřebuje morfologa 43
P. Huml, J. Dort, A. Mocková: Užití řízené hypotermie v léčbě hypoxického novorozence 65
J. Novák, V. Zeman, M. Štork: Stanovení minutového objemu srdečního při spiroergometrickém vyšetření 69
A. Mocková, V. Lukášová, J. Dort, Z. Lucková: Depresivní choroba matek - rizikový faktor pro novorozence? 73
K. Buriancová, S. Virtová, J. Kydlíčková, D. Sedláček: Případy malárie na infekční klinice v Plzni 83
P. Sobotka: Topinambury v diabetické dietě 89
Ze života fakulty
Životní jubileum doc. MUDr. Luboše Holubce, CSc95
K sedmdesátinám MUDr. Jaroslava Nováka97
Životní jubileum doc. RNDr. Pavla Fialy, CSc99
Životní jubileum RNDr. Aleny Němečkové, CSc102
65 let doc. MUDr. Pavla Pučelíka, CSc104
60 let MUDr. Jiřího Polívky, CSc106
Bibliografie vědeckých prací ústavů a klinik Lékařské fakulty UK v Plzni za rok 2010108
© 2012, UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM
ISSN 0551-1038