ZAMĚSTNANCŮM/STUDENTŮM --> Open access (OA)

open access

Co je OA?

OA (open access) neboli otevřený přístup k informacím je všeobecně chápán jako přístup, který neklade nároky na straně konzumenta dané informace, ta je pro něj vždy zadarmo. Například Wikipedia, která definuje OA následovně, je sama nositelem myšlenky otevřeného přístupu. Tedy toho, že také za přispění převratného rozvoje technologií mohou být prolomeny tradiční představy, jako třeba ta, že za vše musí každý platit. Navíc je statisticky prokázáno, že autoři publikující v časopisech na principu OA mají následně vyšší citovanost (i s rychlejším časovým nástupem), než je tomu u časopisů, které mají restrikce na plný text.

Příjemce informace tedy nenese náklady spojené s uveřejněním informace, nestará se o její dostupnost (ta je mu vždy garantována 24/7), je vázán pouze citační etikou.

"3B" - 3 pilíře open accessu + další iniciativy

Historicky vznikly 3 iniciativy, které vyústily do 3 zásadních memorand. Univerzita Karlova se připojila k Berlínské deklaraci v roce 2013.

Zelená cesta vs. zlatá cesta

Časem se vytříbily 2 cesty, po kterých se dá na vědeckém poli ve vztahu k OA jít. Někdy je též zmiňována třetí cesta - platinová, kdy by časopisy a články v nich byly placené dotacemi, z prací dobrovolníků, z grantů anebo z reklamy.

  • zelená cesta (green OA route, OA self-archiving)

Principem je uložení (autoarchivace) autorské verze (preprintu, postprintu, vydavatelské verze) článku (kvalifikační práce atp.) v některém z otevřených repozitářů (oborový, institucionální). Možný princip embarga zpravidle ne delšího 6 nebo 12 měsíců. Nemusí se vždy jednat o práce prošlé recenzním řízením.

  • zlatá cesta (gold OA route)

Principem je, že otevřený přístup k publikacím poskytují vydavatelé, kteří publikaci zveřejní pro konzumenty informace zdarma. Zpravidla se vybírají pouze pro poplatky na straně autora (APC - article proccesing charge). Tradiční vydavatelé často využívají tzv. hybridní model, v rámci čísla, které obsahuje pouze články pro předplatitele, vydají některé články zdarma v režimu zlaté cesty open access.

Důležité odkazy spojené s OA


Pro naše autory, kteří zamýšlejí publikovat cestou open access a bude s tím spojená nějaká finanční zátěž, je připraveno Opatření děkana č. 3/2016, kterým je nutné se řídit:

Predátoři

Časem se bohužel začali vyskytovat tzv. predátoři otravující nejen myšlenku open access. Po kliknutí se dozvíte jejich charakteristiku a jak se jim vyhnout.

lanl.arXiv.org, NEC Research Institute, PubMed Central

Snahou iniciativ angažovaných v OA je poskytnout plný text článku z odborného časopisu bez velké časové prodlevy od vydání (tzv. princip embarga) nebo rovnou zajistit všem rovný přístup. Touto cestou se již vydali autoři z ostatních nelékařských věd: lanl.arXiv.org, NEC Research Institute.

V oblasti medicíny se také objevila iniciativa Public Library of Science (PLoS), která vyústila v provozování PubMed Central. V PubMed Central jsou články z časopisů ne starší než 6 měsíců, což je hlavní myšlenka PLoS.

BioMed Central (BMC)

Chtěli bychom vyzdvihnout další projekt na bázi OA, a to BioMed Central (BMC). BioMed Central je vydavatelstvím, které publikuje okolo 200 časopisů z oblasti (bio)medicíny.

Vřele proto doporučujeme počítat s částkou na publikování do vašich projektů, grantů, výzkumných záměrů atd. V cizině naprosto běžná věc, u nás je důležité, aby se začlenění finančního rámce spojeného s publikováním vžilo především ze strany posuzovatelů předkládaných projektů.

sestaveno také s využitím materiálů a souhlasem autorky:
diplomová práce Mgr. Burešové o BMC, přednáška Mgr. Burešové o BMC


Podpořeno projektem Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362.

logo OP VVV