25. leden 2018 pemi

Postgraduální lékařské dny

místno konání: Plzeň, Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, PSČ 32318
datum konání: 13.02.18(08:00) 15.02.18(18:00)


Postgraduální lékařské dny Plzeň 2018

PROBLEMATIKA  INFEKCÍ  V  SOUČASNOSTI

NOVÉ  TRENDY  V  NEUROLOGII  A  PSYCHIATRII

VARIA – ČÍM SE MŮŽE POCHLUBIT NAŠE PRACOVIŠTĚ

   Plzeň 13. – 15.února 2018 v odpoledních hodinách

    Šafránkův pavilon LF UK v Plzni, alej Svobody 31, Plzeň

Postgraduální lékařské dny - nelékařská sekce  se konají v dopoledních hodinách dne 13.2.2018 v aule Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň – Lochotín  od 8.15 do 14.35 hod.  Téma: Všeobecná sestra – garant rozvoje bezpečné a moderní ošetřovatelské péče

Ke stažení: Sborník abstrakt

 

Úterý     13.2.2018                                              velká posluchárna

13.00 – 13.30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ. 

13.30 – 14.50 SEKCE  1

1. Židková A.,  Zatloukal J., Kuta J.:  Riziko fatálních infekčních komplikací u pacientů po splenektomii, můžeme jim předcházet?

2. Bergerová T.:Péče o splenektomované pacienty v praxi

3. Sedláček D.:  Péče o splenektomované na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň. Třicetileté zkušenosti.

4. Balihar et al.:  Clostridium difficile: epidemiologie a rizikové faktory těžkého průběhu v centru terciární péče

5. Ploubová V., Jindra P.: Generalizovaná klostridiová sepse (Cl. perfringens) s mnohočetnými orgánovými abscesy u nemocného s refrakterní velmi těžkou aplastickou anémií (vsaa): haploidentická transplantace krvetvorných buněk jako ultimum refugium

6. Červeňová J., Kováčová B.,  Bergerová T.:Terapeutické monitorování aminoglykosidových antibiotik

7. Hrabák J.et al.:Šíření antibiotické rezistence – základní principy epidemiologie a možnosti ovlivnění

8. Skálová A.et al.: Produkce karbapenemáz u bakterií čeledi Enterobacteriaceae v České republice -  měli bychom se obávat jejich nekontrolovatelného šíření?

 

15.50 – 17.00 SEKCE 2

  9. Kos S.:  Nezapomínejme na TBC!

10. Šmíd D. et al.:  TBC u  HIV pozitivní pacientky - kazuistika

11. Pazdiora P.:  30 let infekce HIV v  Plzeňském kraji

12. Karvunidis T.:Virové reaktivace v intenzivní péči

13. Kačer M., Reischig T.: Vliv vakcinace proti sezónní chřipce na buněčnou imunitu u pacientů po transplantaci ledviny. Pilotní výsledky.

14. Fajfrlík K., Matas M., Soušková P.:Kongenitální toxoplazmóza

15. Bebjak A.:  Marburg virus, intervence v ohnisku nákazy

 

   18.00 – 19.00 společenský program – koncert

 

Úterý     13.2.2018                                              učebna ŠAF 3

13.30 – 14.50 SEKCE 3

16. Česák V. et al.:Domácí parenterální výživa ve FN Plzeň

17. Novák J. et al.:Změny subjektivně vnímaného pocitu intenzity zátěže v průběhu dvouhodinového  běžeckého výkonu konstantní rychlostí na ergometru

18. Hanzlíková J.: Problematika hereditárního  angioedému u dospělých 

19. Gutová V., Liška M.:  Problematika hereditárního angioedému u dětí

20. Dubová M. et al.:  Spektrum patologických nálezů v placentách mrtvě rozených plodů

21. Hadravská Š.et al.:  Hyperostosis frontalis interna (HFI), pánové Morgagni, Stewart a Morel

22. Hadravská Š.et. al.:Kortikosteroidy indukovaná spinální epidurální lipomatóza/hibernom

      (SEL/H). Pitevní kazuistika a literární údaje

23. Dubová M. et al.:Chorangiopagus parasiticus – acardius amorphus. Raritní diagnóza po 30 letech na našem pracovišti

 

15.50 – 16.40 SEKCE 4

24. Šlechtová J.:Diferenciální diagnostika krvácivých stavů

25.Šrámek J. et al.:  Efektivita alogenní transplantace hematopoetických buněk u starších pacientů s myeloidními malignitami hodnocena dle Graft-versus-host disease free/relapse free přežití (GRFS) - multivariantní analýza výsledků z našeho centra.

26. Lysák D. et al.: Mesenchymální kmenové buňky pro léčbu steroidně refrakterní reakce štěpu

      proti hostiteli po alogenní transplantaci - klinické hodnocení

27. Opatrný V. et al.:Perfúze ledvinného štěpu od dárce po nezvratné zástavě oběhu pomocí ihned zahájené mechanické pulzatilní perfuze – experiment na zvířeti

28. Pálek R.et al.: Experimentální příprava korozivních preparátů orgánů velkého zvířete

 

   18.00 – 19.00 společenský program – koncert v posluchárně ŠAF

 

Středa     14.2.2018                                              velká posluchárna

13.00 – 14.10 SEKCE 5 

29. Poleník P.:  Co je dobré vědět o orálním mikrobiomu

30. Poleník P.:  Orální mikrobiom v kontextu lidského mikrobiomu

31. Vokurka S. et al.: Kandidózy dutiny ústní, jejich základní léčba u onkologických pacientů a zkušenostORAK  FN a LF UK Plzeň              

32. Koubová A., Sedláček D.:  Méně obvyklá etiologie tonsilitidy

33. Duranovič A., Cetkovská P.:Nejčastější kožní infekce na Dermatovenerologické klinice

34. Novák M.:Venerické choroby

35.Koudela K. et al.:  Problematika infekcí totální endoprotéz, naše zkušenosti s artikulovaným ATB spacerem

 

15.10 – 16.00 SEKCE 6

36. Filipovská T. et al.: Dlouhodobé výstupy  léčby u pacientů s psychotickou poruchou

37. Čevela R., Čeledová L.:  Vývoj posuzováním stupně závislosti pro poruchy duševní a poruchy chování u osob starších 65 let

38. Machek V., Beran J.:Mikrobiom a psychiatrie

39. Fiala L.:  Použití phalopletysmografu v  sexuologii - možnost nebo nutnost?

40. Přibáň V:  Perspektivy psychochirurgie

 

Středa     14.2.2018                                              učebna ŠAF 3

13.00 – 14.10 SEKCE  7

41. Hauer L. et al.:  Chirurgická léčba zlomenin kloubního výběžku mandibuly s využitím

      retromandibulárního transparotického přístupu

42. Hauer L. et al.:  Současné možnosti chirurgické léčby orofaciálních malignit ve FN v Plzni
43. Richtr P. et al.: Užití volných laloků v rekonstrukční chirurgii na oddělení plastické chirurgie FN Plzeň

44. Třešková I. et al.:Profylaktická mastektomie u BRCA nosiček z pohledu plastické chirurgie

45. Zoubková V.,  Zedníková I., Třeška V.:Karcinom prsu u mužů

46. Rosendorf J. et al.: Náhlé příhody břišní v těhotenství: retrospektivní studie

47.Říská P. et al.:Donošený novorozenec po těžké porodní asfyxii s nutností celotělové řízené hypotermie –  kazuistika

 

15.10 – 16.30 SEKCE 8

48. Chudáček Z., Bouchner L., Pešek F.: Transjugulární intrahepatický portosystémový zkrat (TIPS) na radiodiagnostickém oddělení FN Plzeň-Bory v letech 1997-2016

49. Síkorová J. et al.:  PET/MR s 18F cholinem jako citlivější metoda diagnostiky primární hyperparatyreózy -  první zkušenosti

50. Korčáková E.et al.:  Využití barevných map frakce arteriálního sycení (AEF) v hodnocení reziduí  po lokální ablaci nádorů jater

51. Bajcurová K., Mírka H., Korčáková E.: Trauma-protokol užívaný na Klinice zobrazovacích metod LF UK v Plzni a FN Plzeň

52. Pitra T et al.: Využití magnetické rezonance ke zpřesnění diagnostiky komplexních cystických lézí ledvin a její vliv na následný terapeutický postup  

53.Sedláčková H. et al.:  Prospektivní komparace 18F-Cholin PET/MR (fúzní vyšetření pozitronové emisní tomografie a magnetické rezonance) a extensivní pánevní lymfadenektomie (LDN) u high-risk karcinomu prostaty. Role Indexu zdravé prostaty (PHI) v indikaci k PET/MR a LDN                                 

54. Procházková K. et al.:Chirurgicky řešený, histopatologicky verifikovaný papilární renální karcinom mající na předoperačním zobrazovacím vyšetření (CT, MRI) vzhled cystické léze (Bosniak IIF - IV) vykazuje excelentní prognostický výsledek

55. Polák M. et al.:Cílená biopsie prostaty

 

Čtvrtek     15.2.2018                                              velká posluchárna

13.00 – 14.10 SEKCE  9

56. Vacovská H.:  Kompenzace epilepsie – kdy a proč

57. Rytířová G.:  Neepileptické záchvaty

58. Chmelařová D., Rytířová G.: Psychoterapeutické možnosti při léčbě psychogenních neepileptických záchvatů (PNES). Kazuistika   

59. Chmelařová D.:Neuropsychologická rehabilitace u pacientů s kognitivní poruchou  

60.  Čermáková A.:  Zlepšení bezpečnosti na ambulance a oddělení

61. Malkusová I., Šestáková B., Zápotocká A.:Psychosociální intervence u obézních astmatiků

62. Levorová S. et al.: Využití virtuální reality v léčbě závislosti

 

15.10 – 16.20 SEKCE 10

63. Peterka M.:Význam včasné diagnostiky a léčby roztroušené sklerózy

64. Čeledová L., Čevela R.:Vývoj invalidity u roztroušené sklerózy (RS)

65. Kotas R., Kastner J., Kasl Z.:Sekundární bolesti hlavy cévní etiologie

66. Rohan V.:Primární a sekundární prevence mozkových cévních příhod

67. Dostál J., Přibáň V.:Současné možnosti léčby intrakraniálních aneurysmat

68. Božovský T.:Bolesti zad

69. Jeremiáš P.: Fibromyalgie - aktuální mezioborový problém

 

Čtvrtek     15.2.2018                                              učebna ŠAF 3

13.00 – 14.10 SEKCE  11

70. Škopek P., Trčka O., Slouka D.:  Pneumomediastinum, neobvyklý nález na ORL ambulanci

71. Hrabačka P., Vohlídková M., Slouka D.: Nové možnosti audiologického vyšetření u pacientů

72. Kletečka J. et al.: PICC tým ve FN Plzeň

73. Hořák P.:  Chronická rekurentní multifokální osteomelitida (CRMO) pohledem ortopeda

74. Kulle M.:  Zlomeniny Th-L páteře

75. Zeman P., Koudela K.:Artroskopická extirpace osteoid osteomu kyčelního kloubu:

      vzácná indikace k artroskopii kyčle – kazuistika

76. Salášek M. et al.:Subperiosteální osteoid osteom talu: kazuistika

 

Úterý - čtvrtek     13. - 15. 2. 2018                       posterová část

Bernášková H.:Familiání hypercholesterolémie (FH) a projekt MedPed

Langmajer M.: Klostridiové enteritidy na Geriatrickém oddělení v letech 2013-2017

Štork M., Novák J.: Jedna z nových možností vyhodnocení Wingate testu  v 3 D

Buňatová P. et al.: Modelování stáří ve výuce

Růžičková Kirchnerová et al.: Recidivující rozpadová ložiska

Bludovská M. et al.: Užívání léčivých rostlin a rostlinných přípravků a jejich kombinace s farmakoterapií – výsledky dotazníkové studie.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Asistent/Odborný asistent Chirurgické kliniky LFP UK a FN v Plzni.

V Plzni dne 12.2.2019   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 29.1.2019 se [...]

14. únor 2019

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Docent CRLA

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ    Dne 31.1.2019  se konalo výběrové řízení [...]

12. únor 2019 1

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Odb. asistent - Ústav mikrobiologie

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ    Dne 24.1.2019  se konalo výběrové řízení [...]

1. únor 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém