20. září 2012 | archivováno 21. březen 2020 770 kri

Česká lékařská komora

Každý lékař, který vykonává na území České republiky lékařské povolání  musí být členem ČLK.  To znamená, i když předepisuje léky jen pro sebe a svoji rodinu musí být členem. Česká lékařská komora je samosprávná profesní organizace lékařů. Sídlo je v Olomouci.

Bližší informace najdete na webových stránkách komory : http://www.lkcr.cz

 

a) Členství ČLK : Členské příspěvky -  výši registračního poplatku a příspěvků a jejich rozdělování je oprávněn schvalovat a měnit pouze sjezd delegátů komory.

Absolventem neplatícím se rozumí lékař přijatý za člena komory v kalendářním roce, kdy ukončil LF a v kalendářním roce následujícím po roce tohoto ukončení.
Absolventem platícím je lékař v roce, v němž mu poprvé nevzniká nárok na osvobození od placení členského příspěvku.

 

b) Certifikát profesní bezúhonnosti je potvrzení, kterým Česká lékařská komora prohlašuje, že žadatel je (či v minulosti byl) členem České lékařské komory a nebyl nikdy Českou lékařskou komorou disciplinárně potrestán. Tento dokument vyžadují zahraniční instituce v případě, že lékař hodlá vykonávat povolání lékaře na jejich území. 

Potvrzení o profesní bezúhonnosti se vydává na žádost lékaře, jehož bezúhonnost má být potvrzena. Žádost o vydání potvrzení podává lékař kanceláři okresního (obvodního) sdružení komory, jehož je členem. Sdružení po potvrzení a doplnění údajů předává žádost centru ČLK v Olomouci k vyřízení. Žadateli je vystaven certifikát v českém jazyce a dále v cizím jazyce dle požadavku uvedeném na formuláři žádosti. Certifikát je možné zaslat přímo na adresu zahraniční instituce, pokud tento požadavek lékař uvede ve své žádosti popř. zašle dodatečně e-mailem.

Platnost certifikátu profesní bezúhonnosti není omezena, nicméně dle současné praxe zahraniční instituce neuznávají certifikát, od jehož vystavení uplynula doba delší než 3 měsíce. Po uplynutí této doby je nutno v případě potřeby podat novou žádost o vystavení certifikátu stejným způsobem jako při první žádosti.

 

c) Licence :

Lékaři žádají o udělení licencí prostřednictvím okresních (obvodních) sdružení, kde jsou registrováni. Žádost doplněnou předepsanými doklady postoupí kancelář okresního (obvodního) sdružení centrální kanceláři komory v Olomouci k vyřízení.
Žádosti o licence doručené Kanceláři ČLK v Olomouci jsou předávány k vyřízení členům licenční komise.

d) Časopis  Tempus Medicorumje vydáván Českou  lékařskou komorou, je měsíčník a zdarma ho dostává každý její člen. Doporučujeme časopis sledovat , na webu je k dispozici.

Zde najdete všechna čísla časopisu : http://www.lkcr.cz/tempus-medicorum-353.html

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém