13. září 2012 7153 kri

Výstavba nových budov fakulty začne již letos na podzim

V sousedství Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně začne letos vyrůstat první část Univerzitního medicínského centra Lékařské fakulty UK v Plzni. Po dokončení stavby zde najde nové sídlo pět teoretických ústavů fakulty a nově vznikající Biomedicínské centrum. Plzeňský region, který bývá převážně vnímán jako „technický“, tím získá novou kapacitu ve výuce přírodních a lékařských věd a ve výzkumu směřujícím ke zlepšení lékařské péče.

Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze, která od svého založení stále sídlí v historických památkově chráněných objektech, bude moci v nejbližších letech přesunout část svého působení do nových budov. Starší budovy, z nichž některé slouží fakultě již celých 65 let, byly původně určeny k jinému účelu a svým dispozičním řešením nevyhovují požadavkům na moderní výuku a výzkum.

Pozemek pod Alejí Svobody vedle Fakultní nemocnice, kde mají nové budovy stát, byl schválen jako území k rozvoji lékařské fakulty již před 40 lety, avšak chyběly zdroje pro výstavbu. Věci se pohnuly kupředu na počátku nového tisíciletí, kdy díky vstřícnosti města Plzně bylo možno pozemky odkoupit a Univerzita Karlova na ně vyčlenila potřebné prostředky.

Při dalším hledání financí na výstavbu se UK musela vypořádat s faktem, že pražské školy jsou obecně vyjmuty z programů pro čerpání evropských dotací. Evropské prostředky je však možné využít alespoň na rozvoj mimopražských součástí univerzity, a tak bylo rozhodnuto podat pro některé z nich projektové žádosti do Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Z tohoto programu bude podpořen i minikampus v Plzni. Rektor UK prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. k tomu dodává: „Nemožnost čerpat pro Prahu evropské zdroje je významný problém, se kterým se dlouhodobě potýkáme a na který dlouhodobě a opakovaně upozorňujeme. Pro mne je stavba v Plzni jedním z nutných realizačních kroků pro vytváření kvalitních podmínek a logistického zázemí pro univerzitní život a splňování náročných kritérií odpovídajících evropským a světovým standardům. Jsem rád, že se to Univerzitě Karlově podařilo v těchto dnech zahájením realizace projektů minikampusů v Plzni a i v Hradci Králové.“

Podání žádosti o podporu z evropských fondů bylo v dané chvíli jedinou možnou, třebaže náročnou, cestou k dlouhodobým cílům fakulty – zlepšení kvality výuky v magisterských i doktorských studijních programech, zvýšení vědeckého výkonu, zlepšení péče o talenty, pomoc náležitému uplatnění absolventů, rozšíření spolupráce s významnými zahraničními výzkumnými pracovišti a přenos badatelských výsledků do praxe.

V jedné z nových budov areálu budou sídlit Ústav farmakologie a toxikologie, Ústav fyziologie, Ústav patologické fyziologie, Ústav biologie a Ústav biofyziky. Těmto pracovištím bude k dispozici 5 000 m2 moderních laboratoří, pracoven pedagogů a dalších prostor v sedmi podlažích. Plochu, uvolněnou jejich přesunem ze stávajících prostor, využijí pro výuku a výzkum zbývající součásti fakulty.

Další dvě samostatné budovy laboratoří a pracoven o celkové užitné ploše více než 4 000 m2 budou sloužit Biomedicínskému centru. Tento výzkumný ústav bude dále rozvíjet aktivity, v nichž fakulta již dosáhla mezinárodně konkurenceschopných výsledků. Výzkumné týmy Centra se začaly formovat na jaře 2012 a jejich členové již začali pracovat na svěřených úkolech z oblasti náhrady, podpory a regenerace životně důležitých orgánů. Kromě výzkumné činnosti se Centrum bude přímo podílet také na výuce studentů magisterských a doktorských programů.

Stavební práce budou zahájeny letos v září a jejich dokončení je plánováno na jaro 2014. Celkové očekávané výdaje na tuto první etapu Univerzitního medicínského centra LF UK převyšují 600 mil Kč. Financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj bude doplněno ze státního rozpočtu ČR a z vlastních zdrojů Univerzity Karlovy, resp. Lékařské fakulty v Plzni. Dostavba celého nového areálu – dalších budov s posluchárnami, laboratořemi a pracovnami, včetně nového děkanátu – je pak otázkou let budoucích a závisí zejména na tom, zda se pro ni podaří najít zdroj financování.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ odborný asistent - Klinika pneumologie a ftizeologie LF v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

18. leden 2018 1

Výběrová řízení
VŘ odborný asistent - Šiklův ústav patologie

  Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

16. leden 2018 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém