20. září 2012 25835 kri

Obecné informace k ukončení studia, dalšímu vzdělávání, praxi lékaře..

1. Ukončení studia

a)      Složení  poslední  státnice znamená ukončení studia na LF a stáváte se lékařem, máte právo používat titul MUDr.

b)      Promoce je jen slavnostní akt a nemá vliv na profesní zařazení.

c)      To znamená, že hned následující den po poslední státnici můžete  nastoupit na lékařské místo do zaměstnání. Většina absolventů nastupuje do nemocnice nebo jiného ústavního zařízení, aby zde splnila požadavky na předatestační přípravu.  Nechte si udělat několik úředně  ověřených kopií výsledků státních zkoušek a diplomu, budete je potřebovat, hodí se i při ztrátě originálního dokumentu.

d)      Zdravotní pojištění –po skončení studia jste zdravotně pojištěni ještě následující měsíc po absolvování poslední státnice (do věku 26let). Pokud nenastoupíte do té doby do zaměstnání  musíte se přihlásit na úřadu práce. Jinak byste museli platit zdravotní pojištění sami.

e)      Zaměstnání  - většina absolventů nastupuje do nemocnice nebo jiného ústavního zařízení, aby zde splnila požadavky na předatestační přípravu.  Žádost o místo, strukturovaný životopis a přípravu na výběrové řízení nebo pohovor najdete na webu.Seznamte se s budoucím pracovištěm a spolupracovníky. Snažte se do životopisu napsat co nejvíce o dosavadních zkušenostech, které by mohly upozornit na vaše kvality (stáže, vědecká činnost, dobrovolnictví, brigády, dovednosti a zájmy).

Ve své práci se budete řídit: příkazy a nařízením nadřízeného pracovníka,   Provozním řádem daného zařízení, Zákoníkem práce, Občanským zákoníkem, Vyhláškami a nařízeními Ministerstva zdravotnictví  ČR, Zákony ČR, Etickým kodexem České lékařské komory. Musíte znát a  respektovat Práva pacientů.  Předpokládán je respekt ke starším kolegům a dalším spolupracovníkům(sestry a další pomáhající personál), respekt k autonomii, důstojnosti  a studu pacientů.

Zákoník práce – určuje pracovně právní vztahy. Poslední úpravy najdete na webu nebo publikace

Zákoník práce 2012 s výkladem: Právní stav k 1. 1. 2012 GRADA 2011 Kniha, čeština, 104 stran

Zákoník práce 2012: Jaroslav Jakubka ; Zdeněk Schmied ; Ladislav Trylč ANAG 2012 Kniha, čeština, 160 stran

Pracovní smlouva- PS- je často uzavírána na dobu určitou ne delší než 2 roky.

PS by měla mít tyto náležitosti –druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce, výše úvazku a ev. pracovní náplň. Dobře si přečtěte co máte v pracovní smlouvě.

Vstupní lékařská prohlídka musí být provedena u závodního lékaře zaměstnavatele, ten ji hradí.

Zkušební doba je  období, kdy zaměstnanec i zaměstnavatel mohou ukončit pracovní poměr.  Zkušební doba nesmí nikdy být delší než 3 měsíce.

Pracovní náplň by měla obsahovat  jaké činnosti nebo postupy může a nemůže absolvent vykonávat samostatně, což by mělo být dáno písemně.  Primář nebo vedoucí lékař oddělení mohou stanovit tyto odborné  kompetence.

Absolvent LF  musí pracovat pod vedením starších  zkušených lékařů.

Měly by být stanoveny písemně kompetence také  jako prevence případných problémů.

Práce přesčas je práce nad rámec stanovené týdenní pracovní doby (tj. zpravidla nad 40 hodin týdně, v 3-směnném a nepřetržitém režimu nad 37,5 hodin týdně. Zaměstnanci lze nařídit práci přesčas do maximálně 8 hodin v týdnu a nejvýše 150 hodin ročně. Nad tento rámec jen se souhlasem zaměstnance a zaměstnavatele.

f)        Přihlásíte se do okresního sdružení České lékařské komory podle sídla pracoviště, kam nastoupíte do zaměstnání.

g)      Odborná způsobilost – je splněna absolvováním lékařské fakulty.

h)      Specializovaná způsobilost – je kvalifikace daná absolvováním postgraduálního specializačního vzdělávání a úspěšným složením specializační zkoušky - atestace.

i)        Zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře posuzuje praktický lékař případně závodní lékař.

j)        Bezúhonnost je doloženavýpisem z Rejstříku trestů, zaplatíte správní poplatek, vypíšete žádost a musíte mít doklad totožnosti. V Praze lze vyřídit na počkání.

http://www.formulare-ke-stazeni.cz/formular-zadost-o-vypis-z-rejstriku-trestu.html

http://business.center.cz/business/sablony/s75-zadost-o-vypis-z-rejstriku-trestu.aspx

 

2. Postgraduální vzdělávání  

a) Doktorský studijní program se ukončuje vykonáním státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce, kterou má student prokázat schopnost samostatně vědecky pracovat. Absolventům se přiznává akademický titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D.“).

Na webových stránkách jednotlivých fakult jsou Informace k doktorskému studiu a seznam Akreditovaných oborů dané fakulty.

Web : http://www.lfp.cuni.cz/sekce/87-doktorsky-studijni-program.html

Odkaz:   http://www.mojemedicina.cz/postgradualni-studium/doktorske-studium/

Seznam akreditovaných oborů na LF UK v Plzni :

http://www.lfp.cuni.cz/clanek/47-akreditovane-obory-doktorskeho-studijniho-programu.html

Pozice a stipendia pro postdoktorandy : 

http://www.lfp.cuni.cz/sekce/259-nabidka-pozic-pro-postdoktorandy.html

b) Specializační vzdělávání

Po ukončení studia na lékařské fakultě se může absolvent – lékař zařadit do specializačního vzdělávání, které potřebuje k samostatnému výkonu zdravotnického povolání. Úspěšným absolvováním zvoleného vzdělávacího programu získá lékař specializovanou způsobilost. Veškerá praxe ve specializačním vzdělávání je stanovena vzdělávacím programem a musí probíhat bez výjimky na akreditovaných pracovištích.

Po zařazení do základního oboru lékař postupuje dle příslušného vzdělávacího programu (VP) a pod vedením školitele s tzv. odborným dozorem absolvuje předepsané praxe a teoretickou část specializace.  Po absolvování první částí VP může organizaci u níž je zařazen požádat o vydání certifikátu po kmeni.

Absolvování základního kmene je podmínkou pro postup do vlastní specializace a zahájení praxe pod odborným dohledem. Základní kmen bude dle novely 67/2017 ukončen ústní zkouškou. Po absolvování vlastní specializace lékař ukončuje specializační přípravu atestační zkouškou. Atestační zkouška se může opakovat nanejvýš 3x, nejdříve za rok po předchozím neúspěšném pokusu. Atestační zkouška se skládá z praktické a teoretické části. Podmínky přístupu k atestační zkoušce stanovují jednotlivé VP.

V současné době MZČR připravuje 45 nových VP, které budou mít 19 základních kmenů. Oddělení specializačního vzdělávání: Děkanát LF UK v Plzni, Husova 3, Plzeň.   Kontaktní osoby:

prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. proděkanka pro specializační vzdělávání

Zdeňka Tykalová tel.: 377 593 435, e-mail: zdenka.tykalova@lfp.cuni.cz

Pavla Tikalová tel: 377 593463, email: pavla.tikalova@lfp.cuni.cz

Iveta Mašková tel.: 377 593 436, e-mail.: Iveta.Maskova@lfp.cuni.cz

 

3. Česká lékařská komora

Každý lékař, který vykonává na území České republiky lékařské povolání  musí být členem ČLK.  To znamená, i když předepisuje léky jen pro sebe a svoji rodinu musí být členem. Česká lékařská komora je samosprávná profesní organizace lékařů. Sídlo je v Olomouci.

Bližší informace najdete na webových stránkách komory : http://www.lkcr.cz

a) Členství ČLK : Členské příspěvky -  výši registračního poplatku a příspěvků a jejich rozdělování je oprávněn schvalovat a měnit pouze sjezd delegátů komory.

Absolventem neplatícím se rozumí lékař přijatý za člena komory v kalendářním roce, kdy ukončil LF a v kalendářním roce následujícím po roce tohoto ukončení.
Absolventem platícím je lékař v roce, v němž mu poprvé nevzniká nárok na osvobození od placení členského příspěvku.

b) Certifikát profesní bezúhonnosti je potvrzení, kterým Česká lékařská komora prohlašuje, že žadatel je (či v minulosti byl) členem České lékařské komory a nebyl nikdy Českou lékařskou komorou disciplinárně potrestán. Tento dokument vyžadují zahraniční instituce v případě, že lékař hodlá vykonávat povolání lékaře na jejich území. 

Potvrzení o profesní bezúhonnosti se vydává na žádost lékaře, jehož bezúhonnost má být potvrzena. Žádost o vydání potvrzení podává lékař kanceláři okresního (obvodního) sdružení komory, jehož je členem. Sdružení po potvrzení a doplnění údajů předává žádost centru ČLK v Olomouci k vyřízení. Žadateli je vystaven certifikát v českém jazyce a dále v cizím jazyce dle požadavku uvedeném na formuláři žádosti. Certifikát je možné zaslat přímo na adresu zahraniční instituce, pokud tento požadavek lékař uvede ve své žádosti popř. zašle dodatečně e-mailem.

Platnost certifikátu profesní bezúhonnosti není omezena, nicméně dle současné praxe zahraniční instituce neuznávají certifikát, od jehož vystavení uplynula doba delší než 3 měsíce. Po uplynutí této doby je nutno v případě potřeby podat novou žádost o vystavení certifikátu stejným způsobem jako při první žádosti.

c) Licence :

Lékaři žádají o udělení licencí prostřednictvím okresních (obvodních) sdružení, kde jsou registrováni. Žádost doplněnou předepsanými doklady postoupí kancelář okresního (obvodního) sdružení centrální kanceláři komory v Olomouci k vyřízení.
Žádosti o licence doručené Kanceláři ČLK v Olomouci jsou předávány k vyřízení členům licenční komise.

d) Časopis  Tempus Medicorumje vydáván Českou  lékařskou komorou, je měsíčník a zdarma ho dostává každý její člen. Doporučujeme časopis sledovat , na webu je k dispozici.

Zde najdete všechna čísla časopisu : http://www.lkcr.cz/tempus-medicorum-353.html

 

4. Česká stomatologická komora

V roce 1990 vznikla Lékařská komora stomatologů jako společenská organizace s dobrovolným členstvím. Česká stomatologická komora byla ustavena na základě zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, sjezdem delegátů konaným dne 22. září 1991 v Praze jako nástupnická organizace Lékařské komory stomatologů.

Další informace se dozvíte na webových stránkách komory .

http://www.dent.cz/

 

5. Sdružení lékařů

Česká lékařská společnost J.E. Purkyně (ČLS JEP) je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, příp. osob právnických. Sídlem je Praha. Základními organizačními složkami ČLS JEP jsou odborné společnosti, vytvářené na profesním (oborovém) základě a spolky lékařů, vytvářené na územním principu.  Počet odborných společností: 105. Počet spolků lékařů: 40.  Předseda: prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., člen výboru Světové lékařské asociace (WMA)

Bližší informace na webu:  http://www.cls.cz/

Spolek lékařů v Plzni- předseda –doc.MUDr. Jiří Motáň, CSc.

Web : http://www.cls.cz/spolky-cls-jep?id=530

Seznam odborných společností : http://www.cls.cz/spolecnosti-cls-jep

 

6. Zdroje informací o zdravotnictví a zdravotním stavu

V přípravě na zkoušky, atestaci, článků do tisku můžete využít internetové zdroje informací.

Ministerstvo zdravotnictví – web : www.mzcr.cz.

Ministerstvo práce a sociálních věcí – aktuální informace z oblasti sociálních dávek a sociální péče .

Web: www.mpsv.cz

Ústav zdravotnických informací a statistiky  -zdroj informací o zdravotnických zařízeních, službách a zdravotním stavu .

Web:  www.uzis.cz

Český statistický  úřad – údaje o obyvatelstvu, mzdách a ekonomice.
Web: http://www.czso.cz/

Světová zdravotnická organizace (SZO)- anglicky World Health Organization ( WHO)

http://www.who.cz/

České časopisy, odebírané lékařskou knihovnou, které jsou přístupné on-line v plných textech na internetu: Zdravotnické noviny : www.zdn.cz
Postgraduální medicína: www.postgradmed.cz
Psychiatrie: www.tigis.cz Interní medicína :http://www.internimedicina.cz/archiv.php Practicus – odborný časopis společnosti všeobecného lékařství web: http://web.practicus.eu/sites/cz/Stranky/Default.aspx České časopisy, odebírané lékařskou knihovnou, u kterých jsou k dispozici na internetu abstrakta – seznam Web:  http://www.nemcb.cz/cz/page/53/Lekarske-casopisy-online.html?detail=60 Čtěte i další časopisy – společnost Solen vydává lékařské časopisy, jejich seznam je k dispozici. Web: http://www.solen.cz/ Časopis  Tempus Medicorum – zajímavé kasuistiky, aktuality Web:  http://www.lkcr.cz/tempus-medicorum-353.html

7. Osobnost  zdravotníka- předpoklady , vlastnosti

Nestačí být jenom dobrým profesionálem po stránce odborné, ale je nutné umět citlivě, dobře komunikovat s nemocnými a jejich rodinami. Ne každý zdravotník je schopen se vcítit  do způsobu vnímání a prožívání nemoci pacientem. Hospitalizace, kontakt nemocného se zdravotnickými zařízeními, sdělení tzv. špatné diagnózy“ jsou pro všechny pacienty psychicky náročné situace. Zejména pak je třeba citlivě komunikovat s dětmi a handicapovanými  osobami.  Ve prospěch navození důvěry mezi zdravotníkem a pacientem je trpělivé a srozumitelné vysvětlení situace a respekt osobnosti pacienta, soukromí, studu a autonomie.

Osobnost zdravotníka - předpoklady pro profesi – web – určeno pro sestry . http://www.prosestry.cz/studijni_materialy/psychologie/osobnost_zdravotnika_-_predpoklady_pro_profesi

STAVOVSKÉ CTNOSTI – IDEÁL LÉKAŘE :

1. trpělivost - jako nehraná statečnost v boji s nemocí, vytrvalé chápání problémů jemu svěřeného pacienta;
2. obětavost - kdy oběť není chápána jako vyčerpávající činnost, ale osobní schopnost umět prožívat vyšší motivaci své lékařské profese na základě pozitivního životního postoje;
3. vlídnost - jako výsledek sebeovládání na základě sebedisciplíny a vnitřní síly, povzbuzuje k trpělivosti, otevřenosti i k taktnosti;
4. sociální cítění - se dá pěstovat výchovou, ovlivnit společenskou atmosférou, mělo by v praxi vyústit v lidský soucit a respektování důstojnosti všech lidí bez rozdílu;
5. nezištnost - je uměním dávat bez očekávání odměny, autor cituje Seneku: “žít a nemilovat, žít a nedávat, žít a neobětovat se - to není život” a J.Londona : “Jen na toho myslí svět, kdo nemyslí na sebe”;
6. velkorysost - je neodmyslitelným základem obětavosti, nezištnosti a spravedlnosti, patří sem např. tyto atributy - umět se zřeknout pohodlí, bohatství, společenského postavení, ale i umění odpustit, nemstít se, správně hodnotit schopnosti svoje i druhých ;
7. taktnost - souvisí s vlídností, velkorysostí, jemností, tolerantností, trpělivostí uctivostí , ohleduplností a diskrétností, je ovládání vlastních slov, gest, citů, vystupování, umění vcítiti se do situace druhého, i mlčení může být v jistých situacích pokládáno za netaktní;
8. ohleduplnost - je schopnost soustředit se na druhé a zapomenout na sebe, polidšťuje vztahy ve společnosti ;
9. diskrétnost - je uměním poslouchat a uměním mlčet, předpokládá osobní disciplínu, trpělivost vyslechnout, chápavost, nezištnost, ohleduplnost a taktnost jsou nezbytné, zvláštním druhem této ctnosti je zachování lékařského tajemství, kterou ukládá zákon ;
10. poctivost - předpokládá důslednost, ohleduplnost, svědomitost, spolehlivost, trpělivost, pravdomluvnost,nezištnost a prozíravost , poctivý lékař je zárukou nastolení důvěry mezi ním a pacienty;
11. spolehlivost - seriozní jednání na základě odborných kvalit, je třeba ji neustále pěstovat a rozvíjet
12. ochota - ochota pomáhat , snaha vcítit se do světa nemocných a vnímat i nevyslovené potřeby nemocného;
13. kolegialita - znamená respektovat osobnost kolegů, uznávat je za rovnocenné partnery, jako kolegové jsou vnímáni pracovníci, kteří se věnují společné práci;
14. stavovská čest , osobní bezúhonnost - s kolegiálností úzce souvisí stavovská čest, sebevědomá hrdost na osobní příslušnost ke společenské skupině (lékaři).  
(viz. Kořenek J.:Lékařská etika.Praha.Triton.2002.s.276 . ISBN 80-7254-235-4)  

Upozornění :  Pokud někoho zajímá problematika etiky podrobněji, jsou k dispozici studijní materiály na Mefanetu.  

U lékaře se kromě jmenovaných vlastností (ctností) očekává i určitý stupeň rozhodnosti . 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém