29. říjen 2012 7416 kri

Na staveništi nových budov LFP začaly přípravné práce


Pokud se často pohybujete v okolí Fakultní nemocnice v Plzni, možná jste již zaznamenali, že na staveništi Univerzitního medicínského centra pod alejí Svobody se již začalo pracovat. S říjnem nastalo období vegetačního klidu, pro zhotovitele stavby to však bylo naopak povelem ke zvýšené aktivitě, neboť prvním viditelným krokem při přípravě staveniště na stavbě UniMeC bylo vykácení dřevin.

Zároveň na místo nastoupili archeologové, aby provedli zjišťovací archeologický výzkum. Ten má umožnit zdokumentování případných archeologických nálezů, které by jinak byly stavbou zničeny. Na staveništi byly vytyčeny zjišťovací sondy, s jejichž pomocí odborníci ověřují rozsah eventuálních nálezů. Na základě výsledků tohoto prvotního zkoumání se pak rozhoduje, zda bude na staveništi prováděn plošný archeologický výzkum, nebo budou archeologové jen monitorovat skrývku zeminy a zemní práce.


Zeptali jsme se Mgr. Milana Procházky z Katedry archeologie FF ZČU, který výzkum provádí:

S jakým očekáváním jste na tuto lokalitu přicházeli? Jaké nálezy se zde očekávaly?
Na lokalitu jsme přicházeli s očekáváním množství pozůstatků po pravěkých civilizacích. Naznačoval tomu zejména výsledek záchranného archeologického výzkumu na sousední ploše dnešní fakultní nemocnice, který probíhal v 70. letech 20. století. Ten prozkoumal pozůstatky sídliště doby železné (pozdní doby halštatské-časné doby laténské) a paleolitickou stanici.

Co se ve skutečnosti objevilo po odkrytí svrchní vrstvy půdy a v sondách?
Do tohoto okamžiku se podařilo objevit méně objektů, než bylo předpokládáno na základě archeologických výzkumů v okolí. Ty byly následně prozkoumány. I přes nízký počet nálezů, mezi kterými převažuje keramika, se dá z těchto nálezů usoudit na přítomnost lidských aktivit v této lokalitě již v pravěku. Pozoruhodným nálezem zachyceným při skrývce v ornici byl tzv. „početní žeton“ z 18. století pocházející z Francie, z období vlády Ludvíka XV.

Průzkum byl zdržen nálezem pyrotechniky – o co se přesně jednalo? Z jaké doby munice pocházela?
Podle vyjádření Policie ČR se jednalo o leteckou munici používanou během 2. světové války. Bližší údaje nám zatím sděleny nebyly, jednalo se však o munici „malé“ velikosti.

K jakým závěrům dosavadní výzkum dospěl?
Dosavadní výzkum dospěl k závěrům, že předpokládané archeologické objekty byly většinou v minulosti narušeny orbou při zemědělské činnosti. Tudíž po skrývce plochy zachycujeme menší počet dochovaných dochovaných archeologických objektů, než jsme předpokládali. To něco málo jsou pozůstatky sídliště ze starší doby železné. Druhou kategorii, lépe dochovanou, tvoří okopy po obranné pozici během 2. sv. války. I ty jsou předmětem zkoumání, představují zájem odvětví moderní archeologie. Skrývka celé plochy bude dohledována a případně zjištěné další pozůstatky po pravěkých sídlištích následně prozkoumány.

Budou někde k vidění Vaše nálezy z této lokality?
Většina dosavadních i budoucích nálezů bude předána do depozitáře muzea, jejich vystavení je otázkou vhodné příležitosti nebo začlenění do plánovaných expozic. 


Další postup zemních prací bude tedy probíhat pod dohledem archeologů, avšak plošný výzkum prováděn nebude. Na staveništi pokračuje skrývka zeminy, byla vybudována provizorní panelová příjezdová cesta z aleje Svobody a v dohledné době se začne s budováním základů.


Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

V Plzni dne/ In Pilsen on:  5. 3. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95634/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Docent - Centrální laboratoř pro imunoanalýzu

V Plzni dne/ In Pilsen on: 05. 03. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95626/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu jazyků

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

14. únor 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém