26. červen 2014 1366 hor

MŠMT vyhlásilo „Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy pro rok 2015“

 1) Institucionální plán (IP)

Stejně jako v loňském roce musí být část finančních prostředků na IP vyhrazena na realizaci aktivit v rámci stanovených tematických okruhů.

Limit finančních prostředků IP pro LF UK v Plzni činí 3.800 tisíc Kč.

Část A) vnitřní soutěž v tematických okruzích (pro LF UK v Plzni limit 800 tisíc Kč)

 1. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů
 2. Tvůrčí práce studentů směřujících k inovaci vzdělávací činnosti

Struktura předkládaných projektů může být variabilní dle specifických požadavků jednotlivých fakult, povinně však musí dle požadavku MŠMT obsahovat minimálně tyto údaje:

 • Název projektu
 • Tematický okruh
 • Jméno řešitele (spoluřešitele)
 • Název fakulty
 • Stručný popis činností vedoucí k naplnění cílů projektu
 • Popis konkrétních kvantitativních nebo kvalitativních indikátorů realizace projektu
 • Finanční požadavky a jejich závazné rozdělení na INV a NIV

Část B) aktivity směřující k naplnění DZ UK (pro LFPL limit 3.000 tisíc)

Odevzdání návrhů IP na předepsaných formulářích při dodržení základní struktury jednotlivých aktivit:

 1. Návaznost na DZ UK ( http://www.cuni.cz/UK-5559.html ) – Název rozvojové priority:
 • věda výzkum
 • studium
 • doktorské studium
 • mezinárodní spolupráce atd.
 1. Návaznost na DZ fakulty ( http://www.lfp.cuni.cz/clanek/1308-dlouhodoby-zamer-lf-uk-v-plzni.html )
 2. Stručný popis cíle realizace aktivity a popis činnosti vedoucí k jeho naplnění
 3. Popis konkrétních kvantitativních nebo kvalitativních indikátorů realizace aktivity
 4. Finanční požadavky a jejich závazné rozdělení na INV a NIV

Maximální počet předkládaných aktivit v rámci fakultních IP pro rok 2015 je 7.

Kroky a termíny administrace IP:

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněnéŽádosti o podání projektu na adresu Projektového a grantového centra do 21. 7. 2014

- vnitrofakultní komise zhodnotí zaslané anotace a vybere dle finančních možností nejvhodnější adepty, žadatelé budou o výsledku informováni

- kompletní IP, respektující limit fakulty, bude dopracován v součinnosti s vybranými žadateli do prvního týdne v září 2014.

2) Centralizované rozvojové projekty (CRP)

Jsou vyhlášeny pouze dva tematické programy, ve kterých jsou zavedeny limity pro každou vysokou školu na celkový počet předložených projektových žádostí a minimální a maximální výše jejich podpory:

Program č.1 – na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

 • tematické zaměření: podpora sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v ČR, mělo by se jednat o větší infrastrukturní projekty, které budou mít přínos pro systém vysokého školství v ČR
 • limity a omezení: každá VŠ se může zapojit nejvýše do 3 projektů (buď jako předkladatel nebo jako spoluřešitel), minimální výše jednoho projektu 1.000 tisíc Kč a maximální výše 20.000 tisíc Kč

Návrh by měl být ve formě stručné anotace, která bude popisovat obsah projektu, finanční rámec a zúčastněné vysoké školy.

Ze zaslaných návrhů určí vedení UK na začátku září 3 projekty, které budou za UK podány, nebo ve kterých bude UK figurovat jako spoluřešitel. Dle propozic  Vyhlášení RP, budou při výběru preferovány „velké“ projekty se zapojením více VŠ a většími finančními objemy.

Program č.2 – pro vyrovnání příležitostí pro vysoké školy se sídlem na území hl.m.Prahy

 • ·       budou podpořeny výhradně projekty uskutečňované na území hl. m. Prahy

Kroky a termíny administrace CRP:

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a grantového centra do 21. 7. 2014

Zaslané anotace budou posouzeny na úrovni rektorátu a o dalším postupu budou žadatelé dále informováni individuálně.

Kompletní text Vyhlášení je možné nalézt na webové adrese:

 http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/aktualizace-dlouhodobeho-zameru-pro-oblast-vysokych-skol-pro-5?highlightWords=Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD

 Všechny předepsané formuláře připravíme na základě Vámi zaslaných údajů a individuálních konzultací.

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte Projektové a grantové centrum:

pgc@lfp.cuni.cz

 

Projektové a grantové centrum nabízí případným zájemcům možnost odebírat novinky z webových stránek!! Máte-li zájem o zasílání aktualit přihlaste se prosím zde.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Psychiatrická klinika

V Plzni dne 16. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/264166/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

17. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Profesor Gynekologicko-porodnická klinika

In Pilsen 29. 8. 2019   The Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University invites [...]

31. srpen 2019

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Ústav anatomie

V Plzni 28. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/251108/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

30. srpen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém