28. listopad 2014 6747 hor

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

V případě zájmu o podání projektu do programu OP VVV je nutno předem kontaktovat Projektové a investiční oddělení LFP.

Aktuálně otevřené výzvy najdete na tomto odkazu Avíza nadcházejících výzev najdete na tomto odkazu.

Při zpracování a podávání projektů se jednoznačně klade důraz na:

  • slučování projektů obdobného zaměření.
  • maximální centralizaci projektů pod hlavičku UK.
  • Projekty musí být konkrétně odkázány na Dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy (odkaz zde) a na Dlouhodobý záměr Lékařské fakulty (odkaz zde).
  • novým faktorem, který výrazně ovlivní úspěšnost projektu podaného za LF v Plzni, je jeho jednoznačná návaznost na Regionální inovační strategii ČR – Plzeňský kraj (tzv. RIS3, odkaz zde), která byla schválená Zastupitelstvem Plzeňského kraje v 9/2014. Díky této strategii má Plzeňský kraj možnost získat finanční prostředky z rozpočtu EU na plnění svých strategických cílů, které si ve strategii vytýčil, a o které nemusí v rámci ČR soutěžit.

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci MŠMT, v jehož rámci je možné v programovacím období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

OP VVV navazuje na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Výzkum a vývoj pro inovace.

Oblasti intervencí zahrnují:

a. Podporu rovnosti a kvality ve vzdělávání

b. Rozvoj lepších kompetencí pro trh práce

c. Posílení kapacit pro kvalitní výzkum a jeho přínos pro společnost.

 

Věcné prioritní osy OP VVV

PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR)

Investiční priorita - Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu.

 

Specifický cíl 1: Posílit excelenci ve výzkumu

Specifický cíl 2: Zvýšit přínosy výzkumu pro společnost

Některé příklady podporovaných aktivit:

–       dobudování, upgrade a doplnění výzkumného zařízení pro strategicky významné infrastruktury VaV a výzkumná centra

–       budování nové či zásadní modernizace stávající infrastruktury VaV a výzkumných center v Praze

–       rozvoj kapacit výzkumných týmů, včetně zajištění kvalitního technického personálu, získávání špičkových domácích i zahraničních výzkumníků, kvalitních začínajících výzkumníků a odborníků z aplikační sféry.

PO2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (EFRR/ESF)

Zaměřena na zkvalitnění a otevřenost vzdělávání na vysokých školách společně se zkvalitněním strategického řízení vysokých škol, rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, včetně podpory výuky spojené s výzkumem, zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro zkvalitnění a otevřenost vzdělávání na vysokých školách

Investiční priorita 1: Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úroveň dosaženého vzdělání.

Investiční priorita 2: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu.

 

  • Specifický cíl 1 - Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce
  • Specifický cíl 2 - Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami a ze socioekonomicky znevýhodněných skupin na vysokoškolském vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti
  • Specifický cíl 3 - Zatraktivnit celoživotní vzdělávání na vysokých školách a zvýšit účast, zejména v rámci dospělé populace
  • Specifický cíl 4 - Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol
  • Specifický cíl 5 - Zlepšit podmínky pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje.

 

Některé příklady podporovaných aktivit:

–       zkvalitnění výuky na VŠ - Podpůrné aktivity pro zkvalitnění vzdělávací činnosti na VŠ

–       podpora rozvoje studijních programů/oborů orientovaných prakticky/profesně, podpora spolupráce mezi VŠ a subjekty aplikační sféry, podpora podnikavosti studentů, podpora výuky tzv. soft skills dovedností

–       rozvoj mezinárodní spolupráce a mezinárodního prostředí na VŠ

–       opatření k podpoře studentů se specifickými potřebami (SP) a ze socioekonomicky znevýhodněných skupin

–       vytvoření či modernizace výzkumně orientovaných studijních programů/oborů

–       posilování mezisektorové mobility výzkumníků (ze soukromého sektor do veřejného výzkumu) i mezinárodní mobility výzkumníků.

 

PO3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (ESF)

Zaměřena na vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků v klíčových kompetencích, rozvoj strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání, zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků, zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

 

Ukončené výzvy najdete na tomto odkazu.

 

Kompletní informace najdete na tomto odkazu.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ A/OA Ústavu histologie a embryologie LFP UK

V Plzni dne/ In Pilsen on:  1.3.2022 Reg. Nr. UKLFP/113603/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

1. březen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém