8. leden 2015 13851 vyz

Nabídka témat pro studentskou vědecko-odbornou činnost

 

Nabídka témat na SVOČ je určena pro studenty magisterského studia. K tématům se mohou po domluvě se školiteli hlásit kdykoliv, pokud je téma volné.
U vybraného tématu kontaktujte, prosím, školitele, se kterým dohodnete další podrobnosti.

VYPSANÁ TÉMATA (v roce 2021)

  • Ústav sociálního a posudkového lékařství

Název tématu: Dopady pandemie Covid19 na duševní zdraví posluchačů Univerzity třetího věku LFP

Školitelé: MUDr. Tereza Pastirčáková, MUDr. Květuše Zikmundová, CSc.

Stručný popis projektu (skutečně stručný popis, aby si student mohl udělat přibližnou představu o plánované činnosti):
Výzkum bude navazovat na závěry práce  „Deprese ve stáří“, která byla prezentována   na studentské konferenci v roce 2018 a na závěry práce „Výskyt deprese u posluchačů Univerzity třetího věku“ z roku 2019. Cílem pokračování  šetření  je zjistit jaký měla dopad protiepidemická opatření  v době pandemie Covid 19, se zaměřením na sociální izolaci, na duševní zdraví seniorských posluchačů U3V. Studenti  budou zjišťovat výskytu deprese u posluchačů Univerzity třetího věku, Akademie třetího věku a Klubu aktivního stáří.   Výsledky budou porovnány  s daty zjištěnými v předcházejících dvou šetřeních. Metodika : dotazník BDI-II (Beckova škála deprese) a dotazník vlastní konstrukce. Výstupy šetření budou prezentovány opět na konferenci SVOČ .
Počet studentů, kteří by se projektu SVOČ mohli účastnit: 2

  • Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny

Název tématu: Činnost antiretrovirových režimů v dlouhodobém horizontu se zaměřením na adherenci léčby

Školitel: doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.

Stručný popis projektu: HIV pozitivní pacienti jsou léčeni kontinuální antiretrovirotickou léčbou. Ta je individualizovaná podle mnoha hledisek. Někteří pacienti nejsou léčebně plně adherentní, což se v dlouhodobějším horizontu může odrazit v selekce rezistentních variant HIV-1. V současné době existují metody kontroly léčby, které jsou na našem pracovišti využívány řadu let. Pomáhají navodit optimální adherenci a tím dlouhodobý úspěch léčby. Monitorováním příslušných parametrů v kontextu s klinickým stavem budou studenti zpracovávat data sloužící k optimalizaci léčby. Seznámí se se současnými postupy diagnostiky, prevence a léčby infekce HIV. Mohou pomáhat zpracovávat vzorky biologického materiálu.
Cílem bude vypracování prezentace pro fakultní kolo SVOČ.

  • Klinika pneumologie a ftizeologie

Náztev tématu:  Využití tekuté biopsie u plicního nemalobuněčného karcinomu

Školitel: MUDr. Martin Svatoň, Ph.D.

Stručný popis projektu: U nemocných s nemalobuněčným plicním karcinomem je vhodné monitorovat u pokročilých onemocnění vývoj účinnosti terapie a u operovaných pacientů pak sledovat případnou časnou recidivu onemocnění, pro tyto účely může být vhodným nástrojem tzv. tekutá biopsie z periferní krve díky své nízké invazivitě.

  • Ústav imunologie a alergologie

Název tématu: Posouzení vztahu hladin specifických ige proti jednotlivým alergenovým komponentám pylu bojínku a jejich poměru k celkovému ige ku skóre klinických příznaků a léčby

Jméno školitele: MUDr. Martin Liška, Ph.D.

Stručný popis projektu:  Účelem sledování je zjistit, zda je možno pomocí poměru specifických IgE proti hlavním alergenovým komponentám pylu bojínku a celkového IgE lépe diagnostikovat přítomnost klinicky relevantní alergie a její závažnost než pomocí samotné hladiny specifických IgE protilátek. U každého subjektu vyšetříme hladinu celkového IgE v séru a specifických IgE proti hlavním alergenovým komponentám pylu bojínku (Phl p 1, Phl p 5) pomocí multiplexového systému ImmunoCAP ISAC. Pacienti budou zaznamenávat v pylové sezóně trav výskyt příznaků alergické rinokonjunktivitidy a jejich intenzitu a použití protialergické medikace pomocí mobilní aplikace AllergyMonitor. Statistickou analýzou získaných dat se budeme pak snažit odpovědět na danou otázku. Studenti budou pomáhat zpracovávat získaná data a během své práce se seznámí s významem laboratorních metod pro diagnostiku alergie. Výstupem bude vypracování prezentace pro konferenci SVOČ.

  • Gynekologicko-porodnická klinika

Název tématu: Využití nových metod v managementu žlazových lézí děložního hrdla

Školitel:   Prof. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D. 

Stručný popis projektu: Cytologie , HR HPV (high-risk human papillomavirus) testace, kolposkopické vyšetření a biopsie jsou základními screeningovými a diagnostickými metodami v managementu prekanceróz dolního genitálního traktu (děložního hrdla, pochvy a vulvy). S rostoucími znalostmi o etiologii a patogenezi těchto lézí nabývá na významu i, v současné době spíše selektivní, zařazování dalších metod do diagnosticko- terapeutického schématu těchto onemocnění. Žlazové léze děložního hrdla představují z diagnostického i léčebného hlediska výzvu a jejich podíl na celkovém množství diagnostikovaných prekanceróz a zhoubných nádorů stále stoupá. Základními nástroji screenigu a diagnostiky těchto lézí jsou cytologie a HR HPV (high-risk human papilloma virus) testace. Mezi nové metody, které napomáhají lépe stanovit prognózu diagnostikované léze, patří metylační testy (testy stanovující metylaci tumor-supresorových genů). Cílem práce je na základě prospektivního sběru a analýzy dat v rámci COP (centra onkologické prevence) GPK zhodnotit význam jednotlivých metod v rámci screeningu, diagnostiky, predikce vývoje onemocnění a follow-up po léčbě a pokusit se stanovit optimální diagnosticko-léčebnou strategii pro žlazové léze děložního hrdla. Projekt navazuje na předchozí práce řešitelského týmu GPK.

  • Biomedical Center

Název tématu: Molecular regulation of mitochondrial biogenesis in mammalian oogenesis

Jméno školitele: doc. MUDr. Jan Nevoral, Ph.D.

Stručný popis projektu: Mitochondrial fitness is essential for the development of oocytes and fertilization. Oocyte mitochondrial legacy is deciding about the success of early embryonic development, nidation, and conception overall. Mitochondrial fission and autophagy are strictly regulated via well-tuned mechanism, leading to healthy oocytes and embryos. Otherwise, the oocyte is destined to the atresia whilst the mechanism is impaired. The physiology of mitochondria biogenesis in oocytes remains elusive although improved oocyte quality can serve as an approach to infertility therapy.

  •  GE odd, I. Interní klinika FN Plzeň

Název projektu/výzkumu:   Epidemiologie a endoskopická terapie akutního krvácení do gastrointestinálního traktu.

Jméno školitele:  MUDr. Balihar K., Ph.D., MUDr. Koželuhová J., Ph.D.

Stručný popis projektu:  Cílem projektu je vytvoření databáze všech akutních krvácení do GIT, která si vyžádala urgentní endoskopii včetně endoskopických příslužeb a byla řešena na půdě I. Interní kliniky za vybraný rok (2019), extrakce epidemiologických a klinických popisných dat, zhodnocení výsledků a zformování prezentace/publikačního výstupu.
Předpokládaná délka projektu – 1 rok
Počet studentů: 1
Požadavky: schopnost práce s Microsoft Excel a běžnými statistickými testy
 

 

 

 

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém