21. leden 2015 2617 hor

Program přeshraniční spolupráce

Evropská komise dne 17.12.2014 schválila program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. V programovém období 2014-2020 bude na podporu kooperačních projektů podél česko-bavorské hranice k dispozici 103,4 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Program navazuje na dlouhou tradici podpory česko-německé spolupráce, která má své kořeny již v první polovině 90. let a jež byla v minulosti realizována pod názvy Phare CBC, INTERREG a Cíl 3. Program bude nadále podporovat regionální a místní projekty připravované ve spolupráci českých a bavorských partnerů s pozitivním dopadem na společné území.

Zůstal zachován princip vedoucího partnera, který ponese celkovou zodpovědnost za realizaci projektu. Každý vedoucí partner musí mít minimálně jednoho zahraničního projektového partnera.

Nově nařízení stanovují podmínku splnění minimálně tří kritérií spolupráce ze čtyř definovaných, na rozdíl od současného programu, v němž stačilo, aby projekt splnil kritéria dvě.

Kritéria spolupráce jsou definována následovně:

 • společná příprava projektu
 • společná realizace projektu
 • společný personál
 • společné financování
O prostředky budou moci opět žádat veřejnoprávní instituce nebo neziskové organizace. Podrobný výčet vhodných žadatelů bude upřesněn pro každou investiční prioritu. Nově budou moci ve vybraných investičních prioritách žádat i malé a střední podniky.
 

Tematické zaměření programu

 • Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací
  • spolupráce a investice v základním výzkumu, spolupráce MSP a institucí v oblasti VaV v aplikovaném výzkumu, podpora klastrů a sítí MSP
 • Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů
  • rozvoj a propagace přírodního a kulturního dědictví, ochrana a obnova biodiverzity, půdy a podpora ekosystémových služeb
 • Investice do dovedností a vzdělávání
  • podpora vzdělávání, spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce
 • Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy
  • dispoziční fond (malé projekty people-to-people) a podpora přeshraniční spolupráce občanů a institucí
Z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj bylo na česko-bavorský program vyčleněno 103,4 mil. EUR.
Na české straně dotační území tvoří Karlovarský kraj, Plzeňský kraj a Jihočeský kraj.

Schválení programového dokumentu je významným předpokladem pro spuštění programu. Obecný dokument nyní bude podrobně rozpracován a v první polovině roku 2015 budou na obou stranách hranice vytvořeny programové struktury včetně programové dokumentace a potřebných formulářů, aby program mohl být bez zbytečného odkladu otevřen příjmu žádostí.

V okamžiku otevření výzvy Vás budeme informovat.

Podávání projektových žádostí se může uskutečňovat průběžně, rozhodnutí o naplánování je monitorovacím výborem vydáváno zpravidla dvakrát ročně.

Další užitečné odkazy k tomuto tématu:

CENTRAL EUROPE 2020

http://www.central2020.eu/

DANUBE

http://www.strukturalni-fondy.cz/ - project idea database: http://www.southeast-europe.net/en/

INTEREG

http://www.interreg4c.eu

Přeshraniční spolupráce:

http://www.by-cz.eu/

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Program-preshranicni-spoluprace-Ceska-republik

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/12534258-8b21-42b7-b358-46795041f65f/Kooperationsprogramm.pdf

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu jazyků

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

14. únor 2020 2

Výběrová řízení
VŘ Patologická fyziologie - Asistent-Odborný asistent

V Plzni dne/ In Pilsen on:  27.1.2020 Reg. Nr. UKLFP/24187/2020   Dean of the Faculty of Medicine [...]

30. leden 2020 1

Výběrová řízení
POSTDOCTORAL POSITIONS

POSTDOCTORAL POSITIONS IN TRANSLATIONAL CANCER RESEARCH In European Union-funded project on translational [...]

29. leden 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém