9. prosinec 2010 49034 bur

Univerzitní medicínské centrum LF UK v Plzni (UniMeC), Biomedicínské centrum

 

 

LF v Plzni působí již od doby svého založení, tedy celých 65 let, v historicky cenných a památkově chráněných objektech. Tyto objekty byly původně určeny k jinému účelu a svým dispozičním řešením nevyhovují požadavkům na moderní výuku a výzkum. Proto Univerzita Karlova v Praze připravuje již přes 40 let výstavbu nového univerzitního medicínského centra (kampusu) v sousedství Fakultní nemocnice Plzeň na Lochotíně, kde pro tuto výstavbu zakoupila potřebný pozemek. Zatímco fakultní nemocnice v průběhu let získala pro své záměry významné investiční prostředky ze státního rozpočtu, nepodařilo se lékařské fakultě výstavbu nového kampusu vůbec zahájit. Dílčí problémy související s modernizací výuky a především s dynamickým růstem počtu studentů řeší fakulta jen dílčími rekonstrukcemi vnitřních prostorů a finančně náročnou údržbou památkově chráněných objektů.

Fakulta má zpracováno urbanistické a stavebně-technické řešení celého nového kampusu, které je schváleno stavebním úřadem. Proto se v roce 2008 rozhodla využít možnosti získat finanční podporu z prostředků EU, konkrétně z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), a zahájila přípravu dvou dílčích investičních záměrů.

unimec 1

Jedním ze záměrů je výstavba první etapy univerzitního medicínského centra, jehož dotační podporu umožňuje OP VaVpI v prioritní ose zaměřené na „infrastrukturu pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem“. V červnu 2010 byla žádost poskytnutí dotační podpory podána a v září 2010 byl projekt po úspěšném vyhodnocení schválen ke spolufinancování.

Dne 29. 4. 2011 podepsal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josef Dobeš Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterým se Univerzitě Karlově v Praze poskytuje dotace za účelem realizace projektu Univerzitní medicínské centrum Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni (UniMeC LF UK v Plzni - I. etapa) v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), prioritní osy 4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem. Řídícím orgánem OP VaVpI je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi). U příležitosti podpisu rozhodnutí byla vydána společná tisková zpráva.

Cílem projektu je vybudování nového sedmipodlažního objektu o celkové užitné ploše 5 000 m2 pro pět teoretických ústavů - Ústav farmakologie a toxikologie, Ústav patologické fyziologie, Ústav fyziologie, Ústav biologie a Ústav biofyziky, které budou přesunuty ze stávajících budov a fakulta tak rozšíří plochy pro výuku a výzkum i pro zbývající součásti fakulty. V budově budou lokalizovány moderně zařízené posluchárny, laboratoře, pracovny pedagogů a další související prostory.

Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují cca 171,4 mil. Kč, které jsou vyjma 65 000 Kč výdaji investičními. Z této celkové částky bude 85 % financovat EU prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a 15 % bude financovat Státní rozpočet ČR na úkor provozního rozpočtu žadatele.

Prioritním cílem není sama investiční výstavba, která zajistí zásadní zlepšení materiálních a technických podmínek pro výuku a výzkum. Tím je zvýšení kvality prováděné teoretické i praktické výuky, zvýšení relevance vzdělávání a uplatnění absolventů, zlepšení péče o talenty a postupně i zvýšení výkonnosti výzkumu. Současně tak bude zprostředkována optimální vazba mezi teoretickou výukou na fakultě a praktickou výukou ve fakultní nemocnici, kde působí i řada předních pedagogů fakulty.

Realizace projektu byla zahájena 1. 5. 2011, zahájení provozu v nové budově je plánováno na září 2014.

unimec 2

Druhým záměrem je výstavba Biomedicínského centra Lékařské fakulty v Plzni, jehož dotační podporu nabízí prioritní osa 2 OP VaVpI, která je zaměřena na podporu vzniku regionálních výzkumných center. Záměr navazuje na dlouhodobou vysokou výkonnost fakulty a fakultní nemocnice v oblasti biomedicínského výzkumu.

Projektová žádost byla podána v listopadu 2009. Žádost byla vyhodnocena jako úspěšná a bylo přistoupeno k negociacím. Dne 29. 3. 2012 pak ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josef Dobeš podepsal Rozhodnutí o poskytnutí dotace. U příležitosti podpisu Rozhodnutí byla vydána společná tisková zpráva. Realizace projektu začala v dubnu 2012 a potrvá do června 2015.

Hlavním cílem projektu Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni je založení kvalitního a svým zaměřením zcela ojedinělého regionálního výzkumného centra v oblasti biomedicínského výzkumu, konkrétně v nahrazování a regeneraci orgánů. Klíčové výzkumné programy a aktivity byly zvoleny na základě již dosažených mezinárodně konkurenceschopných výzkumných výsledků, jejich aplikačního potenciálu ve zdravotnictví a na základě jejich souladu s dlouhodobými prioritami výzkumu v České republice.

 unimec 3

V rámci investiční části projektu budou vybudovány a vybaveny dvě budovy laboratoří a pracoven o celkové ploše více než 4 000 m2. Těžiště projektu však nespočívá v jeho investiční části, ačkoliv investiční náklady na výstavbu a vybavení přístroji činí cca 75 % z celkové dotace. Investice do výzkumné infrastruktury jsou pouhými nástroji podporujícími výzkumný potenciál a invenci výzkumných týmů, ve kterých bude postupně zaměstnáno až 120 pracovníků na převážně částečný úvazek.

Výzkum v nově vzniklém centru bude zaměřen na spolupráci s významnými aplikačními institucemi a pracovišti a předpokládá komercializaci výzkumných výsledků. Nové poznatky a navazující technologie budou zaváděny do léčebné a preventivní péče. Centrum se bude kromě výzkumné činnosti přímo podílet také na výuce studentů magisterských a doktorských programů.

Celkové výdaje projektu se pohybují kolem 500 mil. Kč. Z toho cca 440 mil. Kč bude kryto dotační podporou, přičemž 85 % připadá na EU prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a 15 % na Státní rozpočet ČR.

Univerzita Karlova v Praze i její Lékařská fakulta v Plzni mají eminentní zájem, aby oba projekty byly v Plzni co nejdříve realizovány, neboť přispějí ke zvýšení kvality absolventů magisterských a doktorských studijních programů, zvýší potenciál výuky a výzkumu přírodních a lékařských věd v regionu, který je převážně orientován na technické a humanitní obory. Zároveň dojde ke zvýšení zaměstnanosti v regionu ve špičkových moderních oborech a v neposlední řadě především ke zlepšení lékařské péče.
logo

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Odborný asistent/Odborná asistentka Gynekologicko-porodnické kliniky

 UKLFP/22318/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

21. leden 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - Ústav klinické biochemie a hematologie - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost

UKLFP/14612/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

14. leden 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - Neurologická klinika - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost

 UKLFP/14619/2022 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

14. leden 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém