21. červen 2016 1631 rat

Fulbright-Masarykovo stipendium (postdoktorská a seniorská kategorie)

Fulbright-Masarykovo stipendium je určeno vědeckým pracovníkům, kteří jsou vynikajícími odborníky ve své vědecké oblasti a současně také, podobně jako Masaryk, aktivními v občanském nebo veřejném životě svých institucí nebo komunit.

Cíle programu jsou následující:

 • Posilovat princip otevřených a spravedlivých výběrových procesů. 
 • Nabízet možnost vědeckých pobytů v USA těm jedincům, jejichž vědecký i osobní potenciál je příslibem jejich úspěšného uplatnění.
 • Dát možnost českým vědcům spolupracovat s jejich americkými kolegy a současně poznat různé aspekty praktického života v USA. 
 • Pomoci příští vědecké generaci poznat výhody internacionalizace vědecké práce a přispět tak k tomu, aby tento cíl prosazovali po svém návratu do České republiky.
 • Nabídnout českým účastníkům programu (kromě vlastní vědecké práce) možnost účastnit se jako mimořádní studenti univerzitních programů v oblasti managementu školství, vědy, veřejné správy, komunitních služeb apod. 
 • Stipendisté by měli mít (díky vědeckému pobytu na hostitelském americkém pracovišti) kromě vlastní vědecké práce také možnost poznat jiné systémy organizace vědecké činnosti, organizace vzdělávacích procesů, akreditační principy, život místní komunity a spolupráci vědeckých pracovišť s občany a institucemi v místě působení.

 

Obsah grantu

Délka pobytu záleží na předkládaném projektu a pohybuje se od tří do deseti měsíců v příslušném akademickém roce.

Stipendium se poskytuje ve dvou kategoriích: postdoktorské (pro ty, kteří získali Ph.D. k datu uzávěrky podání přihlášek maximálně před 5 lety) a seniorské (pro ty, kteří získali Ph.D. či jeho starší ekvivalent více než před 5 lety).

V postdoktorské kategorii je výše sipendia od přibližně 2 600 do  3 500 USD, v seniorské kategorii od 3 100 do 4 000 USD v závislosti na životních nákladech v různých oblastech USA. Při přesném stanovení výše stipendií komise se postupuje podle cenové mapy každoročně zpracovávané Institute of International Education v New Yorku.

Dále je poskytován příspěvek na výzkum a další profesní rozvoj.

Hrazena je i zpáteční cesta do USA a zdravotní pojištění.

Základní předpoklady

Základními předpoklady pro podání žádosti o stipendium jsou:

 • České občanství. 
 • Trvalý pobyt v České republice.
 • Velmi dobrá znalost angličtiny.

 

Požadavky

 • České občanství, trvalý pobyt v České republice a velmi dobrá znalost angličtiny.
 • Předchozí úspěšná vědecká a/nebo pedagogická činnost.
 • Aktivní účast v akademickém životě své instituce či komunity (např. spolupráce s neziskovou organizací, práce v akademickém senátu, místní samosprávě apod.).
 • Pozvání americké instituce (zvací dopis musí obsahovat data, na která jste do USA pozváni).
 • Kompetence v anglickém jazyce bude ověřena ústním pohovorem při výběrovém řízení.

 

Přihláška

Přihláška pro toto stipendium je totožná s přihláškou na Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející. Má elektronickou formu a je třeba třeba ji podat online. Nejdříve si vytvořte si svůj osobní účet, který umožní ukládat průběžný stav vyplňování přihlášky a vracet se k ní. Přihlášku lze elektronicky odeslat do Fulbrightovy komise až po úplném vyplnění. Do bodu 3 "Special award name" uveďte, že se hlásíte o Fulbright-Masarykovo stipendium.

Online přihláška obsahuje mj. tyto důležité součásti:

 • Vlastní výzkumný projekt.
 • Životopis a seznam publikací. V životopise uveďte, jakým společensky prospěšným aktivitám se věnujete např. ve své komunitě, neziskovém sektoru či v akademické obci (podmínka pro uchazeče o Fulbright-Masarykovo stipendium). 
 • Pozvání americké instituce.
 • Přehled použité literatury k projektu.
 • Tři doporučující dopisy podané jejich pisateli on-line přímo Fulbrightově komisi jako součást elektronické přihlášky (podrobněji viz Často kladené otázky - 4). Odeslání doporučení nezávisí na stavu rozpracovanosti přihlášky, doporučení však musí být odeslána nejpozději v den uzávěrky, tj. 1. listopadu.
 • English Language Proficiency na str. 9 elektronické přihlášky není třeba dokládat; výsledek lze uvést, pokud žadatel někdy v minulosti nějaký test (např. TOEFL) dělal. 
 • Finační prostředky v záložce 10 on-line přihlášky se neprokazují.
 • Kopie pasu v záložce 12 elektronické přihlášky je pouze kopií dvoustrany pasu s fotografií žadatele.
 • Letter of support from home institution (záložka 14 on-line přihlášky) požadujeme pouze v případě, že ani  jeden z doporučujících dopisů není od zástupce z pracoviště žadatele.

Při vyplňování přihlášky nepoužívejte diakritiku, obvykle se pak zobrazí zkresleně.

Deatailní instrukce k vyplnění přihlášky najdete zde: http:// http://www.cies.org/sites/default/files/Visiting-Scholar-Application-Instructions.pdf

Uzávěrka

POZOR ! Termín odevzdání přihlášek je nově 1. listopadu pro pobyt v následujícím akademickém roce. S pobytem však nelze začít později než během prosince daného akademického roku.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na Klinice ortopedie

V Plzni dne 21.05.2020 Č.j.: UKLFP/95634/2020-4   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

27. květen 2020 1

Výběrová řízení
Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky

Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, poloviční [...]

20. květen 2020

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

12. květen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém