21. červen 2016 1500 rat

Fulbrightova komise - obecné informace

Fulbrightova komise vznikla v roce 1991 na základě dohody mezi vládami České republiky a Spojených států amerických s cílem podporovat vzájemné porozumění prostřednictvím vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn na základě vládních stipendijních programů a poradenských a informačních služeb.
 

Mezi další dlouhodobé cíle Fulbrightovy komise patří rovněž zvyšování odbornosti v jednotlivých oborech a podchycování nových oborů, v nichž vzájemná spolupráce napomůže jejich dalšímu rozvoji, podpora vynikajících osobností, zřizování programů, na jejichž financování se podílí zúčastněné instituce, prohlubování povědomí o programech a dalších možnostech studia a výzkumu v USA a zvyšování prestiže programů.

Financování

Na financování Fulbrightova programu a práce komise se spolupodílí obě vlády. USA přispívá asi dvěma třetinami z celkového rozpočtu, ČR asi jednou třetinou.

Aktivity

Hlavní náplní práce Fulbrightovy komise je administrace vládních stipendií, případně dalších programů pro studium, výzkum a výuku v USA. Správa programů zahrnuje jak aktivity spojené s výběrovým řízením, tak pobytem stipendistů.

Fulbrightova komise zároveň prostřednictvím svého Poradenského centra patřícího do oficiální informační sítě EducationUSA poskytuje všem zájemcům komplexní, nezkreslené a aktuálních informace o možnostech studia v USA a bezplatné poradenství. Centrum rovněž slouží jako zdroj informací pro americké zájemce o studium či výzkum v České republice a asistuje také zástupcům amerických škol a vzdělávacích organizací.

Pravidlo jedné přihlášky

V roce 2015 jsme zavedli pravidlo týkající se přihlášek do našich programů. Nově platí, že uchazeč si může v jednom akademickém roce podat pouze jednu přihlášku do našich programů. Nelze tak tedy, jako tomu bylo dosud, podat přihlášku např. ve Fulbrightově programu pro vědce a přednášející a následně také žádat o Fulbright-Masarykovo stipendium či požádat o studentské stipendium a následně o Fulbright-Masarykovo stipendium.

Pro úplnost dodáváme, že toto nové pravidlo nijak neomezuje možnost v případě neúspěchu v jednom roce podat si přihlášku ve stejném či jiném programu v roce následujícím. Pravidlo jedné přihlášky se totiž vztahuje pouze na jedno výběrové období.

V každém případě toto omezení zvyšuje důležitost konzultace plánů s námi před samotným podáním přihlášky.

Často kladené dotazy (FAQ)

1. Pokud se chci hlásit o Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející či Fulbright-Masarykovo stipendium v seniorské kategorii, musím mít Ph.D. již k datu uzávěrky nebo je přijatelné, pokud Ph.D. získám v mezidobí, než bych případně odjížděl/a do USA?

Doktorská studia včetně obhajoby doktorské práce je třeba dokončit do data uzávěrky. Jestliže žadatel ještě neobdržel diplom, Fulbrightova komise akceptuje potvrzení o tom, že žadatel úspěšně doktorskou práci obhájil. Pokud toto žadatel nesplňuje, může se hlásit ve studentské kategorii jako "visiting research student" nebo může rok s přihláškou počkat.

2. Jaký je rozdíl mezi Fulbrightovým stipendiem pro vědce a přednášející a Fulbright-Masarykovým stipendiem?

Tato stipendia se liší ve třech zásadních věcech. (i) Kromě svého úzkého odborného zaměření musí být žadatelé o Fulbright-Masarykovo stipendium podobně jako T. G. Masaryk činní ve veřejném životě. Mohou např. spolupracovat s místní samosprávou či s neziskovou organizací, mohou pracovat v akademickém senátu své školy aj. (ii) O Fulbright-Masarykovo stipendium se na rozdíl od Fulbrightova stipendia pro vědce a přednášející mohou v juniorské kategorii ucházet i zájemci, kteří ještě nemají ukončený doktorský program. (iii) Fulbright-Masarykovo stipendium zahrnuje vedle jednorázového příspěvku "Professional Allowance", poskytovaného i u Fulbrightova stipendia pro vědce a přednášející, jednorázový příspěvek "Research Allowance". Příspěvků lze využít k účastem na konferencích, k úhradě kurzů na univerzitě, k nákupu odborných knih a dalších materiálů nutných k úspěšnému dokončení výzkumného projektu v USA.

3. Co vše musím předložit, pokud se chci hlásit o Fulbright-Masarykovo stipendium?

Přihláška se vyplňuje on-line. Její součástí jsou mj. výzkumný projekt se seznamem použité literatury, CV s výčtem vlastních publikací, tři doporučující dopisy a pozvání americké instituce, v níž by žadatel chtěl realizovat svůj výzkumný záměr. V bodě 3 přihlášky žadatel uvede, že se hlásí o Fulbright-Masarykovo stipendium. V CV pak podrobněji rozvede svou mimoakademickou (veřejnou) činnost.

4. Jak získám potřebné doporučující dopisy?

Ty, kteří budou psát doporučení, musí žadatel/ka zaregistrovat s jejich e-mailovou adresou. "Referees" dostanou automaticky vygenerované vyrozumění mailem, že jsou žádáni o doporučení. V e-mailu obdrží odkaz na webovou stránku s uživatelským jménem a heslem, pod nimiž se na stránku přihlásí, doporučení vyplní, on-line odešlou. Doporučení lze podávat souběžně se zpracovávanou přihláškou, není třeba s nimi čekat, až žadatel/ka přihlášku dokončí.

5. Jak lze získat pozvání americké instituce, kde bych chtěl/a realizovat svůj výzkumný projekt?

Nejlépe je oslovit e-mailem přímo specialistu, s nímž by chtěl zájemce o stipendium spolupracovat a požádat jej, zda by za předpokladu financování Fulbrightovým stipendiem byl americký specialista ochoten pozvání poskytnout. K tomu by měl žadatel stručně americkou stranu seznámit s vlastním výzkumným projektem a zaslat CV se seznamem nejdůležitějších publikací. Profesoři na amerických univerzitách jsou na podobné žádosti zvyklí a obvykle odpovídají rychle a vstřícně. V pozvání musíte mít uvedena data předpokládaného pobytu v USA.

6. Je nutné dělat nějakou jazykovou zkoušku z angličtiny, pokud se hlásím o Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející či Fulbright-Masarykovo stipendium?

Žadatelé o Fulbright-Masarykovo stipendium v juniorské kategorii skládají ve Fulbrightově komisi interní standardizovanou zkoušku TELP (Test of English Language Proficiency). Test obvykle probíhá v rámci ústního výběrového řízení. Pokud někdy v minulosti dělali TOEFL, jehož výsledek doloží, další test dělat nemusí.

7. Jsou finanční prostředky poskytované stipendiem dostačující pro pobyt v USA?

Výše Fulbrightova stipendia pro vědce a přednášející či o Fulbright-Masarykova stipendia v seniorské kategorii je dostačující ke krytí životních nákladů spojených s pobytem v USA, a to i v případě, že stipendisty doprovázejí rodinní příslušníci. Pokud však mají s sebou v USA rodinu juniorští držitelé Fulbright-Masarykova stipendia, musí rovněž počítat s vynaložením vlastních úspor.

8. Mohu se hlásit v jakémkoliv oboru?

Ano, Fulbrightova komise přijímá přihlášky ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny.

9. Jsou žádosti o Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející či o Fulbright-Masarykovo stipendium v seniorské kategorii věkově omezeny?

Žádosti nejsou věkově omezeny. Důležité však je, jakým způsobem může absolvent předat nabyté poznatky na domovské půdě po svém návratu z USA, např. výukou studentů, publikací pro širší veřejnost apod.

10. Co mohu očekávat u ústního pohovoru?

Ústní pohovor je veden v angličtině před česko-americkou výběrovou komisí, jejíž složení určí správní rada Fulbrightovy komise. Ve výběrové komisi je také obvykle americký stipendista Fulbrightova programu pro vědce a přednášející, který v daném roce působí v ČR. Pohovor trvá 15-20 minut a týká se cílů pobytu, důvodů žádosti, využití výsledků po návratu do ČR apod. Pohovor většinou nezabíhá do odborných detailů; naopak se očekává, že žadatel stručně, formou dostupnou i pro laiky vysvětlí podstatu svého projektu.

11. Jaká jsou rozhodující kritéria pro úspěšnost přihlášky?

Žadatelé samozřejmě musí dodat kompletní žádost včetně doporučení a pozvání k datu uzávěrky. Klíčové je odborné posouzení výzkumného projektu, o něž žádá Fulbrightova komise nejméně dva oponenty, z toho alespoň jednoho v zahraničí. Důležitá je také publikační aktivita žadatele, důvody pobytu v USA, uplatnění získaných výsledků po návratu v ČR, přínos pro rozvoj oboru v ČR i pro rozvoj spolupráce v daném odboru s USA, potenciál žadatele k dalšímu profesnímu růstu, prezentační schopnosti aj.

12. Kdy obvykle bývají ústní pohovory a kdy se dozvím výsledek?

Ústní pohovory pro žadatele o Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející bývají obvykle na přelomu listopadu a prosince a ústní pohovory pro žadatele o Fulbright-Masarykovo stipendium bývají v poslední lednové dekádě. Výsledek je znám během několika dnů.

13. Mohu se hlásit o stipendium, pokud bych se chtěl/a účastnit konference v USA?

Stipendia se poskytují pouze k řešení výzkumných projektů, nikoliv k účasti na vědeckých akcích. Navíc délka stipendijního pobytu nemůže být kratší než tři měsíce.

14. Mohu se hlásit o stipendium, pokud bych s americkými kolegy řešil/a výzkumný projekt mimo území USA?

Bohužel to není možné. Stipendium je určeno pouze pro pobyty v USA. Jeho nedílnou součástí je i seznámení se s kulturou země a pobyt mimo území USA by tuto podmínku nesplňoval.

15. Slyšel/a jsem, že po ukončení stipendijního pobytu nemohu dva roky pobývat v USA. Je to tak?

Není to úplně přesná informace. Stipendisté Fulbrightova programu dostávají vízum J-1, které je určeno pro ty, jejichž pobyt v USA je financován z vládních zdrojů. Proto mají držitelé tohoto víza povinnost po ukončení stipendijního pobytu v USA vrátit se do domovské země, aby tam obrazně "vrátili" díky nově nabytým znalostem to, co do nich vlády investovaly. Neznamená to, že nemohou vyjet na krátkodobé pobyty do USA či jiné země v zahraničí za účelem turistiky, účasti na konferenci apod. Nemohou však po následující dva roky získat pracovní vízum do USA.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na Klinice ortopedie

V Plzni dne 21.05.2020 Č.j.: UKLFP/95634/2020-4   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

27. květen 2020 1

Výběrová řízení
Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky

Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, poloviční [...]

20. květen 2020

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

12. květen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém