21. červen 2016 1426 rat

Erasmus - učitelská mobilita

Před výjezdem

Před výjezdem je nezbytné sestavit tzv. výukový program, který je schválen vysílající i přijímající institucí. Výukový program musí obsahovat: údaje o trvání mobility, konkrétní výukový program přednášek a dalších pedagogických aktivit, počet odučených hodin.Za vysílající instituci tento dokument schvaluje fakultní koordinátor programu Erasmus na doporučení (podpis) vedoucího pracoviště, kde pedagog působí.* Formulář ke stažení: Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching

Na základě schváleného výukového programu je možné vystavit ÚČASTNICKOU smlouvu opatřenou evidenčním číslem - podle fakulty a pořadí mobility.*Účastnická smlouva o poskytnutí grantových prostředků. Součástí smlouvy jsou rovněž Všeobecné podmínky mobility.

Tato smlouva je uzavřena na fakultní úrovni mezi vyslaným zaměstnancem (oprávněným příjemcem) a děkanem fakulty (vysílající instituce). Kopie (či druhý originál) této dohody je zaslána do Evropské kanceláře na RUK. Vyjíždějící pracovník může požádat na příslušném oddělení fakulty o zálohu na úhradu cestovních náhrad.

Příloha II Účastnické smlouvy je formulář Confirmation of Teaching Period (ke stažení zde: Příloha II Účastnické smlouvy).

Výpočet a výše podpory - POBYTOVÉ a CESTOVNÍ NÁKLADY

Finanční podpora na výukové pobyty v roce 2019/2020 byla stanovena DZS - Domem zahraniční spolupráce následující diferenciací: Tabulka rozdělení finančních prostředků pro mobility dle zemí

Diferenciace určuje výši maximální podpory do jednotlivých zemí a následně stanoví odlišné částky na pracovní den pobytu v zahraničí.

Za pracovní den lze považovat i den pracovního volna nebo pracovního klidu, pokud pedagog v těchto dnech doloží na potvrzení pedagogickou aktivitu.

K pobytovým nákladům lze individuálně připočítat i 1-2 dny cesty, pokud je splněna podmínka čerpání části diet dle cestovního příkazu a je tato žádost pedagoga schválena vysílající fakultou.

Kromě této diferenciace má každý zaměstnanec nárok na proplacení cestovného v maximální výši dle vzdálenosti v km viz. taxy na cestu.

Jako výchozí bod se zadává místo pracoviště (Praha, Plzeň, Hradec Králové) a sazba platí na obě cesty (tam / zpět).

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Trvání výukového pobytu

Doporučená délka výukového pobytu je 5 pracovních dnů. V odůvodněných případech je možné uskutečnit kratší pobyt v minimální délce alespoň 2 po sobě jdoucí pracovní dny vyjma cesty. Maximální délka pobytu je dva měsíce.

Třeba je však odučit minimálně 8 vyučovacích hodin (limit na týden pobytu). Minimální počet výukových hodin pro mobility přesahující týden je pro dny navíc vypočítán následovně: 8 hod. / 5 dní, další dny: počet dní x 1,6.

Po návratu

Vyjíždějící pedagog se v souladu s Účastnickou smlouvou o poskytnutí grantových prostředků zavazuje předložit po ukončení výukového pobytu na odbor pro zahraniční styky RUK: 

 • potvrzení o délce výuky podepsané přijímající institucí obsahující Confirmation of Erasmus+ for teaching

  * jméno účastníka

  * datum zahájení a ukončení výuky

  * počet odučených hodin, téma přednášek

  * případně rozpis dní (pokud se jedná o So nebo Ne) 

 • závěrečnou zprávu Závěrečná zpráva

  a vyplnění online dotazníku EU Survey v nástroji Mobility Tool

VYÚČTOVÁNÍ a dokumenty pro RUK - Evropskou kancelář

Po ukončení cesty je účastník povinen do 10 kalendářních dnů cestu vůči své fakultě / pracovišti řádně vyúčtovat. Pro vyučtování služební cesty do zahraničí v rámci programu Erasmus+ můžete využít níže uvedené formuláře:

* vyučtování nákladů cesty formulář čerpání finančních částek zálohy

* skutečné náklady zahraniční cesty celkem a refundace z prostředků Erasmus+ formulář celkového vyúčtování

* částky diet dle jednotlivých států Vyhláška č. 254/2018 Sb. - Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2019

Účastník předloží k vyúčtování veškeré účetní doklady k proplacení. 

 • Pro refundaci cestovních a pobytových nákladů na rok 19/20 fakulta doručí do 30 kalendářních dnů od skončení mobility svého pedagoga vnitrofakturu Evropské kanceláři. Poslední faktury budou refundovány nejpozději ze dne 31. 8. 2020. Po tomto termínu již faktury nebudou zahrnuty do vyúčtování uplynulého akademického roku 2019/2020. 

 • Finanční podpora je poskytována formou částky na proplacení cestovních náhrad podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce v platném znění.

 • Přílohami této vnitrofaktury jsou:

  - kopie cestovního příkazu nebo potvrzená žádost o povolení pracovní zahraniční cesty

  - kopie všech účetních dokladů za jízdné (letenky včetně faktury, kopie jízdenek s cenou či doklad o zaplacení; při jízdě osobním autem kopie technického průkazu vozidla a výpočet amortizace a spotřeby paliva). Různé druhy dopravy lze kombinovat – např. letenka+vlak, taxi…

  - kopie všech účetních dokladů za pobytové náklady (doklad o ubytování, cestovní pojištění, výpočet diet a případně kapesného, bylo-li schváleno)

 • Pozn.:

  * místní MHD se započítává do pobytových nákladů.

  * v den příjezdu a odjezdu, je-li účtován jako den cesty, se doprava (včetně MHD) započítává do cestovného

  * dálniční známka je součástí dopravy z místa bydliště/pracoviště na partnerskou instituci, proto se řadí do nákladů cestovného 

 • Kontaktní osoba mobility pedagogů a zaměstnanců: Ing. Ivana Halašková

  E-mail: ivana.halaskova@ruk.cuni.cz

  Telefon:+420 224 491 584

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na Klinice ortopedie

V Plzni dne 21.05.2020 Č.j.: UKLFP/95634/2020-4   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

27. květen 2020 1

Výběrová řízení
Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky

Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, poloviční [...]

20. květen 2020

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

12. květen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém