23. červen 2016 2343 rat

Erasmus Strategická partnerství

Činnosti prováděné v rámci projektů mají vést například k výměně osvědčených postupů, případně k tvorbě, rozvoji či testování postupů inovativních. Dále činnosti, které se zaměří na oblast uznávání a potvrzování získaných znalostí, dovedností a kompetencí. Strategická partnerství jsou dostupná pro všechny typy organizací působících v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže nebo v jiných socio-ekonomických sektorech a rovněž pro organizace, které vykonávají průřezové činnosti v různých oblastech.

Téma projektů není oborově omezeno, nejsou stanoveny žádné preference.

V rámci projektu je možné uskutečňovat a kombinovat následující aktivity:

 • Kombinovaná mobilita spojující krátkodobou fyzickou mobilitu (po dobu kratší než 2 měsíce) s virtuální mobilitou

 • Intenzivní studijní programy (od 5 dnů do 2 měsíců)

 • Krátkodobé společné vzdělávací akce pro pracovníky (od 5 dnů do 2 měsíců)

 • Dlouhodobá mobilita pracovníků (od 2 do 12 měsíců)

 

V rámci strategických partnerství vysokoškolských institucí je podmínkou zapojení minimálně 3 organizací ze 3 různých zemí zapojených do programu. Typ organizace není omezen, může se jednat jak o veřejnou, tak o soukromou organizaci. U vysokoškolských institucí je podmínkou pro zapojení vlastnictví Erasmus charter for higher education (ECHE).

Doba trvání projektu – mezi 24 a 36 měsíci. Délku si žadatel stanoví již při předkládání žádosti o grant.

Způsobilí účastníci a jejich počty - studenti registrovaní na VŠ a zapsaní ke studiu v době trvání projektu, profesoři, učitelé, školitelé a další pedagogičtí a administrativní pracovníci, kteří jsou zaměstnáni v jedné z partnerských organizací.

Místo konání  - v zemích, které se do projektu zapojí.

Žádosti o grant se předkládají Národní agentuře země žadatele – v ČR tedy Domu zahraniční spolupráce.

Finanční podpora grantů

Maximální grant EU na projekt činí 150 000 euro na rok, tj. 12 500 euro měsíčně. Rozpočet je ve většině položek stanoven na základě jednotkových nákladů.

Žadatel si rozpočtové položky vybere podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit. 

Grant se skládá z následujících rozpočtových položek:

 • projektové řízení a organizace – příspěvek na činnosti koordinující instituce 500 euro/měsíc a příspěvek na činnosti ostatních partnerských organizací 250 euro/měsíc. 

 • mezinárodní projektová setkání – příspěvek na cestovní a pobytové výdaje například v případě účasti na schůzkách partnerů – rozděleno do 2 kategorií: 100 - 1999 km: 575 euro/účastník/schůzka; nad 2000 km: 760 euro/účastník/schůzka.

 • mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů organizace – mzdové náklady pro účastníky (vedoucí, výzkumný, technický nebo administrativní pracovník), podílející se na tvorbě intelektuálních či hmotných výstupů projektu. Výpočet na základě jednotkových nákladů uvedených v tabulkách v Průvodci programu.

 • organizace diseminačních akcí – příspěvek na náklady související s organizací seminářů, konferencí, workshopů atd. pořádaných za účelem sdílení a šíření výstupů, kterých projekt dosáhl. Maximálně 30 000 euro na projekt (100/200 euro na domácího/zahraničního účastníka akce)

 • mimořádné náklady organizace – příspěvek na skutečné náklady související se subdodávkami nebo pořízením zboží a služeb. Maximálně 50 000 euro na projekt. Jediná položka, kde je potřeba finanční spoluúčast ve výši 25% reálných nákladů. 

 • náklady na účastníky se specifickými potřebami organizace – dodatečné náklady, které pokryjí 100% způsobilých nákladů účastník se zdravotním postižením.

 • náklady na mezinárodní vzdělávací aktivity organizace

  • o  cestovní náklady – rozděleno do 2 kategorií: 100 - 1999 km: 275 euro/účastník; nad 2000 km: 360 euro/účastník

  • o  pobytové náklady - výpočet na základě jednotkových nákladů uvedených v tabulkách v Průvodci programu.

  • o  jazyková příprava - pouze pro aktivity trvající od 2 do 12 měsíců: 150 EUR na účastníka, který potřebuje jazykovou přípravu.

 

Spolufinancování není povinné (výjimkou je nákladová položka Mimořádné náklady – max. 50 000 na projekt, zde je povinné spolufinancování ve výši 25% této položky).

Podrobná kritéria, která se hodnotí v rámci hodnocení obsahové stránky projektu, naleznete v Průvodci programem.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na Klinice ortopedie

V Plzni dne 21.05.2020 Č.j.: UKLFP/95634/2020-4   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

27. květen 2020 1

Výběrová řízení
Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky

Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, poloviční [...]

20. květen 2020

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

12. květen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém