18. červenec 2017 240 hor

Centralizovaný rozvojový program pro VVŠ pro rok 2018 (CRP)

MŠMT vyhlásilo v rámci Centralizovaných rozvojových projektů pouze jeden tematický program:

Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

  • tematické zaměření: sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v ČR
  • podporované aktivity:

a)      nastavení a optimalizace systému zajištění a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a dalších souvisejících činností

b)      přechod na novou strukturu studijních programů v souvislosti se zrušením studijních oborů; příprava na akreditaci studijních programů, institucionální akreditaci oblasti vzdělávání, akreditaci habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

c)      mezinárodní spolupráce VVŠ

d)      plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy VŠ a požadavků stanovených vnitřními předpisy VVŠ

e)      pořádání festivalů, přehlídek, výstav apod.

f)       propagace a popularizace vědecko-výzkumné činnosti VŠ

  • limity a omezení: každá VŠ se může zapojit nejvýše do 3 projektů (buď jako předkladatel nebo jako spoluřešitel), minimální výše jednoho projektu 1.000 tis. Kč a maximální výše 10.000 tisíc Kč
  • do limitu tří projektů se nezapočítávají rozsáhlé projekty, do kterých se zapojí nejméně 18 vysokých škol, min. výše podpory na jeden projekt je 5 000 tis. Kč, max. výše 20 000 tis. Kč

 

Návrh by měl být ve formě stručné anotace, která bude popisovat obsah projektu, finanční rámec a zúčastněné vysoké školy.

Ze zaslaných návrhů určí vedení UK na začátku září 3 projekty, které budou za UK podány, nebo ve kterých bude UK figurovat jako spoluřešitel. Při výběru budou preferovány „velké“ projekty se zapojením více VŠ a většími finančními objemy.

Hlavním kritériem je Soulad s prioritami DZ ministerstva, Plánu realizace pro rok 2018 a s Vyhlášením CRP pro veřejné vysoké školy pro rok 2018. Toto kritérium je nově vylučovací, tedy musí být splněno.

Projekty zaměřené na realizaci výzkumu, vývoje a inovací nebudou do výběrového řízení zařazeny.

 Kroky a termíny administrace CRP: 

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a grantového centra do 31. 7. 2017

Zaslané anotace budou posouzeny na úrovni rektorátu a o dalším postupu budou žadatelé dále informováni individuálně.

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte Projektové a grantové centrum: pgc@lfp.cuni.cz

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Asistent VŠ - Ústav histologie a embryologie

                          OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   [...]

11. prosinec 2017 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní medicíny LF UK

Dne 10.10.2017 proběhlo výběrové řízení na pozici Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní [...]

4. prosinec 2017

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství.

Dne 2.11.2017 proběhlo výběrové řízení na pozici Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového [...]

4. prosinec 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém