21. září 2018 184 hor

Vyhlášení veřejné soutěže INTER-ACTION.

Tato zadávací dokumentace VES19CHINA se vztahuje pouze na česko-čínskou spolupráci, tedy spolupráci mezi českými výzkumnými institucemi a v ČR zřízenými malými a středními podniky, zabývajícími se výzkumem a vývojem a partnerem v ČLR, v projektech aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje. Spolupráce je založena na mezivládní Dohodě mezi Vládou České republiky a Vládou Čínské lidové republiky o vědecko-technické spolupráci.
Cílem je prostřednictvím rozvoje mezinárodní dvoustranné spolupráce výzkumných institucí a podniků obou smluvních stran v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji podporovat cíleně zaměřený výzkum a současně i podněcovat uplatnění výsledků výzkumu v činnosti podniků při vývoji inovovaných produktů a služeb, směřující k posílení konkurenceschopnosti českých firem.

Uchazečem na české straně musí být výzkumná organizace a jako další účastník musí být malý nebo střední podnik, zabývající se výzkumem a se sídlem v ČR.

Maximální výše účelové podpory na jeden projekt v jednom kalendářním roce nesmí přesáhnout 7 mil. Kč.

Ukončení soutěžní lhůty: 27. 12. 2018

Vyhlášení výsledků: 2. 5. 2019

Uznatelné náklady projektu:

1. osobní náklady včetně povinných zákonných odvodů a přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb (nebo jiného obdobného fondu);
2. odpisy dlouhodobého majetku (hmotný a nehmotný);
3. ostatní zboží a služby;
4. subdodávky (maximálně ve výši 10 % z celkových uznaných nákladů projektu);
5. cestovné pro členy řešitelského týmu, tj. pro zaměstnance zaměstnané na základě pracovní smlouvy nebo DPP nebo DPČ

6. nepřímé náklady - max 25% z přímých nákladů

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a investičního oddělení do 1. 11. 2018.

 

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Asistent/Odborný asistent Chirurgické kliniky LFP UK a FN v Plzni.

V Plzni dne 12.2.2019   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 29.1.2019 se [...]

14. únor 2019

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Docent CRLA

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ    Dne 31.1.2019  se konalo výběrové řízení [...]

12. únor 2019 1

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Odb. asistent - Ústav mikrobiologie

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ    Dne 24.1.2019  se konalo výběrové řízení [...]

1. únor 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku