10. říjen 2018 4852 kri

Posouzení zahraničního středoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení

V rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023 bude fakulta posuzovat splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách, a to u uchazečů, kteří získali zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky.

Každý uchazeč, který získal středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky prokáže splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách následujícími doklady:

a) dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti (tzv. „nostrifikace“)

 • Uchazeč u zápisu doloží:
  • úředně ověřenou kopii dokladu o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice, získaného podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo podle dřívějších právních předpisů, který je vydávaný krajskými úřady, Magistrátem hlavního města Prahy nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
 • bez poplatku (poplatek se hradí krajskému úřadu nebo Magistrátu v rámci řízení o uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního středoškolského vzdělání)
   

b) dokladem o udělení Evropského bakalaureát

 • Uchazeč u zápisu doloží:
  • ověřenou kopii Evropského bakalaureátu
 • bez poplatku
 • neplatí pro International Baccalaureate, který je považován za doklad podle § 48 odst. 4 písm. d) zákona o vysokých školách a u kterého se postupuje dle písmene d). Pokud je International Baccalaureate nedílnou součástí vysvědčení o maturitní zkoušce u žáků, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky, dokládají tito uchazeči v rámci přijímacího řízení úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení
   

c) dokladem automaticky rovnocenným bez dalšího úředního postupu

 • zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu – jedná se o doklady prokazující získání ekvivalentu české maturity na Slovensku, v Polsku (swiadectwo dojrzałośći), Maďarsku (érettségi bizonyítvány) a Slovinsku
 • Uchazeč u zápisu doloží:
  • ověřenou kopii zahraničního vysvědčení, nebo obdobného dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu
 • v případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:
  • originál nebo ověřenou kopii dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole (přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky studia)
 • bez poplatku
   

d) zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání  

Uchazeč osobně na podatelnu nebo poštou doloží podklady v listinné podobě (nelze e-mailem) na níže uvedenou adresu fakulty nejpozději do 30. 6. 2022 a uhradí kartou poplatek za jejich posouzení.

Uchazeč je povinen předložit tyto dokumenty:

 • Středoškolský diplom, zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání  
 • Potvrzení, že je daný uchazeč oprávněn studovat na vysoké škole v zemi, kde dokončil SŠ vzdělání
 • Potvrzení od vyššího orgánu, že daná střední škola je akreditovanou školou v dané zemi a je tak oprávněna poskytovat středoškolské vzdělání
 • Potvrzení o dosaženém stupni vzdělání, o zařazení studia uchazeče do příslušného stupně EQF nebo ISCED (vydává příslušná střední škola nebo jiný příslušný zahraniční orgán - např. ministerstvo školství)

 
Veškeré výše uvedené dokumenty musí být oficiálními, úředně ověřenými doklady, jehož ověření provede právník, právní zástupce či notář. Dokumenty musí také obsahovat apostilu či superlegalizační doložku (ověření českou ambasádou pro danou lokalitu), s ohledem na formální požadavky pro danou zem.  

Pokud jsou originální certifikáty v jiném jazyce než českém nebo anglickém, uchazeč je povinen nechat dokumenty úředně přeložit a přeložené dokumenty pevně přiložit k originálu (certifikované kopii originálu). Na místě připevnění musí být razítko a překladatelská doložka.

Uznávání zahraničního vzdělání na UK - https://cuni.cz/UK-6452-version1-web_ruk_nostrifikace_v_ramci_pr_cs_final.pdf

Adresa fakulty:
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Studijní oddělení
Husova 3
30100 Plzeň

 

 

 

 

 

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém