30. říjen 2018 250 skrab

Příkaz děkana č. 4/2017 – Pravidla pro čerpání dovolené zaměstnanců fakulty

Příkaz děkana č_4_2017_Pravidla pro čerpaní dovolené ZF

  Příloha č. 1 Rozvrh čerpání dovolených 2018

V Plzni dne 6. března 2017
Č. j.: 298/2017/LFP


Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti dovolené se řídí§ 211 až § 223 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. V návaznosti na výše uvedená ustanovení zákoníku práce stanovuji následující pravidla pro čerpání dovolené zaměstnanců fakulty:

 1. Dovolená činí 40 dnů u akademických pracovníků a 25 dnů u ostatních zaměstnanců.
 2. Dílčí zůstatky dovolených, které byly převedeny z předcházejících let, nařizuji vyčerpat přednostně, a to nejpozději do 30. 6. aktuálního roku.
 3. Stanovuji povinnost vyčerpat dovolenou do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo.
 4. Dovolenou čerpají zaměstnanci dle písemného rozvrhu čerpání dovolené, za který zodpovídají vedoucí ústavů, vedoucí klinik, vedoucí oddělení děkanátu a dalších pracovišť fakulty. Písemný rozvrh čerpání dovolené předají do 15. 4. aktuálního roku osobnímu a mzdovému oddělení.
 5. Přílohou č. 1 je písemný rozvrh čerpání dovolené. Příloha bude aktualizována osobním a mzdovým oddělením vždy k 31. 1. příslušného roku.
 6. V době hlavních prázdnin, tj. 1. 7. – 31. 8. příslušného roku, určuji čerpání pro jednotlivé skupiny pracovníků takto: 
  1. akademičtí pracovníci čerpají dovolenou v délce alespoň pěti týdnů. Se souhlasem vedoucího a v případě, že je plně zajištěna pedagogická činnost, lze čerpat oněch 5 týdnů do 30. 9. příslušného roku,
  2. neakademičtí pracovníci vyčerpají dovolenou v minimální délce dvou týdnů.
 7. Písemný rozvrh čerpání dovolené je sestavován tak, aby dovolená byla čerpána zpravidla v červenci a v srpnu. Při sestavování písemného rozvrhu čerpání dovolené je třeba dbát na zajištění plynulého a bezproblémového provozu pracoviště s ohledem na jeho úkoly v tomto období.
 8. Změny v písemném rozvrhu čerpání dovolené podle okamžitých potřeb pracovišť a zaměstnanců jsou v kompetenci vedoucích příslušných pracovišť. Změny je třeba provádět s ohledem na to, aby do konce příslušného kalendářního roku vyčerpali zaměstnanci celou dovolenou v souladu s odst. 3 tohoto příkazu.
 9. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí a lespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku.
 10. Za dodržení výše uvedeného odpovídají vedoucí pracovníci klinik, ústavů, oddělení děkanátu a dalších pracovišť fakulty.
 11. Tento příkaz nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení.


prof. MUDr. Boris Krezberg, CSc.
děkan LF UK v Plzni

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Asistent/Odborný asistent Chirurgické kliniky LFP UK a FN v Plzni.

V Plzni dne 12.2.2019   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 29.1.2019 se [...]

14. únor 2019

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Docent CRLA

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ    Dne 31.1.2019  se konalo výběrové řízení [...]

12. únor 2019 1

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Odb. asistent - Ústav mikrobiologie

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ    Dne 24.1.2019  se konalo výběrové řízení [...]

1. únor 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku