4. únor 2019 425 hor

Vyhlášení 6. národní výzvy podprogramu INTER-EUREKA

Projekty EUREKA jsou zaměřeny na oblasti soukromého i veřejného sektoru. Jejich výstupem jsou špičkové výrobky, technologie a progresivní služby schopné prosadit se na trhu. Program EUREKA nestanovuje tematické úkoly a necentralizuje financování ani výběr projektů. Řídí se zásadou, že návrhy a iniciativa musejí vycházet zdola (tzv. princip bottom-up).

Projekty nemají stanoveno technologické zaměření, ale jsou především řešeny v oblastech, jako jsou například komunikační a informační technologie, biotechnologie a lékařská technika, nové materiály, životní prostředí, doprava, energetika, automatizace a robotika a další. Výstupy projektů EUREKA, a tím tedy podprogramu INTER-EUREKA (LTE), musí být cíleny na jejich komerční využití, tj. nové inovované výrobky, nové technologie, nové služby a jejich rychlé uplatnění na trhu.

Způsobilým uchazečem je malý, střední, nebo velký podnik, v roli dalšího účastníka projektu mohou být také organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Povinnou podmínkou k podpoře projektů je, že na projektu participuje nejméně jeden účastník z ČR a nejméně jeden zahraniční účastník v souladu s pravidly programu EUREKA.

Finanční limity:

U podprogramu je stanoven limit pro přidělení podpory ve výši 4 000 000 Kč na jeden projekt pro dva a více českých účastníků ročně15 a ve výši 3 000 000 Kč na jeden projekt pro jednoho českého účastníka ročně, který vychází z definovaných pravidel stanovených NFB pro účast v Programu

Délka projektu: max 48 měsíců

Intenzita podpory: Nejvyšší intenzita podpory může při splnění podmínek podprogramu činit až 50 % z celkových způsobilých nákladů projektu u průmyslového výzkumu a až 25 % z celkových způsobilých nákladů projektu u experimentálního vývoje. Pro velký podnik může činit účelová podpora maximálně 30% uznaných nákladů jeho příslušné části rozpočtu projektu.

Způsobilé náklady:

  • osobní náklady
  • odpisy dlouhodobého majetku
  • ostatní zboží a služby
  • subdodávky
  • cestovné
  • nepřímé náklady 25% z přímých nákladů

Ukončení soutěžní lhůty: 28. 3. 2019

Vyhlášení výsledků: 23. 8. 2019

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a grantového centra do 22. 2. 2019!

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Psychiatrická klinika

V Plzni dne 16. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/264166/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

17. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Profesor Gynekologicko-porodnická klinika

In Pilsen 29. 8. 2019   The Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University invites [...]

31. srpen 2019

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Ústav anatomie

V Plzni 28. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/251108/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

30. srpen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém