8. únor 2019 459 hor

Výzva fondů EHP

V rámci aktuální výzvy Fondů EHP lze podávat následující typy projektů

Projekty mobilit  

uzávěrka přihlášek v systému EHP: 4. 3. 2019 

uzávěrka přihlášek na Rektorátu UK: 19. 2. 2019 

Projekty institucionální spolupráce

uzávěrka přihlášek v systému EHP: 11. 3. 2019 

uzávěrka přihlášek na Rektorátu UK : 26. 2. 2019 

Projekty odborného vzdělávání a přípravy

uzávěrka přihlášek v systému EHP: 18. 3. 2019 

uzávěrka přihlášek na Rektorátu UK: 4. 3. 2019 

Základní informace k jednotlivým typům projektů:

Projekty mobilit: Praktické stáže, odborný výcvik učnů a pracovní stáže v podnicích, profesní rozvoj učitelů, vzdělávací mobilita VŠ studentů a pracovníků.

Minimální výše grantu pro jeden projekt je 1.500,-EURo (38.250,-CZK), maximální výše 100.000,-EURO (2.550.000,-CZK)

Hrazeno je 100% způsobilých výdajů

Projekty institucionální spolupráce: Zvýšení kvality a významu vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních vzdělávání v přijímacích státech, spolupráce a partnerství mezi oblastí vzdělávání, výzkumu a světem práce.

Minimální výše grantu pro jeden rok je 20.000,-EURO (510.000,-CZK), maximální 150.000,-EURO (3.825.000,-CZK)

Hrazeno je 100% způsobilých výdajů.

Podporované aktivity: modernizace kurikula a tvorba společných studijních programů, podpora rozvoje a sdílení inovativních postupů prostřednictvím vzájemného učení a výměny příkladů dobré praxe v oblasti výukových metod.

Doba trvání projektů 12, nebo 24 měsíců.

Způsobilé náklady: cestovní náklady, pobytové náklady, mezinárodní projektová setkání, projektové řízení a organizace, mzdové náklady, náklady na účastníky se specifickými potřebami

Projekty odborného vzdělávání a přípravy: Institucionální spolupráce mezi donorskými a přijímacími státy na všech úrovních vzdělávání, praktické stáže, podnikavost mladých lidí, profesní rozvoj učitelů.

Minimální výše grantu pro jeden projekt je 10.000,-EURO (255.000,-CZK), maximální 50.000,-EURO (1.275.000,-CZK)

Hrazeno je 100% způsobilých výdajů

Podporované aktivity: uzavření partnerství mezi školami odborného vzdělání a přípravy a podniky se zaměřením na zvýšení kapacity zaměstnanců škol a firem reagovat na potřeby trhu práce a následně zahrnout do školního kurikula principy    duálního vzdělávání, nebo úprava kurikula podle potřeb lokálního trhu práce s možností krátkodobých pilotních zahrničních mobilit.

Za 1 fakultu je možné podat v každé kategorii v jedné výzvě maximálně 1 projekt.

Donorské státy: Isalnd, Lichtenštejnsko, Norsko

Kompletní informace najdete na tomto odkazu.

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a grantového centra v co nejkratším termínu!

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Psychiatrická klinika

V Plzni dne 16. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/264166/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

17. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Profesor Gynekologicko-porodnická klinika

In Pilsen 29. 8. 2019   The Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University invites [...]

31. srpen 2019

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Ústav anatomie

V Plzni 28. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/251108/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

30. srpen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém