13. březen 2019 1919 cer

IRP na podporu mobility 2019

Institucionální rozvojový plán fakulty

na podporu mobility

studentů a pracovníků LF UK v Plzni

na rok 2019

(IRP na podporu mobility 2019)

 

Kdo může žádat – priority financování        

Studenti

(pregraduální   i postgraduální)

 

1) Studium   na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry, zejména pak:

a) studenti   na  základě meziuniverzitní nebo mezifakultní smlouvy o přímé spolupráci  

b) studenti   v doktorských  programech

c) studenti   realizující pobyt formou „free movers“

 

2) Klinická/vědecká   stáž v zahraničí (IFMSA, free mover,atd.)

Akademičtí   pracovníci

 

Vědecké   nebo výzkumné pobyty v zahraničí (min. 5 dnů)

THP   pracovníci

Školení a   stáže v zahraničí (min. 5 dnů)

 

Termín   podání

žádosti

Před odjezdem do zahraničí!

Pro   pobyty od 1. 1. 2019 do 31. 7. 2019 => mezní termín 31. 5. 2019!!

Pro   pobyty od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2019 => mezní termín 31. 10. 2019!!

 

Podmínky   získání a využití finančních prostředků

1.

Kratší   než měsíční pobyt (= 30 dnů včetně dnů výjezdu a návratu) studentů neposkytne   dostatečný přínos, aby byl z IRP na podporu mobility financován.   Prostředky nejsou určeny k financování účasti studentů, akademických   pracovníků na konferencích.

2.

Ze   zdrojů IRP na podporu mobility lze poskytnout podporu

a)   studentovi prezenční/kombinované formy studia,

b)   akademickému pracovníku,

c)   THP pracovníku.

3.

Finanční   podporu ze zdrojů IRP lze poskytnout na základě úplné a ve stanoveném termínu   podané žádosti na Oddělení   zahraničních styků LF UK v Plzni.

4.

Předložené   návrhy se posuzují podle priorit.  O   poskytnutí prostředků ze zdrojů IRP rozhoduje kolegium děkana na základě   doporučení garanta.

5.

Podpora   bude poskytována na úhradu: nákladů na cestu, nákladů na ubytování a   stravování, nákladů na zdravotní pojištění, nákladů přímo souvisejících   s pobytem/stáží.

6.

Osoba,   které byly poskytnuty prostředky, zodpovídá za jejich řádné čerpání a   hospodárné využívání a je povinna nejpozději do jednoho měsíce od skončení   příslušné akce vyplnit závěrečnou zprávu o jejím průběhu a výsledcích zde: http://www.lfp.cuni.cz/clanek/1572-formular-zaverecne-zpravy-z-cest-podporovanych-rozvojovym-programem-lfp.html  

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

V Plzni dne/ In Pilsen on:  5. 3. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95634/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Docent - Centrální laboratoř pro imunoanalýzu

V Plzni dne/ In Pilsen on: 05. 03. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95626/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení na pozici Zástupce přednosty ORAK

Reg. č. UKLFP/355972/2019 V Plzni, dne 05.03.2020     Oznámení o výsledku výběrového řízení [...]

10. březen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém