21. březen 2019 330 cer

Fond pro podporu strategických partnerství VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ PRO ROK 2019, 2. vlna

Fond pro podporu strategických partnerství

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ

PRO ROK 2019, 2. vlna

pouze pro aktivity spojené se vzdělávací činností

 

1. CHARAKTER STRATEGICKÝCH AKTIVIT

U aktivit se strategickými partnery se očekává nadstandardní úroveň výstupu:

 • identifikace, vytváření a rozvoj synergií,
 • měřitelný, doložitelný přínos pro všechny zúčastněné instituce,
 • dlouhodobá udržitelnost spolupráce (vč. zajištění následného financování),
 • inovativní přístup,
 • podpora vědeckého dorostu.

 

Aktivity se strategickými partnery mohou nabývat následujících forem:

 • odborných workshopů a konferencí zapojujících širokou akademickou obec (akademiky, post-doc pracovníky, doktorandy, studenty) i neakademické pracovníky,
 • mobility – mimoevropské (nemající alternativu v EU programech) s jasným výstupem,
 • přípravy společného studijního programu (joint/double degree),
 • přípravy společného výzkumného projektu.

 

2. TERMÍNY

Otevření výzvy

15. března 2019

Termín pro podání návrhu na fakultní úrovni

26. dubna 2019

Termín pro podání návrhů na RUK

30. dubna 2019

Oznámení rozhodnutí Komise fakultám

24. května 2019

Realizace aktivit vč. vyúčtování

červen – listopad 2019

 

3. FINANČNÍ PODMÍNKY

 

 

 

Aktuální výzva se týká aktivit se všemi strategickými partnery UK (uvedenými v příloze), vyjma projektů v rámci schématu Joint Seed Funding s Univerzitou Curych a společné výzvy uskupení CENTRAL, které mají svá vlastní výběrová řízení a jsou vyhlašovány separátně.

 

Výše dotace

 

Limit na projekt/aktivitu je zpravidla 60 000 Kč, v případě zámořských projektů v řádech desetitisíců Kč výše.

 

Podporovány jsou pouze aktivity nemající alternativu

 

 • v externích zdrojích (EU programy apod.),
 • v interních zdrojích (Fond post-doc, Fond mobility, Stipendium Václava Havla, Aktivity A, B Podpory internacionalizace atd.).

 

 

 

Při tvorbě rozpočtu je nutné dbát principů hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vydaných prostředků.

 

Za uznatelné náklady se považují:

 

i) Cestovné, stravné a ubytovací náklady zaměstnanců UK v cizině ve výši základní sazby zahraničního stravného dle platné vyhlášky;

ii) Cestovné, ubytovací náklady, stravné a kapesné zahraničního partnerastravné a kapesné musí být stanoveno v souladu s ust. § 188 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a prováděcí vyhlášky vydané podle § 189 odst. 1 zákoníku práce;

 

 

iii) Odměna špičkovým hostujícím profesorům;

 

iv) Materiál – pouze, pokud je nositelem dlouhodobé hodnoty (sborníky z konferencí apod.) a souvisí-li se vzdělávací činností, nikoliv režijní náklady

 

 

 

Mezi neuznatelné náklady patří například, avšak nikoliv pouze:

 

i) investiční náklady,

 

ii) režijní náklady,

 

iii) odměny zaměstnanců UK jakéhokoli druhu,

 

iv) stipendia studentů jakéhokoli druhu,

 

v) hospodářská (výdělečná) činnost,

 

vi) waivery účastnických poplatků vlastních workshopů/konferencí,

 

vii) alkoholické nápoje,

 

viii) POZOR občerstvení – finanční zdroje 2. vlny FSP 2019 tento náklad nepovolují!! 

 

 

 

 

4. NÁVRH

 

Spolupráce se strategickými partnery je otevřena všem vědním oborům UK.

 

Náležitosti

 

Návrh formulář návrhu je ke stažení na www.csp.cuni.cz.

 

Minimální pozice žadatele/řešitele je doktorand v zaměstnaneckém poměru k UK na základě pracovní smlouvy, DPP nebo DPČ platné k 31. 12. 2019. Návrh schvaluje a podepisuje vedoucí pracoviště/katedry.

 

Přílohy návrhu:

 

i. stručné profesní CV garanta aktivity

 

ii. pouze v případě souběžného zaměstnaneckého poměru řešitele na jiné VŠ či výzkumné instituci v ČR doporučující dopis proděkana fakulty pro zahraniční vztahy.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Psychiatrická klinika

V Plzni dne 16. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/264166/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

17. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Profesor Gynekologicko-porodnická klinika

In Pilsen 29. 8. 2019   The Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University invites [...]

31. srpen 2019

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Ústav anatomie

V Plzni 28. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/251108/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

30. srpen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém