6. březen 2020 2862 dvomi

COVID-19 aktuální informace!

Univerzita Karlova (UK) situaci ohledně šíření nemoci COVID-19 pečlivě sleduje. Akademickou obec o vývoji průběžně informuje a informace aktualizuje. UK se řídí a bude řídit doporučeními příslušných orgánů a je připravena na vývoj promptně reagovat (více informací najdete na webu UK). Na rektorátu UK situaci monitoruje pro tyto účely zřízený štáb (včetně lékaře, virologa) a na všech 17 fakultách je určeno 17 koordinátorů. Výuka se neruší, koleje a menzy normálně fungují. Neruší se ani plesy či jiné kulturní-společenské akce, nicméně univerzita apeluje na osobní zodpovědnost účastníků a účast jen osob bez příznaků a které nebyly v rizikových oblastech (počítá se ale i s vracením vstupného apod.). Další konzultace jsou připraveni poskytnout pracovníci UK na níže uvedených kontaktech.

Pro e-mailové dotazy týkající se tématu koronavirové epidemie byla ustanovena adresa emergency@cuni.cz a telefonní číslo +420 224 491 850 (provoz univerzitní infolinky (pondělí–čtvrtek 9–17 hod, pátek 9–16 hod).

Nonstop help linky Státního zdravotního ústavu: +420 724 810 106, +420 725 191 367

Kontaktní osobou pro zaměstnance a studenty  LFP UK je: prof. MUDr. Dana Mullerová, Ph.D., dana.mullerova@lfp.cuni.cz., tel. 377 593 191

Lékařská fakulta v Plzni t.č. nebude plošně omezovat výuku. Stanovisko fakulty je plně v souladu se stanoviskem vedení UK. Výuka se neruší, nicméně fakulta apeluje na osobní zodpovědnost účastníků a účast jen osob bez příznaků a které nebyly v rizikových oblastech ani se nesetkaly s rizikovou osobou.

Fakulta omluví absence na výuce těm studentům, na něž se vztahuje nejméně jedno z těchto tří kriterií:

  a. 

pociťují známky infekce nebo

  b. 

se vrátili z rizikové oblasti (jejich výčet je denně aktualizován příslušnými odpovědnými orgány státní správy) nebo

  c. 

měli blízký nebo opakovaný kontakt s rizikovou osobou.

Studenty, kteří splňují kterýkoli ze tří bodů uvedených výše, žádáme, aby po dobu 14 dnů od příznaků / návratu / kontaktu nenavštěvovali žádnou výuku. V souladu s doporučením AS UK fakulta takovýmto studentům udělí mimořádné studijní volno. Tato absence v délce max. 14 dnů jim bude řádně omluvena na základě jejich místopřísežného prohlášení o jednom z výše uvedených důvodů (fakulta nebude vyžadovat potvrzení od lékaře). O náhradě zameškané výuky se studenti domluví s vedoucím příslušného vyučovaného předmětu. Vedení fakulty doporučuje všem pedagogům, aby v této situaci studentům vyšli maximálně vstříc a umožnili jim náhradu výuky formou samostudia případně formou náhradní výuky v jiném termínu. Ve výjimečných případech vedoucí předmětu může takovouto absenci uznat tak, jako by dotyčný student výuku absolvoval. Všichni studenti, kteří z těchto důvodů se výuky po přechodnou dobu neúčastní, informují o přesném termínu své absence jak příslušného odpovědného učitele, tak i studijní oddělení děkanátu. Toto opatření se vztahuje i na takové studenty, kterým přístup na praktickou výuku znemožní zdravotnické zařízení, ve kterém měla výuka probíhat.

Práce z domova či překážka v práci na straně zaměstnavatele. Zaměstnance, kteří splňují kterýkoli ze tří bodů uvedených výše (nemoc, pobyt v rizikové oblasti či kontakt s osobou z této oblasti) žádáme, aby po dobu 14 dnů od příznaků / návratu / kontaktu nenavštěvovali prostory fakulty. V souladu s doporučením AS UK fakulta takovýmto zaměstnancům nařizuje pracovní volno, které bude posuzováno jako překážka v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 Zákoníku práce. Žádost o toto pracovní volno musí zaměstnanec podat na personální oddělení fakulty buď do 48 hodin po zveřejnění toho stanoviska anebo ihned po návratu / kontaktu v dalších dnech. V žádosti musí být uvedeno datum návratu / kontaktu a datum, kdy vyprší 14-denní lhůta. Překážka v práci na straně zaměstnavatele nebude v případě nařízené karantény uznávána těm osobám, které se nebudou řídit tímto doporučením a odcestují do zahraničí po datu 9.3.2020. Pobyt takových osob v následné karanténě se bude řídit platnými předpisy.

Doporučení pro studenty v programu Erasmus. Fakulta se plně ztotožňuje s doporučením vydaným UK:

  a. 

Pokud to není absolutně nezbytné, necestujte do postižených oblastí (t.č. Čína, Jižní Korea, Írán, severní Itálie, sledujte informace, zda se počet těchto oblastí v čase nezvýší).

  b. 

Nepřijímejte žádné hosty z těchto oblastí po celou dobu trvání epidemie.

  c. 

Pokud jste se setkali s někým z postižených oblastí, sledujte svůj zdravotní stav a jakmile byste pocítili příznaky podobné chřipce během 14 dnů po tomto setkání, kontaktujte neprodleně lékaře.

  d. 

Pokud jste byli požádáni dodržovat „karanténu doma“, dodržujte ji prosím ve svém bydlišti (trvalém či přechodném) a informujte nás prosím na ustav.hygieny@lfp.cuni.cz

  e. 

V případě urgentních potíží ihned kontaktujte lékaře a nepoužívejte veřejnou dopravu.

  f. 

Pokud z jakýchkoli důvodů do postižené oblasti vycestujete, musíte počítat po návratu se 14-denní karanténou doma.

Doporučení pro pracovní i soukromé cesty. Fakulta doporučuje studentům i zaměstnancům pro nejbližší období omezit cesty do zahraničí na nezbytné minimum. Pokud se pracovník či student fakulty vydá po datu 9.3.2020 na cestu do zahraničí do (v den odjezdu) oficiálně uznaného rizikového státu, musí počítat s přísnějším posuzováním své absence než je uvedeno výše, protože se neřídil tímto doporučením.

Evidence osob. Osoby (studenti či zaměstnanci), kterým byla Hygienickou službou nařízena nebo doporučena karanténa jsou povinny informovat e-mailem o této skutečnosti vedení fakulty na ústav.hygieny@lfp.cuni.cz. Totéž platí pro osoby, které podstoupily vyšetření na Covid-19.

Dodržování hygieny, dezinfekce. Žádáme o důsledné dodržování běžných hygienických opatření. Fakulta ihned objedná do klíčových prostor (toalety, posluchárny) prostředky na dezinfekci rukou a přijme další opatření. Jejich realizace bude závislá na aktuální dostupnosti těchto prostředků na trhu.

S okamžitou platností fakulta přerušuje výuku v Univerzitě třetího věku.

 

Další důležité webové odkazy:

https://www.mzcr.cz/

http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

http://www.szu.cz/

http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

http://www.khsplzen.cz/informace/1909-doplnujici-informace-pro-obcany-plz-kraje-v-souvislosti-s-coronavirem.html

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html


https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

 

 

 

Soubory ke stažení

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

V Plzni dne/ In Pilsen on:  5. 3. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95634/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Docent - Centrální laboratoř pro imunoanalýzu

V Plzni dne/ In Pilsen on: 05. 03. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95626/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu jazyků

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

14. únor 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém