15. říjen 2020 651 sim

Vzdělávací programy pro základní specializační obory

Vzdělávací program (VP) základního specializačního oboru definuje minimální dobu specializačního vzdělávání, rozsah, obsah povinné a doporučené praxe ve vlastním oboru či doplňkových oborech, požadavky na teoretické znalosti, praktické dovednosti, seznam požadovaných výkonů a jejich minimální počet, všeobecné požadavky, hodnocení specializačního vzdělávání, předpoklady přístupu k atestační zkoušce a náplň vlastní atestační zkoušky. Veškerá praxe musí probíhat na akreditovaných pracovištích.

Specializační vzdělávání je rozděleno do dvou částí – základní kmen (dříve společný základ) a vlastní specializovaný výcvik.

Základní kmen trvá 30 měsíců (u nových VP) nebo 24 měsíců u lékařů zařazených do specializačního vzdělávání před 01.07.2017. Vzdělávání v základním kmeni je ukončeno zhodnocením praxe, v řadě oborů povinným kurzem a testem a kmenovou zkouškou, po jejímž úspěšném složení obdrží lékař certifikát. Lékaři zařazení do specializačního vzdělávání před 01.07.2017 obdrží certifikát na základě podané žádosti a splnění předepsaných podmínek pro jeho vydání.

Vlastní specializovaný výcvik navazuje na základní kmen a jeho délku určuje vzdělávací program (12 – 60 měsíců).

 

Vzdělávací programy pro lékaře zařazené do oboru po 15.10.2020:

Vzdělávací programy - základní kmeny (Vyhláška č. 397/2020 Sb., s účinností od 15.10.2020)

Vzdělávací programy 2018 - specializovaný výcvik (lékaři)

Vzdělávací programy 2019 - specializovaný výcvik (lékaři)

Vzdělávací programy 2020 - specializovaný výcvik

 

 

Vzdělávací programy pro lékaře zařazené do oboru v období od 01.07.2017 do 14.10.2020:

Lékař, který neukončil vzdělávání v základním kmeni do 14.10.2020, si může zvolit, zda bude postupovat dle Vyhlášky č. 221/2018 Sb. nebo Vyhlášky č. 397/2020 Sb.

Vzdělávací programy - základní kmeny (Vyhláška č. 221/2018 Sb., s účinností do 14.10.2020)

Vzdělávací programy - základní kmeny (Vyhláška č. 397/2020 Sb., s účinností od 15.10.2020)

Vzdělávací programy 2018 - specializovaný výcvik (lékaři)

Vzdělávací programy 2019 - specializovaný výcvik (lékaři)

Vzdělávací programy 2020 - specializovaný výcvik

 

 

Vzdělávací programy pro lékaře zařazené do oboru do 30.06.2017:

Vzdělávací programy 2015 (lékaři a zubní lékaři)

Vzdělávací programy 2011 (lékaři)

Vzdělávací programy 2009 - 2010 (lékaři a zubní lékaři)

Vzdělávací programy 2005 (lékaři a zubní lékaři)

 

Pozor na změny ve VP 2009 – 2011, vydané ve Věstníku MZ č. 2013/1:

Věstník MZ č. 2013/1 (str. 18 – 31) zavádí pro VP 2011 povinné kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, předatestační kurz Klinické onkologie (10 dní), předatestační kurz Kardiologie (5 dní), předatestační kurz Neurologie (20 dní, v rámci specializační stáže) a povinný kurz Patologie na ukončení kmene. Dále mění obsah atestací a personálního a materiálního vybavení pracovišť.

Pozn.: Lékařské fakulty nezajišťují zařazení do oborů Praktické lékařství pro děti a dorost a Všeobecné praktické lékařství. Tyto obory jsou v kompetenci IPVZ.

 

Kvalifikační kurz pro lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru dětské lékařství

Lékaři, kteří získali specializovanou způsobilost v oboru dětské lékařství nebo byli zařazeni podle Zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do vzdělávání v oboru Dětské lékařství a toto vzdělávání úspěšně dokončí, se považují pro účely poskytování ambulantní péče za lékaře se specializací v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, pokud úspěšně dokončí kvalifikační kurz.

Další info ke kvalifikačnímu kurzu na stránkách MZČR. Subjektem zajišťujícím vzdělávání v kvalifikačním kurzu je IPVZ.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené VŘ Ústavu sport. medicíny

V Plzni dne 21.09.2021 Č.j.: UKLFP/379837/2021   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

23. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém