27. listopad 2020 675 sim

Obsah a průběh zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni

  • Kmenová zkouška probíhá před minimálně 3 člennou komisí, jejíž členy pro daný termín vybere pověřená organizace/LF ze seznamu zkoušejících jmenovaných ministrem zdravotnictví (seznam zveřejňuje MZČR do 1. prosince na svých stránkách pro následující kalendářní rok). Podmínka složení komise: min. 1 ze členů nesmí být v pracovně právním vztahu k zařízení, kde zkouška probíhá, a současně nesmí být v pracovně právním vztahu k pověřené organizaci/LF, která zkoušku organizuje. Členové komise si ze svého středu zvolí předsedu této komise.
  • Před zahájením kmenové zkoušky prokáže uchazeč před komisí svoji totožnost, předloží doklad o zaplacení úhrady za KZ a předloží originál Průkazu odbornosti, potvrzení výkonů, potvrzení o absolvovaných kurzech.
  • Obsah zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni je stanoven vyhláškou upravující vzdělávání v základních kmenech.
  • Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni je prakticky zaměřená a sestává z 3 samostatných zkušebních okruhů.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém