8. únor 2021 985 sim

Zařazení do oboru specializačního vzdělávání

Lékař vyplní Žádost o zařazení/změnu/zrušení zařazení do oboru specializačního vzdělávání v elektronické podobě ve webové aplikaci EZP (Evidence zdravotnických pracovníků), následně ji vytiskne, stvrdí svým podpisem a společně se všemi přílohami zašle na adresu:

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Oddělení specializačního vzdělávání
Husova 654/3
301 00 Plzeň

Přílohy k žádosti:

1. Dosud neregistrovaní lékaři – absolventi LF, žádající o vydání průkazu odbornosti, dokládají:

  • úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu,
  • prostou kopii dodatku k diplomu nebo vysvědčení o státní zkoušce.

2. Lékaři žádající o zařazení do základního oboru opětovně (průkaz odbornosti již vlastní) dokládají:

  • průkaz odbornosti

3. Lékaři se získanou odbornou/specializovanou způsobilostí mimo ČR dokládají:

  • úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu,
  • kopii dodatku k diplomu nebo osvědčení o státní zkoušce,
  • kopii rozhodnutí MZČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře na území ČR.

Účinky podání žádosti nastávají dnem jejího doručení na adresu lékařské fakulty. Pokud není žádost odeslána i v písemné podobě, je po 80 dnech z webové aplikace EZP automaticky odstraněna.

Při splnění výše uvedených podmínek pověřená organizace zařadí uchazeče do oboru specializačního vzdělávání nejpozději do 30 dnů od doručení kompletní písemné žádosti. Pověřená organizace vystaví písemné Potvrzení o zařazení do oboru, učiní záznam do Průkazu odbornosti a odešle uchazeči na kontaktní adresu uvedenou v žádosti.

Průkaz odbornosti (specializační index) slouží k záznamům o zařazení do oboru, o absolvované praxi, odborných stáží, kurzů, vzdělávacích akcích, testů, kmenové zkoušce, atestační zkoušce v celém průběhu výkonu lékařské profese.

Logbooky: Pro VP vydané dle Novely 67/2017 Sb. , tj. pro lékaře zařazené do oboru po 01.07.2017, se Logbooky již nevydávají. Zařazení do oboru je bezplatné. Lékařům k prokazování splnění všech povinností slouží Průkaz odbornosti.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém