30. duben 2021 540 sou

Krizová opatření UK k 30. 04. 2021

Testování

Tento týden probíhá testování studentů po předchozí rezervaci na Albertově od pondělí do neděle. Rezervační systém i personální zajištění byly posíleny. Studenti i zaměstnanci mají právo na testování jedenkrát za 7 dní. S ohledem na nemalé náklady doporučujeme všem studentům i zaměstnancům, aby se testovali na veřejných odběrových místech, kde jsou testy hrazeny ze zdravotního pojištění a každý má nárok na jeden bezplatný test za tři dny.

Potvrzení o negativním testu je platné 7 dní, pokud fakulta s ohledem na nejednoznačné vyznění mimořádného opatření týkající se testování studentů v souvislosti s délkou platnosti potvrzení o negativním testu, který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb, nestanoví jinak.

Aktuálně probíhá příprava na změnu v systému testování studentů a zaměstnanců UK tak, aby se pokud možno navýšily kapacity a usnadnila logistika s ohledem na začínající zkouškové období.

Očkování

Vedení univerzity u příslušných ministerstev opakovaně velmi důrazně žádá a apeluje na aktuální potřebu přednostního očkování zaměstnanců vysokých škol. Zatím tento požadavek nebyl ze strany státního orgánů reflektován. Rektor UK však intenzívně jedná s MŠMT o urychleném zahájení očkování s tím, že probíhají i navazující intenzívní jednání mezi MŠMT a MZ.

Studium

Na základě usnesení vlády č. 393 ze dne 19. 4. 2021 ve spojení s mimořádným opatření Ministerstva zdravotnictví, která tvoří Přílohu č. 1 k usnesení vlády (mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol) a Přílohu č. 2 (mimořádné opatření o testování studentů vysokých škol), i nadále platí, že je od 26. 4. 2021 osobní přítomnost studentů možná v tomto rozsahu:

a)       na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů posledních ročníků,

b)      na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů všech ročníků studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

c)        na účast na individuálních konzultacích nebo při poradenských službách (pouze jeden student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba),

d)      na účast při zkouškách za účasti max. 10 osob v místnosti a na účast na přijímacích zkouškách za účasti max. 20 osob v místnosti.

Zpěv a sportovní činnosti jsou jako součást vzdělávání povoleny pouze ve studijních programech, ve kterých je zpěv/sportovní činnost stěžejní součástí studijního programu. Zpěv je pak povolen za přítomnosti nejvýše 6 studentů v místnosti, umožňují-li jiná omezení přítomnost takového počtu studentů.

Zároveň, dle „Obecných doporučení protiepidemických opatření pro prezenční výuku a zkoušky realizované na vysokých školách“, jakožto metodického návodu od MŠMT, který univerzita obdržela dne 23. 4., je praktická, klinická, laboratorní, experimentální a umělecká výuka doporučena realizovat za dvou současně daných podmínek, a to:

  • ve skupinách po max. 25 osobách (studenti + vyučující), rozestupy min. 1,5 m, a
  • v co nejvíce homogenních skupinách studentů, je-li to organizačně možné (omezit střídání členů skupiny na nezbytné minimum).

Podmínkou účasti na výuce však je, kromě povinnosti zakrytí dýchacích cest ochrannými prostředky, testování studentů zajištěné vysokou školou.

Uchazeči se mohou přijímacích zkoušek  zúčastnit, pokud předloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky. 

Dne 22. 4. 2021 Vláda ČR rozhodla o dalším rozvolňování opatření, které též upravují provoz vysokých škol, formou tzv. balíčků, které nahradily systém zv. PES. Další rozvolnění pro vysoké školy by mělo být součástí tzv. balíčku 3, kdy by byla praktická, laboratorní, experimentální a umělecká výuka umožněna všem ročníkům. Podmínkou realizace tohoto „balíčku“ by měl být pokles nakažených na méně než 100 na 100 tis. obyvatel, předpokládá se, že b y k tomu mohlo dojít po 10.5., resp. 17.5.2021.

Více informací je zveřejněno na webových stránkách vlády:

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/balicky-pro-navrat-zpet-do-normalniho-zivota-187921/

Usnesením vlády, které bylo vyhlášeno včera, tedy 29. dubna 2021, pod č. 424, bylo stanoveno, že vláda souhlasí s vydáním změnových opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které s účinností do 10. května 2021 mimo jiné umožní osobní přítomnost studentů zbývajících ročníků vysokých škol na klinické a praktické výuce a praxi.

Provoz kolejí

Studentům, kteří využili možnosti „zapečetění“ pokoje, bude po dobu zkouškového období umožněn i opakovaný nekontinuální pobyt na kolejích po dobu jednoho, maximálně dvou dnů, a to za účelem vykonání kontroly studia (zkoušky) s tím, že po dny přítomnosti na kolejích bude účtováno plné kolejné. Při odjezdu studenta z koleje bude pokoj znovu „zapečetěn“. V případě pochybností může být student požádán, aby prokázal, že jeho pobyt na koleji má přímou souvislost s vykonáváním kontroly studia (zkoušky).

I nadále bude studentům, kteří využili možnosti „zapečetění“ pokoje, umožněno čerpat slevu z ubytování ve výši 50% ceny kolejného.

Pokud bude zákaz pobytu studentů na kolejích usnesením vlády odvolán a příslušná opatření budou umožňovat v převažující míře návrat do standardní prezenční formy studia, bude ukončena i možnost opuštění koleje se současným „zapečetěním“ pokoje s tím, že student se bude muset rozhodnout, zda se na kolej vrátí v plném rozsahu, nebo zda ubytovací smlouvu bez jakýchkoliv sankcí ukončí.

Studenti, kteří se rozhodnou svojí rezervaci ubytování na kolejích i přes výše uvedené zrušit a k pobytu na kolejích nenastoupit, bude rezervace na základě písemné žádosti bez jakýchkoliv sankcí a stornopoplatků zrušena. Podmínkou pro zrušení rezervace bez jakýchkoliv sankcí a stornopoplatků je vyrovnání všech neuhrazených dluhů vůči KaM UK.

Studenti ubytovaní na kolejích mohou i nadále kdykoliv ukončit ubytování bez jakýchkoliv sankcí a stornopoplatků. Podmínkou pro ukončení Smlouvy bez jakýchkoliv sankcí a stornopoplatků je vyrovnání všech neuhrazených dluhů vůči KaM UK.

Krizový štáb

Další zasedání krizového štábu UK se uskuteční v pondělí 3. 5. 2021 od 11.00 hod., pokud nebude s ohledem na vývoj situace zasedání krizového štábu svoláno dříve.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Neurologické kliniky

V Plzni dne 23. 11. 2021  UKLFP/82672/2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

23. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VEDOUCÍ Ústavu histologie a embryologie

  Reg. Nr. UKLFP/  476342 /2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

18. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VŘ - Klinika anesteziologie, resuscitace a int. med. - Zástupce přednosty pro vých. a věd. činnost

V Plzni dne 16. 11. 2021  UKLFP/476349/2021-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

16. listopad 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém