19. říjen 2021 427 kri

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže MZ: Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR

 Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 11. 10. 2021 jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026, konkrétně Podprogram 3: Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR  

  • Soutěžní lhůta: 12. 10. 2021 a končí dnem 23. 11. 2021 (do 23:59 hodin)
  • Fakultní termín:  15. 11. 2021
  • Hodnotící lhůta: 24. 11. 2021 – 15. 2. 2022
  • Zahájení řešení vybraných projektů: 1. dubna 2022 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv).
  • Ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2023.
  • Předpokládaná délka trvání řešení projektů je 21 měsíců.

 Kritérii hodnocení žádostí jsou: cíle projektu a jejich soulad s cíli Programu, resp. Podprogramu 3, návrh způsobu řešení, návrh výstupů řešení, odborná úroveň řešitelského týmu, připravenost/vybavenost pracoviště uchazeče, zahraniční spolupráce uchazeče, posouzení předchozí spolupráce uchazeče s MZ a přiměřenost finančních požadavků. Hodnocení odborné úrovně žádostí zajistí orgány Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, která je organizační složkou státu v přímé působnosti MZ.

Způsob podávání žádostí

Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně na internetových stránkách MZ v příloze tohoto článku, jedná se o interaktivní PDF formuláře (MZ22-ZadostMZ22-Zadost-S). Žádost musí být vyplněna podle návodu v zadávací dokumentaci.

Žádost včetně příloh musí být podána prostřednictvím informačního systému datových schránek[1] nejpozději poslední den soutěžní lhůty. Žádosti na předepsaných elektronických formulářích doručte prostřednictvím datové schránky s ID: f7eike4 (Agentura pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10). Každá žádost musí být předložena v samostatné datové zprávě s označením předmětu "kód žádosti" (hlavního uchazeče/navrhovatele ve tvaru MZ22-xxxx-yyyy, kde xxxx je označení uchazeče a yyyy označení navrhovatele) vč. příloh, které se zasílají společně s žádostí. Ostatní přílohy (za instituci), musí uchazeč příp. spoluuchazeč doručit taktéž prostřednictvím datové schránky s ID: f7eike4 označené textem "NEOTVÍRAT – VES Covid" (např. čestná prohlášení, plné moci apod.).

Více informací naleznete na stránkách MZ nebo AZV.

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektuna adresu Projektového a investičního oddělení do 31. 10. 2021.

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte Projektové a investiční oddělení: pgc@lfp.cuni.cz / jitka.krouparova@lfp.cuni.cz (tel. 377 593 482)

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Kliniky anesteziologie, resuscitace a IM

V Plzni dne: 20. 5. 2022 Č. j.: UKLFP/275660/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - A/OA Ústav farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 20. 05. 2022 Č. j.: UKLFP/246745/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - A/OA Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/131405/2022-3     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 3. května 2022 [...]

20. květen 2022

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém