27. říjen 2021 396 dvomi

Večery Spolku lékařů - listopad 2021

Spolek lékařů v Plzni 

Vedení SL: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň–Bory, Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň, tel. 377 402 232 

ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory Plzeň-město 

srdečně zve na pracovní schůze v měsíci listopadu 2021, které se konají (s výjimkou 16. 11. - úterý) ve středu v 18.00 hodin, a to v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín


3.11.  Morfologický večer
předsedá: prof. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc.
Zahájení: Fínek J.: Vzpomínka na pana doc. RNDr. Pavla Fialu, CSc.

 1. Jančová P.:  Studium nealkoholového poškození jater (NAFLD) a balónkových hepatocytů /10 min/
 2. Ferda J., Mírka H., Duras D.: Význam anatomie cévního zásobení jater pro endovaskulární terapii nádorů jater /10 min/
 3. Shetti D., Houfková K., Macánová T., Bagheri M. S., Pešta M., Polívka J.:  Could miRNA profiling help predict risk of recurrence after curative surgery in patients with low-stage melanoma low-stage melanoma /10 min/
 4. Moztarzadeh O., Babuška V., Tonar Z.: Hodnocení oseointegrace dentálních implantátů z nanostrukturního titanu - In vivo experiment /10 min/
 5. Havránková J., Vištejnová L., Klein P., Blassová T., Vojtová L., Valová K., Bartoš M., Ballay R.: Hojení defektu kosti léčeného kompozitním TCP/PLGA–PEG–PLGA cementem na modelu potkana /10 min/
 6. Vítovec M., Heidenreich F., Ferda J.: Arteria trigemina primitiva v obraze CT angiografie /10 min/

10.11.  Večer Dermatovenerologické kliniky a Oddělení klinické farmakologie
předsedá: MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.

 1. Pizinger K.: Kožní nálezy u virových infekcí/15 min/
 2. Brabcová H., Suchý D.: Možnosti farmakoterapie rychle progredující systémové sklerodermie /20 min/
 3. Krausová H., Suchý D., Cetkovská P.: Generalizovaná morfea léčená mykofenolátem mofetilem /10 min/
 4. Vaizová K., Suchý D.: Novinky v diagnostice a léčbě idiopatických zánětlivých myopatií            /20 min/
 5. Brodská P., Říčař J., Cetkovská P.: Atopický ekzém - zkušenosti s léčbou dupilumabem v době koronaviru /15 min/  

16.11. – úterý! Večer Ústavu sportovní medicíny a aktivního zdraví
Večer k příležitosti výročí 80. narozenin MUDr. Jaroslava Nováka, Ph.D.
předsedá: MUDr. Z. Poklopová

 1. Kroužecký A.:  K životnímu jubileu MUDr. Jaroslava Nováka, Ph.D. /10 min/
 2. Novák J.: Jak jsme zdraví, my Češi? /20 min/
 3. Švíglerová J.:  Sport – nikdy není pozdě? Aneb vliv pohybové aktivity na kardiovaskulární funkce senescentního potkana /15 min/
 4. Česáková H.:  Sportovní aktivita u diabetiků prvního typu /15 min/
 5. Brož P.: Opakovaná falešná pozitivita srdečních troponinů u mladého sportovce – kazuistika /10 min/

24.11.  Večer Kliniky zobrazovacích metod
předsedá: prim. MUDr. D. Suchý, Ph.D.

 1. Baxa J., Jungová A., Korčáková E., Mírka H.:  Celotělové zobrazení skeletu nízkodávkovým CT u mnohočetného myelomu /20 min/
 2. Heidenreich F., Baxa J., Mírka H., Duras M., Rohan V., Ferda J.: Současný postup při akutní diagnostice mozkové ischémie /20 min/
 3. Mírka H., Ferda J.:  Národní program časné diagnostiky karcinomu plic pomocí CT /20 min/
 4. Ferda J., Ferdová E., Bosman R., Votava T.:  Hybridní zobrazení PET/MRI u onemocnění dětského věku /20 min/

Večery proběhnou vždy za dodržení pravidel stanovených aktuálním nařízením Ministerstva zdravotnictví.

Všechny přítomné osoby musí splňovat alespoň jednu s následujících podmínek: a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, a použijí po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest. 

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
předseda SL v Plzni

prof. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
vědecký sekretář SL v Plzni

Soubory ke stažení

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém