1. listopad 2021 712 dvomi

Praktická výuka ve FN Plzeň

S ohledem na klíčové postavení FN Plzeň v rámci regionu, nutnost zachování poskytování vysoce specializované péče a ochrany zdraví pacientů svěřeným jim do péče, jsou s účinností od 1. 11. 2021 všichni studenti / pedagogičtí pracovníci / stážisté apod. (dále jen partneři) FN Plzeň povinni být z rozhodnutí vedení FN Plzeň přítomni i nadále na pracovišti – tedy vykonávat praktickou výuku / stáž - s platným potvrzením o absolvování POC antigenního testu (nebo RT-PCR testu) s platností 1 týdne (tj. jednou za 7 dní), a to až do odvolání.

Toto mimořádné opatření se netýká očkovaných partnerů (výjimka z uvedeného), v případě, že:

  1. u dvoudávkového schématu uplynulo 14 dní od druhé aplikace očkovací látky,
  2. u jednodávkového schématu uplynulo 14 dní od aplikace,

nebo partner doloží doklad o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění, kdy od dne prvního pozitivního RT-PCR / POC antigenního testu uplynulo alespoň 14 dní a ne více než 180 dní (laboratorní výsledek či lékařskou zprávu) a nemá žádné příznaky onemocnění.

Všichni partneři FN Plzeň musí doložit výjimku z povinného testování, tj. výše uvedené, pokud toto nesplňují, pak ve frekvenci 1x za 7 dní doložit negativní test.

Vyšetření může partner FN Plzeň absolvovat na libovolném odběrovém místě, např. v místě trvalého bydliště.

Testování partnerů pomocí samotestovací sady není přípustné.

Partnerem se v této souvislosti rozumí studenti, žáci a jejich učitelé vykonávající ve FN Plzeň praktickou výuku / stáž, kteří předloží před nástupem praktické výuky vedoucímu ročníku či garantovi odborné praxe, který je zaměstnancem školy (ZČU FZS, SZŠ a VOŠZ) potvrzení o negativitě testu, příp. potvrzení o prodělání onemocnění či řádném očkování. Analogicky platí i pro frekventanty celoživotního vzdělávání a studenty ostatních škol, ti předkládají potvrzení vedoucímu nelékaři ZOK.

Soubory ke stažení

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Neurologické kliniky

V Plzni dne 23. 11. 2021  UKLFP/82672/2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

23. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VEDOUCÍ Ústavu histologie a embryologie

  Reg. Nr. UKLFP/  476342 /2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

18. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VŘ - Klinika anesteziologie, resuscitace a int. med. - Zástupce přednosty pro vých. a věd. činnost

V Plzni dne 16. 11. 2021  UKLFP/476349/2021-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

16. listopad 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém