5. květen 2022 188 hor

Výzva v rámci Fondů EHP a Norska 2014 - 2021

V rámci 4. Otevřené výzvy je oprávněnost žadatelů a partnerů z donorských států omezena pouze na subjekty z Norska. Volitelné partnerství s dalšími subjekty z donorských států (tj. s Islandem nebo Lichtenštejnskem) je možné pouze v případě, že je zapojen povinný norský partner.

každý žadatel obdržet grant pouze na 1 iniciativu (v případě vysokých škol nebo Akademie věd ČR lze obdržet grant na 1 žádost o grant za fakultu/ústav Akademie věd ČR)

Příklady aktivit, které lze uskutečnit v rámci Fondu:

 • workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře na témata společného zájmu;
 • studijní cesty a návštěvy do donorských států2 a/nebo České republiky;
 • budování kapacit a krátkodobé vzdělávání;
 • sběr dat, zprávy, studie a publikace;
 • výstavy, performance a jiné specifické kulturní a umělecké aktivity (např. koncert, divadelní představení);
 • informační kampaně a propagační materiály;
 • technická spolupráce a výměna odborníků;
 • vysílání pracovníků a stáže

Obecně musí mít aktivity jasný bilaterální aspekt a sloužit k posílení bilaterálních vztahů mezi Norskem3 a Českou republikou. Všechny aktivity v rámci iniciativy musí být ukončeny nejpozději do 31. července 2024.

Maximální výše grantu je 489 000 Kč (20 000 EUR); minimální výše grantu je 73 350 Kč (3 000 EUR). Z Fondu je hrazeno 100 % způsobilých výdajů. Příjemci grantu nejsou povinni poskytovat spolufinancování iniciativ

Z hlediska obsahu existují následující druhy způsobilých výdajů:

 • výdaje spojené se studijními cestami a organizací nebo spoluorganizací workshopů, konferencí, jednání, návštěv, seminářů, vysílání pracovníků a stáží (tj. mezinárodní cestovní výdaje, denní paušál zahrnující ubytování, místní dopravu, stravné a cestovní pojištění; výdaje na tuzemské pracovní cesty, registrační poplatky);
 • odměny expertům;
 • výdaje na studie proveditelnosti, náklady na přípravu analýz a dokumentů;
 • tlumočení a překlad pracovních materiálů;
 • výdaje spojené s propagačními a informačními aktivitami k posílení bilaterálních vztahů;
 • poplatky za externí poradenství;
 • výdaje na Zprávu osvědčující způsobilost výdajů iniciativy v rámci monitorovací zprávy;
 • další nezbytné výdaje přímo spojené s bilaterální iniciativou (musí být popsány v Žádosti o grant)

Všechny Žádosti o grant je nutné vyplnit v angličtině a podat výhradně on-line prostřednictvím IS CEDR (přístup prostřednictvím odkazu https://cedr-fm.mfcr.cz/CEDRNFBFNU).

V případě zájmu o podání prosíme o zaslání Žádosti o podání projektu na Projektové oddělení (PGC@lfp.cuni.cz).

Žádosti o grant mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 31. prosince 2023, nebo do vyčerpání alokace výzvy.

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém