6. květen 2020 vak

VŘ - Odb. asistent/ka - Centrální laboratoř pro imunoanalýzu

V Plzni dne/ In Pilsen on: 05. 05. 2020

Reg. Nr. UKLFP/153774/2020

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University announces the selection procedure for position:

 

Odborný asistent / Centrální laboratoř pro imunoanalýzu LFP UK s úvazkem max. 0,7

 of the Central Laboratory for Immunoanalysis part-time job max.70%

nástup červen/čerenec 2020 / start of employment in June/ July 2020

Požadavky:

 • vysokoškolské nebo doktorské vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo přírodních věd
 • min. 10 let praxe v oboru laboratorních metod
 • publikační činnost minimální dosažený h- index 4
 • předpoklady pro vědeckou a pedagogickou práci
 • zkušenosti v oblasti laboratorních analýz
 • aktivní znalost anglického jazyka

Requirements:

 • a university or doctoral degree in general medicine or in a biological science
 • min. 10 years work experience in laboratory metods
 • publication activities min. h-index 4
 • prerequisites for scientific and pedagogical work
 • experience in laboratory analysis
 • active knowledge of English 

 

K přihlášce je nutné přiložit /The application must be enclosed with:

 • doklady o vzdělání/ Diplomas (or its authorization),
 • profesní životopis/ Professional CV,
 • přehled publikační a přednáškové činnosti/Overview of publishing and lecturing activities.

 

Písemné přihlášky doložené výše uvedenými doklady se podávají do 30 dnů včetně od zveřejnění výběrového řízení na úřední desce fakulty na Osobním a mzdovém oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, Husova 654/3, 301 00 Plzeň. Zároveň s podáním přihlášky v tištěné podobě zašlete naskenované podklady v elektronické podobě na adresu: personalista@lfp.cuni.cz, do předmětu uveďte: VR OA CRLA.

Written applications accompanied by the above stated documents are submitted within 30 days, including the date of publication of the selection procedure on the official notice board of the Faculty at the Personal and Pay Department of the Dean's Office of the Faculty of Medicine in Pilsen, Husova 654/3, 301 00 Plzeň. At the same time as submitting the application in printed form, send the scanned documents in electronic form to: personalista@lfp.cuni.cz, specify: VR OA CRLA.

 

Zasláním svého životopisu nám udělujete souhlas ke zpracování a uchování Vašich osobních údajů podle ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Vaše osobní materiály považujeme za důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu se zmiňovaným zákonem.

By sending your CV you consent to the processing and storage of your personal data according to the provisions of Section 12 and Section 21 of Act No. 101/2000 Coll. on the protection of personal data. We consider your personal material confidential and will be handled in accordance with the aforementioned law.

 prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan / the Dean

Připojené soubory:

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na Klinice ortopedie

V Plzni dne 21.05.2020 Č.j.: UKLFP/95634/2020-4   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

27. květen 2020 1

Výběrová řízení
Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky

Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, poloviční [...]

20. květen 2020

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

12. květen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém