Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

ŽIVOTOPIS

Narozena 4. února 1972, Strakonice. Vdaná, 2 dcery (*2004, *2007)
Rodné příjmení: Beranová
Trvalé bydliště: Újezdská 4, Plzeň 312 00
Kontakt: +604 72 41 71; milena.kralickova@lfp.cuni.cz


VZDĚLÁNÍ:

1990-1996: MUDr. - všeobecné lékařství, Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze
1996-2000: Ph. D. – disertační práce „Studium vybraných defektů nervového, endokrinního a imunitního systému a jejich následků“; obor Anatomie, histologie a embryologie, Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze
2008: Doc. - habilitační práce „Studium embryo-endometriální komunikace v průběhu implantace embrya: leukemický inhibiční faktor (LIF) a gonadotropin-releasing hormon (GnRH) jako regulační faktory periimplantačních dějů“; obor Anatomie, histologie a embryologie, Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze
2016: Prof. - jmenována profesorkou v oboru histologie a embryologie na Univerzitě Karlově

Atestace:
2002: atestace I. stupně z gynekologie a porodnictví
2006: získána specializovaná způsobilost lékaře v oboru gynekologie a porodnictví

PRŮBĚH ZAMĚSTNÁNÍ:

1996 – dosud: Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni, nejprve odborná asistentka, docentka a od 1. 1. 2011 vedoucí ústavu
1996 – dosud: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN – sekundární lékařka
od června 2012 garantka oborové rady DSP Anatomie, histologie a embryologie, t.č. školitelka 5 doktorandů
1. 2. 2010 – 31. 1. 2014: proděkanka pro rozvoj Lékařské fakulty v Plzni UK v Praze
Od února 2014 prorektorka Univerzity Karlovy


ABSOLVOVANÉ ZAHRANIČNÍ STÁŽE:

 • akademický rok 1998/1999 - stipendium Fulbrightovy komise - Massachusettská všeobecná nemocnice, oddělení reprodukční endokrinologie, Harvard University, Boston, U.S.A; pod vedením prof. Williama F. Crowleyho, M.D.

 • prosinec 2006 - stáž v Regea Institutu na University of Tampere, Finsko, pod vedením prof. Outi Houvatty


ČLENSTVÍ VE VĚDECKÝCH NEBO UMĚLECKÝCH RADÁCH:

 • Členka vědecké rady Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy v Praze.

ČLENSTVÍ V REDAKČNÍCH RADÁCH VĚDECKÝCH ČASOPISŮ:

 • Členka ediční rady Journal of Applied Biomedicine, Elsevier
 • Členka ediční rady Medical Science Monitor – Basic Research

VÝZNAMNÁ OCENĚNÍ ZA VĚDECKOU ČINNOST V OBORU

 • 1995, červen Udělena cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR “Talent 1994” za soubor prací o imuno-neuro-endokrinnním systému.
 • 1997, květen Za práci “Příspěvek k problematice imuno-neuro-endokrinních vztahů v ontogenezi” oceněna ve veřejné soutěži o nejlepší studentskou práci v sekci PGS v oboru lékařských a farmaceutických věd cenou Nadace Medicom Internationale.
 • 2004, červenec Oceněna Evropskou společností pro reprodukční imunologii za vědeckou práci prezentovanou na Evropském kongresu reprodukční imunologie (Králíčková et al.: The leukemia-inhibitory factor: Focusing on the embryo-endometrium crosstalk during the implantation.).
 • 2005, listopad Oceněna na 15. sympoziu asistované reprodukce v Brně v soutěži o nejlepší abstrakt (2. místo) za práci Králíčková et al.: Mutace v genu pro leukemický inhibiční faktor (LIF) ovlivňují přítomnost antifosfolipových protilátek v séru neplodných žen.
 • 2007, listopad Oceněna na kongresuEuropean Gynecologic Society v Paříži za nejlepší poster („The Leukemia Inhibitory Factor Gene Mutations Are Significantly More Frequent In The Population Of Infertile Women But The Heterozygote Transition G To A On The Position 3400 Does Not Affect The Outcome Of The Infertility Treatment – A Pilot Study”).
 • od 2012 – Čestná ambasadorka Fulbrightovy komise.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

 • 43 článků v časopisech s IF, dalších 26 článků v recenzovaných časopisech
 • z toho 19x hlavní autor (první, poslední nebo korespondující)
 • kumulativní IF 89
 • Počet citací ve WOS 663, h-index 12