Informace

Uznání absolvované praxe vykonané v jiném oboru specializačního vzdělávání

Praxi již absolvovanou v jiném oboru v ČR lze uznat, pokud odpovídá obsahem a rozsahem příslušnému vzdělávacímu programu. Pro započítání praxe je třeba podat žádost na příslušnou LF u které jste registrovaní.

Vyplněný formulář z EZP (uznání praxe v jiném oboru) žádatel zašle podepsaný včetně příloh na oddělení specializačního vzdělávání LF UK v Plzni. Při splnění požadavků LF UK v Plzni vydá potvrzení o započtení odborné praxe a doručí na adresu uchazeče, kterou v žádosti uvedl.

https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare

30. listopad 2016 1719 tyk

Uznání praxe absolvované na neakreditovaném pracovišti

Uznání praxe absolvované na neakreditovaném pracovišti

Postup při podávání žádosti o započítání praxe na neakreditovaném pracovišti dle § 5 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., O podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, který stanovuje, že:

Soubory ke stažení:
25. září 2019 1604 tyk

Akreditace pro nové základní kmeny a vlastní výcviky - pro lékaře zařazené po 1.7.2017

Pro původní VP (2005, 2009/2010, 2011 a 2015) platí akreditace stále, ještě po dobu deseti let. Pro nové VP - pro lékaře zařazené mezi 1.7.2017 a 8. 10. 2018 kteří pracují na pracovištích s původními akreditacemi tyto akreditace také platí, ale pouze do konce 30.4.2019.

Dále je nutné, aby všichni lékaři zařazeni po datu 8.10.2018 (kdy vstoupila v platnost vyhláška o základních kmenech) a kteří pracují na pracovišti, které ještě rozhodnutí o akreditace pro nové kmeny/specializované výcviky neobdrželo si podali žádost o započítání praxe na dobu  po konci dubna 2019 do termínu vydání rozhodnutí o  příslušné akreditaci, za předpokladu, že nemocnice akreditace do dubna 2019 neobdržela. 

Dále v článku: Uznání praxe absolvované na neakreditovaném pracovišti

http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/veda_a_lekarska_povolani_928_3.html

https://esipa.cz/sbirka/prilohy/sbirka/2018/2018s221p01.pdf

15. říjen 2018 1983 tyk

Zápočet praxe při přestupu z původního do nového vzdělávacího programu

 Na základě pověření ministra zdravotnictví ze dne 25.6.2019 byl IPVZ pověřen kompletním zajištěním agendy souvisejícím se započítáváním části specializačního vzdělávání podle ustanovení Čl. II odst. 3 písm. b) přechodných ustanovení zákona č. 67/2017 Sb., kterým se s účinností od 1.7.2017 změnil zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“). Započítání části specializačního vzdělávání podle vzdělávacích programů vydaných před výše citovanou novelou zákona č. 95/2004 Sb. probíhá do vzdělávacích programů vydaných po této novele zákona č. 95/2004 Sb., a to pouze u základních oborů specializačního vzdělávání. Posouzení dosavadní specializační přípravy provádí příslušné pedagogické pracoviště IPVZ a návrh rozhodnutí rovněž vyhotoví IPVZ. Kontrolu návrhu rozhodnutí a jeho schválení provádí odbor vědy a lékařských povolání Ministerstva zdravotnictví.

Pokud máte zájem o provedení předmětného zápočtu části specializačního vzdělávání, podávejte příslušnou žádost na tiskopise 16b) a po zaplacení poplatku ve výši 550,- Kč jej zašlete spolu s podklady o dosud absolvované části specializačního vzdělávání na adresu:

IPVZ

Bc. Nora Veselá

sekretariát náměstka pro vzdělávání

Ruská 85

100 05 Praha 10

Soubory ke stažení:
15. červenec 2019 1033 tyk

Od 1. 7. 2017 se lze zařadit pouze do nových vzdělávacích programů.

Vzhledem k platnosti novely zákona 67/2017 Sb. se od 1.7.2017 lze bez výjimky zařazovat pouze do nových vzdělávacích programů.

Nové VP, které  předepisují 30 měsíců praxe pro kmen a dále 12-48 měsíců vlastní specilaizace dle konkrétního oboru.

Náplně kmenů 2018 - vyhláška č. 221/2018 Sb.

Lékař se může po ukončení kmene zařadit do druhého oboru se shodným kmenem. Kmen je zakončen zkouškou po kmeni ke které ministerstvo v nejbližší době vydá prováděcí předpis.

Věstníky MZČR 11/2018, 2/2019, 3/2019, 4/2019 a 5/2019 vstoupily v platnost Vzdělávací programy části základních oborů.

Náplně VP naleznete v záložce Vzdělávací programy dle věstníků. 

https://www.mzcr.cz/category/veda-a-lekarska-povolani/vzdelavaci-programy/ 

28. červen 2017 1768 tyk

Zrušení logbooků

Pro aktuálně platné VP již nebudou vydávány logbooky, při zařazení do oboru již lékaři nezasílají platbu na účet LF. Zařazení do oboru je bezplatné.

15. srpen 2018 1467 tyk

Zápočet mateřské a rodičovské dovolené do doby odborné praxe

Dle ustanovení §5 odst. 11 zákona 98/2004 Sb. pokud z důvodu mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené přerušil výkon povolání lékař, který je zařazen podle § 19 odst. 3 do specializačního vzdělávání v oboru pediatrie, započte se mu na jeho žádost do odborné praxe doba v délce 3 měsíců za mateřskou dovolenou nebo rodičovskou dovolenou u každého dítěte, pro kterou přerušil specializační vzdělávání, trvala-li mateřská dovolená nebo rodičovská dovolená jednotlivě nebo obě v součtu alespoň 6 měsíců. Do doby odborné praxe lze započítat celkem nejvýše 6 měsíců. O započtení rozhodne pověřená organizace - fakulta, kde je lékař zařazen; o odvolání rozhoduje ministerstvo.

  • kopie dokladu o zařazení do oboru specializačního vzdělávání  

  • kolek v hodnotě 500,- Kč 
  • kopie certifikátu o absolvování základního kmene (byl-li získán) 

  • kopie diplomu o získání specializace (byl-li získán) 

  • průkaz totožnosti - neověřená kopie (pouze se souhlasem žadatele)

  • kopie dokladu o změně příjmení (pokud k ní došlo) - neověřená kopie 

  • kopie rodného listu dítěte 

  • originál potvrzení o čerpání RD/MD (vydá příslušná OSSZ, ÚP, případně zaměstnavatel...)

Žádost v příloze.

29. říjen 2019 1613 tyk

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

V Plzni dne 19.01.2021 UKLFP/13927/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

18. leden 2021 1

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - Asistent/Asistentka Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/426747/2020-5     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 15. prosince [...]

16. leden 2021

Akademický senát
VŘ - Asistent, Odborný asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 12. 01. 2021 Č. j.: UKLFP/8041/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

12. leden 2021 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém