Aktuality

Aktuální informace - 18.3.2020

Jednomyslně schváleným opatřením Koordinační oborové rady lékařských fakult se do 30.4.2020 ruší na všech lékařských fakultách konání  veškerých kurzů organizovaných prezenční formou, všech termínů atestačních zkoušek a všech termínů zkoušek po ukončení vzdělávání v základním kmeniPokud to situace v ČR umožní, vypíše KOR po 30.4. nové termíny zkoušek a kurzů tak, aby byl dodržen plánovaný roční objem zkoušek a kurzů.

Soubory ke stažení:
18. březen 2020 480 kri

Doporučení pro konání zkoušek po ukončení vzdělávání v základním kmeni (dále „kmenové zkoušky“)

Doporučení pro konání zkoušek po ukončení vzdělávání v základním kmeni (dále „kmenové zkoušky“)

 

Koordinační rada pro specializační vzdělávání v návaznosti na dopis čj. MZDR 13218/2020-2/VLP ze dne 25.3.2020 doporučuje pro provádění kmenových zkoušek k prevenci vzniku a šíření onemocnění COVID-19 následující opatření:

 

a)       zkušební komisi sestavovat v nejmenším možném počtu (tříčlennou)

b)      při zkoušce ověřit náležitě znalosti uchazeče, ale zkoušení neprodlužovat nad míru nezbytně nutnou

c)       uchazeče oddělit časově (zvát po jednom na konkrétní hodinu)

d)      uchazeče oddělit prostorově (vyčlenit jednu místnost pro přípravu a jednu místnost pro zkoušení)

e)      zkoušet v místnostech s přímým přirozeným větráním a dostatečně velkých (učebny, posluchárny, zasedací místnosti s podlahovou plochou minimálně 30 m2)

f)        přítomné rozesadit tak, aby byl ve všech směrech zajištěn odstup od jiné osoby alespoň dva metry

g)       všichni zúčastnění musí mít po celou dobu zakrytá ústa a nos (rouškou nebo jiným vhodným způsobem, v souladu s příslušným mimořádným opatřením MZ ČR)

h)      vyloučit jakýkoliv osobní kontakt zúčastněných (např. podávání rukou)

i)        při losování otázek použít jednorázové rukavice, příp. použít vhodný bezkontaktní způsob losování

j)        při zkoušce nepodávat žádné občerstvení

k)       mít k dispozici dezinfekční prostředek na ruce, zúčastnění by si měli dezinfikovat ruce při příchodu a při každém dalším vstupu do místnosti.

 

Soubory ke stažení:
4. květen 2020 330 tyk

Termín odevzání přihlášek - Závazný pokyn KOR pro specializační vzdělávání

Závazný pokyn Koordinační rady pro specializační vzdělávání

K organizačnímu zajištění zkoušek po ukončení vzdělávání v základním kmeni v roce 2020 vydává Koordinační rada tento pokyn:

a) pro všechny jarní termíny budou přijímány přihlášky ke zkoušce nejpozději 30 dnů před termínem zkoušky, pro podzimní termíny již bude důsledně vyžadována lhůta 60 dní před zkouškou;

b) stanovené lhůty jsou nepřekročitelné z hlediska splnění podmínek pro přístup ke zkoušce (tj. v této době musí být splněny všechny požadavky, stanovené vyhláškou č. 221/2018 Sb.; při jejich nesplnění bude přihláška uchazeči vrácena, v souladu s metodickým opatřením KOR).

Zdůvodnění: Koordinační rada zohlednila skutečnost, že termíny zkoušek po ukončení vzdělávání v základním kmeni pro rok 2020 byly ministerstvem vyhlášeny s více jak třítýdenním zpožděním a někteří uchazeči by tak - bez vlastního zavinění - museli konat zkoušku až v podzimním termínu. Koordinační rada zároveň tímto mimořádným opatřením zohledňuje skutečnost, že zkoušení po ukončení vzdělávání v základním kmeni letos teprve nabíhá a předpokládá, že v budoucnu již budou termíny ze strany ministerstva vyhlašovány včas a problémy s dodržováním lhůt pro přihlášení ke zkoušce nebudou vznikat. Na tomto pokynu se Koordinační rada usnesla hlasování per rollam, a to všemi svými osmi členy.

Soubory ke stažení:
28. leden 2020 687 tyk

Uznání absolvované praxe vykonané v jiném oboru specializačního vzdělávání

Praxi již absolvovanou v jiném oboru v ČR lze uznat, pokud odpovídá obsahem a rozsahem příslušnému vzdělávacímu programu. Pro započítání praxe je třeba podat žádost na příslušnou LF u které jste registrovaní.

Vyplněný formulář z EZP (uznání praxe v jiném oboru) žádatel zašle podepsaný včetně příloh na oddělení specializačního vzdělávání LF UK v Plzni. Při splnění požadavků LF UK v Plzni vydá potvrzení o započtení odborné praxe a doručí na adresu uchazeče, kterou v žádosti uvedl.

https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare

30. listopad 2016 1649 tyk

Uznání praxe absolvované na neakreditovaném pracovišti

Uznání praxe absolvované na neakreditovaném pracovišti

Postup při podávání žádosti o započítání praxe na neakreditovaném pracovišti dle § 5 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., O podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, který stanovuje, že:

Soubory ke stažení:
25. září 2019 1480 tyk

Zápočet praxe při přestupu z původního do nového vzdělávacího programu

 Na základě pověření ministra zdravotnictví ze dne 25.6.2019 byl IPVZ pověřen kompletním zajištěním agendy souvisejícím se započítáváním části specializačního vzdělávání podle ustanovení Čl. II odst. 3 písm. b) přechodných ustanovení zákona č. 67/2017 Sb., kterým se s účinností od 1.7.2017 změnil zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“). Započítání části specializačního vzdělávání podle vzdělávacích programů vydaných před výše citovanou novelou zákona č. 95/2004 Sb. probíhá do vzdělávacích programů vydaných po této novele zákona č. 95/2004 Sb., a to pouze u základních oborů specializačního vzdělávání. Posouzení dosavadní specializační přípravy provádí příslušné pedagogické pracoviště IPVZ a návrh rozhodnutí rovněž vyhotoví IPVZ. Kontrolu návrhu rozhodnutí a jeho schválení provádí odbor vědy a lékařských povolání Ministerstva zdravotnictví.

Pokud máte zájem o provedení předmětného zápočtu části specializačního vzdělávání, podávejte příslušnou žádost na tiskopise 16b) a po zaplacení poplatku ve výši 550,- Kč jej zašlete spolu s podklady o dosud absolvované části specializačního vzdělávání na adresu:

IPVZ

Bc. Nora Veselá

sekretariát náměstka pro vzdělávání

Ruská 85

100 05 Praha 10

Soubory ke stažení:
15. červenec 2019 952 tyk

Stanovisko Koordinační rady specializačního vzdělávání lékařských fakult k Prohlášení Sekce mladých

Stanovisko Koordinační rady specializačního vzdělávání lékařských fakult k Prohlášení Sekce mladých lékařů ČLK ze dne 16. 10. 2019

22. říjen 2019 683 tyk

Od 1. 7. 2017 se lze zařadit pouze do nových vzdělávacích programů.

Vzhledem k platnosti novely zákona 67/2017 Sb. se od 1.7.2017 lze bez výjimky zařazovat pouze do nových vzdělávacích programů.

Nové VP, které  předepisují 30 měsíců praxe pro kmen a dále 12-48 měsíců vlastní specilaizace dle konkrétního oboru.

Náplně kmenů 2018 - vyhláška č. 221/2018 Sb.

Lékař se může po ukončení kmene zařadit do druhého oboru se shodným kmenem. Kmen je zakončen zkouškou po kmeni ke které ministerstvo v nejbližší době vydá prováděcí předpis.

Věstníky MZČR 11/2018, 2/2019, 3/2019, 4/2019 a 5/2019 vstoupily v platnost Vzdělávací programy části základních oborů.

Náplně VP naleznete v záložce Vzdělávací programy dle věstníků. 

https://www.mzcr.cz/category/veda-a-lekarska-povolani/vzdelavaci-programy/ 

28. červen 2017 1697 tyk

Akreditace pro nové základní kmeny a vlastní výcviky - pro lékaře zařazené po 1.7.2017

Pro původní VP (2005, 2009/2010, 2011 a 2015) platí akreditace stále, ještě po dobu deseti let. Pro nové VP - pro lékaře zařazené mezi 1.7.2017 a 8. 10. 2018 kteří pracují na pracovištích s původními akreditacemi tyto akreditace také platí, ale pouze do konce 30.4.2019.

Dále je nutné, aby všichni lékaři zařazeni po datu 8.10.2018 (kdy vstoupila v platnost vyhláška o základních kmenech) a kteří pracují na pracovišti, které ještě rozhodnutí o akreditace pro nové kmeny/specializované výcviky neobdrželo si podali žádost o započítání praxe na dobu  po konci dubna 2019 do termínu vydání rozhodnutí o  příslušné akreditaci, za předpokladu, že nemocnice akreditace do dubna 2019 neobdržela. 

Dále v článku: Uznání praxe absolvované na neakreditovaném pracovišti

http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/veda_a_lekarska_povolani_928_3.html

https://esipa.cz/sbirka/prilohy/sbirka/2018/2018s221p01.pdf

15. říjen 2018 1876 tyk

Zrušení logbooků

Pro aktuálně platné VP již nebudou vydávány logbooky, při zařazení do oboru již lékaři nezasílají platbu na účet LF. Zařazení do oboru je bezplatné.

15. srpen 2018 1405 tyk

Důležité odkazy

https://www.mzcr.cz/category/veda-a-lekarska-povolani/1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy 
https://www.lf1.cuni.cz/predatestacni-vzdelavani-dalsivzdelavani

2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy      
http://www.lf2.cuni.cz/statut-specializacniho-vzdelavani  

3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy    
https://www.lf3.cuni.cz/3LF-194.html

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové  
https://www.lfhk.cuni.cz/Dalsi-vzdelavani/Specializacni-vzdelavani-lekaru

Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně    
http://www.med.muni.cz/index.php?id=1251

Lékařská fakulta Palackého Univerzity v Olomouci
https://www.lf.upol.cz/zamestnanci/specializacni-vzdelavani

Lékařská fakulta Ostravské univerzity
http://lf.osu.cz/specializacni-vzdelavani

Ministerstvo zdravotnictví  http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/veda_a_lekarska_povolani_928_3.html

16. únor 2018 1272 tyk

Věstník MZČR 10/2019 - možný zápočet teoretických kurzů

Možnost zápočtu teoretických kurzů pro lékaře zařazené před 1.7.2017 dle věstníku 10/2019.

13. listopad 2019 544 tyk

Přijetí krizového opatření - koronovirus -dopis rektora UK z 16. 3. 2020, 12.00 hod

Ve vazbě na usnesení vlády České republiky č. 215/2020 Sb., ze dne 15. 3. 2020, o přijetí krizového opatření, kterým byl zakázán volný pohyb osob na území České republiky se stanovenými výjimkami, sděluji:

Základní informace

Veškerá pedagogická činnost je přípustná nadále jen distanční formou. S účinností od 16.3.2020 od 16.00 hod. do 24. 3. 2020 včetně (resp. do doby odvolání výše uvedeného krizového opatření) zakazuji jakékoliv formy individuální výuky, a to včetně konání individuálních konzultací, individuálních zkoušek a státních zkoušek (včetně zkoušek rigoriózních a doktorských).

Děkani fakult UK a ředitelé součástí UK s účinností od 16.3.2020 od 14.00 hod. převedou všechny zaměstnance v maximální možné míře do režimu práce z domova (dále jen „H/O“). Současně je ale třeba zajistit plynulé plnění pracovních povinností a vyřizování nezbytné agendy zajišťující chod Univerzity Karlovy.

Je nutné zachovat úřední hodiny příslušných pracovišť (zejména studijních oddělení) v rozsahu maximálně 3 hodiny denně po dva dny v týdnu. Ve vyhlášených úředních hodinách bude maximum agendy řešeno formou komunikace na dálku s tím, že v individuálních případech je možno zajistit kontaktní (osobní) vyřízení dané záležitosti.

Všechny objekty UK se s účinností od 17.3.2020 od 0.00 hod. uzavírají s tím, že přístup mají jen zaměstnanci a studenti UK za podmínek, které stanoví příslušný děkan fakulty UK nebo ředitel součásti UK s přihlédnutím k zabezpečení nezbytně nutných činností pro chod UK. Zohlednit je třeba zejména kontinuitu vědecké a výzkumné činnosti (práce v laboratořích, péče o laboratorní zvířata atd.). V případě pokračování činnosti na jednotlivých pracovištích žádám všechny zaměstnance, aby dbaly zvýšených hygienických opatření a aby se chovali zodpovědně k okolí, i k sobě samým.

16. březen 2020 501 tyk

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Junior researcher v Mnichově

V Plzni dne 22. 10. 2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

26. říjen 2020

Výběrová řízení
VŘ - Přednosta Kliniky pneumologie ftizeologie

  Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni   vyhlašují výběrové [...]

26. říjen 2020 1

Výběrová řízení
Vedoucí Ústavu lékařské chemie a biochemie

V Plzni 22. 10. 2020 Č. j.: UKLFP/414085/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

22. říjen 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

Aktuálně

Krizová opatření od 12.10.2020

12. říjen 2020 1198

Cena Wernera von Siemense 2020

6. říjen 2020 272

Smuteční oznámení

29. září 2020 737