Přijímací řízení

Informace o studiu:

 • studium je zaměřeno na vědecké zkoumání
 • forma studia je prezenční nebo kombinovaná
 • standardní doba studia je 4 roky, maximální doba studia je standardní doba navýšená o 4 roky
 • absolventi získávají po úspěšném ukončení studia titul "doktor"  ve zkratce Ph.D. za jménem

Podmínky pro přijetí

 • vyplnit: Elektronická přihláška
 • doručit vytištěnou přihlášku na fakultu (uchazeč si vyplněnou elektronickou přihlášku vytiskne) s dalšími dokumenty (viz níže)
 • úspěšné zakončení studia na úrovni magisterského stupně ke dni zápisu
 • úspěšné absolvování přijímacího pohovoru a dosažení bodové hranice minimálně 70 bodů. 

Přihlášky ke studiu

Na všechny studijní programy se přihlášky zasílají na oddělení vědy a výzkumu děkanátu LF UK v Plzni.

Přihláška se vyplňuje elektronicky ve studijním informačním systému, po uložení se vytiskne a podepsaná se doručuje na odd. vědy a výzkumu.

Je možné se přihlásit současně na více studijních programů, na každý program je nutno podat samostatnou přihlášku ke studiu a uhradit poplatek spojený s úkony za přijímací řízení 540 Kč elektronická přihláška / 590 Kč papírová přihláška.

K řádně vyplněné přihlášce uchazeč doloží:

 • stručný odborný životopis
 • úředně ověřený doklad o ukončeném magisterském studijním programu (není-li magisterské studium ke dni předložení přihlášky ke studiu ukončeno, předloží uchazeč potvrzení o studiu)
 • seznam publikovaných vědeckých prací
 • stručná anotace zamýšlené práce v rozsahu maximálně 1 A4 (do anotace uvést jméno školitele)

Uchazeči - cizinci, kteří chtějí studovat v českém jazyce, kromě uchazečů ze Slovenské republiky, musí doložit zkoušku z českého jazyka na úrovni B2.

Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 690 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči. Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: Lékařská fakulta UK v Plzni, Husova 3, 30100 Plzeň nejpozději do 30.6.2019. Poplatek uchazeč uhradí v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení, číslo účtu: 61633311/0100, variabilní symbol 14252.

Přihlášky ke studiu se podávají do 31. července 2019.

Přijímací pohovor

Přijímací pohovor se skládá ze 3 částí, kde každá část je ohodnocena body. Zkoušky jsou ústní.

 • zkouška z anglického jazyka (0 - 20 bodů)
 • zkouška na téma disertační práce (0 - 40 bodů)
 • zkouška obecná, z daného oboru (0 - 30 bodů)
 • další body může uchazeč získat za publikační činnost (0 - 10 bodů)

Adresa fakulty:
Univerzita Karlova 
Lékařská fakulta v Plzni 
Oddělení vědy a výzkumu
Husova 3 
30100 Plzeň 

Číslo účtu:
Komerční banka Plzeň – město
č.ú. 61633311/0100
variabilní symbol 6021310
specifický symbol – číslo elektronické přihlášky
IBAN:CZ15 0100 0000 0000 6163 3311
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Poplatek za přijímací zkoušky: 590 za listinnou přihlášku / za elektronickou přihlášku 540 Kč

Další informace o studiu je možné získat na oddělení vědy a výzkumu, tel. 377 593 466 

K dispozici jsou Vám další podsekce:

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na pozici ERA Chair v projektu Chaperon

V Plzni dne 22.10.2019 čj.: UKLFP/249208/2019 - 7     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

29. říjen 2019

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 29.10.2019 Č. j.: UKLFP/ 269903/2019-5   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

29. říjen 2019

Výběrová řízení
VŘ Odborný asistent I. interní klinika

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

29. říjen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém