Výsledky přijímacího řízení

Pro přijetí na studijní program Všeobecné lékařství bylo potřeba 105 bodů, na Zubní lékařství 125 bodů.

Výsledky naleznete po přihlášení zde.

Protože se nezapsal dostatečný počet uchazečů, vyhlásil děkan fakulty doplňovací přijímací řízení. V tomto řízení byli přijati uchazeči do 100 bodů včetně na Všeobecné lékařství a do 122 bodů včetně na Zubní lékařství. 

Informace telefonicky nesdělujeme.

Uchazečům doporučujeme, aby před podáním odvolání zvážili, zda uváděné důvody odpovídají důvodům, pro které lze rozhodnutí děkana změnit. V odvolacím řízení se přezkoumává, zda rozhodnutí děkana bylo vydáno v souladu se zákonem o vysokých školách, statutem, vnitřními předpisy univerzity a příslušné fakulty, a především se zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení. Rektor může napadené rozhodnutí změnit a uchazeče přijmout pouze v případě, že rozhodnutí děkana nebo řízení, které jeho vydání předcházelo, trpí vadou, která způsobuje jeho nezákonnost. Mezi takové důvody typicky nepatří velký zájem o studium, rodinná tradice v oboru, ani skutečnost, že se někteří přijatí uchazeči ke studiu nezapíší a uvolní se tak místo v pořadí, na které by mohl nastoupit jiný uchazeč. Tyto skutečnosti samy o sobě nemohou vést ke změně rozhodnutí děkana. V případě, že uchazeč neuvede žádné odvolací důvody, bude k jejich uvedení následně děkanem vyzván a odvolací řízení se přiměřeně tomu prodlouží.

Odvolání podávejte až po převzetí rozhodnutí o nepřijetí. Použijte prosím následující formulář.

Pokud se nezapíše dostatečný počet uchazečů, bude po zápisu prvních ročníků, který se koná 23.7.2019, zahájeno doplňovací přijímací řízení. 

V doplňovacím řízení rozhoduje děkan o přijetí ke studiu v daném studijním programu těch uchazečů, kteří vzhledem ke stanovenému počtu přijímaných uchazečů nebyli v přijímacím řízení ke studiu přijati, a to v pořadí v jakém se umístili.

V případě, že děkan fakulty vyhlásí doplňovací přijímací řízení, budou všichni uchazeči, kterých se doplňovací řízení týká písemně osloveni, a to bez ohledu na to, zda-li si podali odvolání.

Odvolání v žádném případě nesouvisí s doplňovacím přijímacím řízením.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na Klinice ortopedie

V Plzni dne 21.05.2020 Č.j.: UKLFP/95634/2020-4   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

27. květen 2020 1

Výběrová řízení
Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky

Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, poloviční [...]

20. květen 2020

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

12. květen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém