Univerzita třetího věku

Garant celoživotního vzdělávání seniorů: logo U3V

Lékařská fakulta UK v Plzni, Ústav sociálního a posudkového lékařství,
Alej Svobody 31, 323 18 Plzeň

doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., řešitel grantu
e-mail: Libuse.Celedova@lfp.cuni.cz
tel. 377 593 541

Vanda Stříbrná, sekretářka ústavu
e-mail: vanda.stribrna@lfp.cuni.cz
tel. 377 593 540

 

Celoživotní vzdělávání seniorů na LF UK v Plzni

Je úplně zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme (Lucia Annaea Seneca)

Vzdělávání je významná aktivita osob staršího věku, která kromě získávání nových znalostí přináší zlepšení kvality života ve stáří, zlepšuje soběstačnost, dodává pocit sounáležitosti a posiluje sebevědomí a seberealizaci. Přispívá k novým sociálním kontaktům a novým přátelstvím a stává se tak významnou prevenci osamělosti.

Celoživotní vzdělávání seniorů na LF UK v Plzni je realizováno ve třech úrovních:

  1. Univerzita třetího věku (U3V) – téma: Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí. 4 semestrální studium
  2. Akademie třetího věku (A3V) – téma: Stáří jako výzva. 2 semestrální studium – zaměřeno na zdravotní, zdravotně sociální a další témata
  3. Klub aktivního stáří (KAS) – téma: Zdravý životní styl seniora. 2 semestrální studium – zaměřeno především zájmově na pohybové a kulturní aktivity

Naše kurzy nejsou určené pro profesní vzdělání ani na zvýšení kvalifikace event. rekvalifikace. Mají za úkol zvýšit celkovou vzdělanostní úroveň posluchačů a zvýšit jejich aktivitu a zájem o zdravotně sociální problémy své a svých blízkých, ale také o celospolečenské dění. Univerzita třetího věku LF UK v Plzni je členem Asociace U3V ČR.

  1. Semináře  univerzity třetího věku jsou zaměřené hlavně na zdravotnickou problematiku. V prvním semestru jsou posluchači seznámeni se základy anatomie a fyziologie. Později se témata orientují na nejčastější nemoci ve vyšším věku, jejich prevenci, léčení a prognózy vývoje. Studium tak dává  všeobecný přehled o medicíně, od základů  anatomie, histologie a fyziologie orgánů, až po klinické obory. Důraz je kladen na prevenci nemocí. Posluchači obdrží výkaz o studium, kde si zapisují přednášky. Pro posluchače jsou k dispozici souhrny přednášek a v letošním roce připravujeme také vydání učebnice. Délka studia je 2 roky a každý rok je ukončen hodnocením a kolokviem. Na závěr studia vypracují posluchači písemnou práci na vybrané téma. Osvědčení o ukončení studia získávají absolventi U3V na slavnostním shromáždění v pražském Karolinu. Tuto významnou životní událost velmi intenzivně prožívají spolu se svými blízkými a velmi si toho považují. Už samotná atmosféra Karolina a  vlastní ceremoniál jsou pro ně nezapomenutelným zážitkem. Od 1. listopadu letošního roku začíná běh U3V 2016-2018. Další cyklus  U3V 2018 - 2020 bude otevřen v červnu 2018.
  2. V Akademii třetího věku jsou vybírána různá aktuální témata z oblasti medicíny a péče o zdraví.  Program navštěvují většinou absolventi U3V. Aktivity v tomto celoživotním vzdělávání jsou různorodé. Témata diskutujeme i s posluchači. Nabízíme dle zájmu návštěvy do zdravotnických a sociálních zařízení. Kromě těchto aktivit je jednou měsíčně pořádána přednáška na nejžádanější téma zvolené téma a do Křesla pro hosta si zveme významné osobnosti LF a FN. Od 8. listopadu letošního roku začíná cyklus přednášek pro akademický rok 2016/2017.
  3. Klub aktivního stáří vznikl z iniciativy samotných absolventů U3V a A3V. Semináře se věnují kromě zdravotní problematiky i vybraným tématům z oblasti humanitních věd. Je vnímám jako možnost společných setkávání nejen na přednáškách, ale i při kulturních a pohybových aktivitách.

Velice si vážíme a ceníme skutečnosti, že zdravotní témata přednáší akademičtí pracovníci LF UK v Plzni nebo pracovníci FN Plzeň.  I samotní posluchači si možnosti osobního setkání s předními plzeňskými lékařskými odborníky považují a využívají možnosti zeptat se v diskuzi na to,  co je aktuálně zajímá. Přednášející také oceňují nejen vysokou účast posluchačů na svých přednáškách, ale také jejich zřejmý zájem a bohatou diskusi k probíraným tématům.

V akademickém roce 2015/16 byly pro posluchače pořádány další kulturní a pohybové aktivity. Zúčastnili se kurzu první pomoci, a to společně se svými vnoučaty. Navštívili několik divadelních představení, vánoční Prahu a další místa při společných výletech a vedených vycházkách v rámci regionu. Připravili jsme společně vánoční besídku, oslavu Mezinárodního dne žen a Den Heleny Zavázalové, který připomenul nezapomenutelnou činnost dlouholeté přednostky ústavu. Studenti pod vedením svých pedagogů poskytovali celý den seniorům rady z oblasti prevence zdraví a zdravého životního stylu a program byl slavnostně ukončen jazzovým koncertem.  

V nadcházejícím akademickém roce 2016/17 jsme rozšířili aktivity pro všechny naše posluchače, kteří se tak budou moci zúčastnit např. kurzu Městské policie, koncertních vystoupení, tvůrčí dílny, kurzu první pomoci, kurzu péče o osoby se sníženou pohyblivostí v domácím prostředí, tvůrčí dílny či taneční akademie. Připravili jsme také pokračování společných toulek Plzní a plzeňským krajem. Pokračuje rovněž Poradna zdravé výživy pro seniory na Ústavu hygieny a epidemiologie LF a jazykové kurzy anglického a německého jazyka na různých úrovních znalosti. Druhý ročník Dne Heleny Zavázalové proběhne 13.6.2017.

Informace o vzdělávání seniorů poskytujeme do fakultního časopisu Facultas nostra a  také média jsou o této aktivitě informována.  O studium je značný zájem, a to nejen u plzeňských seniorů, ale vzdělávají se u nás i senioři ze vzdálenějších lokalit celého Západočeského regionu. Kapacita kurzů je každoročně rychle naplněna, a proto doporučujeme se včas přihlásit.

Celoživotní vzdělávání seniorů je již téměř 30 let nerozlučně spojeno s Lékařskou fakultou v Plzni. Snažíme se každý rok inovovat a aktualizovat témata přednášek a pro letošní rok jsme dokonce vytvořili logo U3V, podle kterého mohou naše aktivity celoživotního vzdělávání posluchači snadno rozpoznat.

Zápisy do všech kurzů se konají zpravidla během června ve vestibulu Šafránkova pavilonu LF UK v Plzni. Výše zápisného pro akademický rok 2016/17 je pro U3V  je 500 Kč, pro A3V 300 Kč a pro KAS 200 Kč.

Cílem našich kurzů je poskytnout posluchačům možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy a medicíny, rozšiřovat svoje znalosti, ale především bychom chtěli podpořit jejich zájem o současné dění, praktické využívání získaných vědomostí a o stálý aktivní přístup k životu. Naším jasným a jednoznačným cílem je přispět k úspěšnému stárnutí našich posluchačů.

 

Křest Vánočního receptáře U3V

Univerzita třetího věku při Lékařské fakultě UK v Plzni a Západočeské muzeum v Plzni, p. o. - Národopisné muzeum Plzeňska připravili společnou publikaci „Vánoční receptář“ k  30. výročí vzniku Univerzity třetího věku na Lékařské fakultě v Plzni. Dne 4. prosince v 16 hodin proběhne v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni křest publikace, a to v rámci letošních oslav k 30. výročí založení Univerzity třetího věku na plzeňské lékařské fakultě.

29. listopad 2018 1454 dvomi

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

V Plzni dne 19.01.2021 UKLFP/13927/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

18. leden 2021 1

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - Asistent/Asistentka Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/426747/2020-5     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 15. prosince [...]

16. leden 2021

Akademický senát
VŘ - Asistent, Odborný asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 12. 01. 2021 Č. j.: UKLFP/8041/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

12. leden 2021 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém