Den otevřených dveří

Rezervační systém

Den otevřených dveří LF UK v Plzni – 26. ledna 2022

Každým rokem zveme uchazeče o studium, aby si přišli prohlédnout fakultu a získali podrobné informace o studiu a přijímacím řízení. 

Proběhne ve středu 26. ledna od 9 do 14 hodin v Univerzitním medicínském centru UNIMEC, Alej Svobody 76, Plzeň.

Upozorňujeme zájemce, že místo na den otevřených dveří je nutné si zarezervovat předem elektronicky. Rezervační systém naleznete zde, kapacita je omezena na 100 uchazečů na jeden čas. Rezervace se vztahuje na přednášku i doprovodný program, tedy prezentace studentských spolků, prohlídku učeben apod.

Přednáška pana proděkana prof. Ferdy bude přenášena i on-line v MS Teams na odkaze https://1url.cz/@LFP-DOD

Program:

9:00, 11:00 a 13,00 hod. 
Jak se studuje na Lékařské fakultě v Plzni
– přednáška proděkana pro studium prof. MUDr. Jiřího Ferdy, Ph.D. (identická přednáška v třech časech) vás provede studiem od jeho základů až ke klinické medicíně, vysvětlí jeho strukturu, logiku a návaznosti.

Přednáška potrvá cca 20 minut a po ní vám vedoucí studijního oddělení Mgr. Martina Buriánková prakticky předvede podávání přihlášek.

Po přednášce bude prostor na dotazy „naživo“ nebo u stánku studijního oddělení, kde budou informace podávat referentky jednotlivých studijních programů. 

9:00 - 14:00 hod. 

V mezičase mezi přednáškami se vám ve vestibulu a přilehlých prostorách představí studentské spolky, které na fakultě působí. Dále se budou uchazečům prezentovat Ústavy biologie, biofyziky a patologické fyziologie. 

Už teď se také můžete podívat na to, jak o naší fakultě mluví její děkan prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., a o studentském životě medik z 6. ročníku Martin Polívka. A na netradiční video prohlídku fakulty vás zveme spolu s investigativním novinářem Jankem Rubešem (#honestguide).

Těšíme se na vás ve středu 26. ledna!

Co vás často zajímá: Přihlášky ke studiu na studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství je možné podávat elektronicky do 28. 2. 2022. Přijímací zkoušky se konají 6. 6. 2022. Skládají se z písemného testu z fyziky, chemie a biologie. Test obsahuje z každého předmětu 25 otázek. Správná je vždy jen jedna odpověď a je za ni 1 bod. Při nesprávné odpovědi se body neodečítají. Detailní informace k přijímačkám najdete zde.
V současnosti je možné se přihlásit na
přípravné kurzy k přijímačkám.

Návštěvník dne otevřených dveří musí prokázat při vstupu do budovy bezinfekčnost jedním z následujících způsobů: 

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o

i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo

ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo

iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud

a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo

b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo

c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů; nebo

b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno

i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 

Rezervační systém

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém