ÚVOD

Slovo úvodem

Jako SVI LF UK PLzeň a FN-LK Plzeň nabízíme uživatelům knihovní fond čítající přes 109 000 knihovních jednotek. V dnešní, převážně již elektronické, době není nutné mít primárně co nejvíce titulů tzv. na skladě, ale většina zvláště časopisecké produkce již existuje pouze ve virtuálním prostředí internetu. Nově jste zváni na virtuální prohlídku prostor našeho pracoviště.


DOSTUPNÉ KATALOGY / VYHLEDÁVAČE
lístkový (rok 1975 a dřívější)
elektronický - nově systém Alma (od roku 1994 vše, retrospektiva do roku 1974) 
vyhledávač UKAŽ (prohledáte knihovní katalog, digitální repozitář a databáze na UK) 
DSpace - repozitář závěrečných prací Univerzity Karlovy
Kramerius - zdigitalizované kolekce na Univerzitě Karlově
CASLIN - souborný katalog ČR
evropské národní knihovny a jejich katalogy

Vybrané poskytované služby

Mezi nejvíce využívané služby, které naše pracoviště nabízí, se řadí např. meziknihovní výpůjční služba (MVS), reprografické služby, rešeršní služby a služby výpůjčního protokolu. Z dostupných databází pak máte možnost využívat: Web of Science, ProQuest, ScienceDirect, OvidSP (Medline, Journals@Ovid Full Text, Evidence Based Medicine, Cochrane), Ebook Central atd. Přístup je umožněn v závislosti na rozsahu konkrétní licence a dané počítačové síti (LF/FN).

Knihovní řády, provozní a výpůjční řád knihovny

Podle zákona č. 257/2001 Sb. (tzv. knihovní zákon) a následné (novelizace z července 2006) jsme registrováni u Ministerstva kultury ČR. Registrováni jsme 2x, jednou jako specializovaná knihovna (§13 knihovního zákona) po linii fakulty s osvědčením o registraci SVI LF UK Plzeň (sigla PND001) a podruhé také jako specializovaná knihovna (§13 knihovního zákona) po linii fakultní nemocnice s osvědčením o registraci LK FN Plzeň (sigla PNE202).

Od 1. 2. 2003 začal platit provozní a výpůjční řád, jehož součástí je i ceník, a jenž je jednotný pro celé naše integrované pracoviště.

S platností od 1. 12. 2019 existuje nová podoba Knihovního řádu Univerzity Karlovy, která je zároveň opatřením rektora č. 36/2019.

S účinností od 1. 12. 2014 začalo platit nové opatření rektora ohledně tzv. svobodného přístupu k informacím.

Meziknihovní výpůjční / reprografická služba (MVS / MRS)

Zrovna tak jako my žádáme o poskytnutí meziknihovní vypůjční / reprografické služby (pod siglou PND001 pro fakultu, jako PNE202 pro nemocnici), tak i vy máte možnost si u nás on-line objednat např. kopii článku z časopisu apod.

žádost o MVS / MRS

Periodika

Zajímavé odkazy